[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2007

Resort ČÚZK

 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Katastr nemovitostí

 • Digitalizace katastrálních map
 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM
 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Geodézie

  Kartografie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Počátky naší kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Fotogrammetrie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Školství

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

  Internet

  Historie

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary
 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Z domova

 • Digitalizace katastrálních map
 • 4. ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Motto: »...současný KN se, kromě obnovy katastrálního operátu, nezabývá zeměměřickými činnostmi, zejména nemá žádná oprávnění k autoritativnímu vytyčení vlastnických hranic pozemků...« – Proto někteří ochotní úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany...

  Před časem se nám do redakce dostala kauza, kterou jsme nazvali »Rakovnické události«. Na KP Rakovník byla zřízena celá »výrobní linka«, která dokázala protlačit do KN požadavky objednavatele. Od různých geodetů jsem slyšel poznámky typu: „V »Rakovníku« neměříme, tam nám nic »nevyjde«, všechny GP nám tam vrací. Nejlevněji a nejrychleji to zaměří sami úředníci. Zavolej si tam jako občan a oni ti ochotně někoho (sebe) doporučí a GP budeš mít do týdne a za poloviční cenu.“

  Dr. Janků z Prahy má na Rakovnicku chalupu. Při projednávání hranice svého pozemku zažil, že s ním úředník hovořil jako úředník KN a zástupce státu a pak jako geodet ze soukromé firmy. Tento zjevný střet zájmů se dr. Janků nelíbil, stěžoval si a tak se odstartoval sled událostí, které naše redakce monitoruje a napomáhá nápravě už skoro půl roku. KÚ i ZKI to na KP v Rakovníku snad rozprášili, ale možná nedostatečně. Alespoň následující události to naznačují. Minimálně je KP pod drobnohledem a případ slouží jako výstraha.

  21. července 2007 jsme se prostřednictvím Webu Zeměměřiče a konference Katastr obrátili na geodetickou veřejnost s prosbou o pomoc v konzultacích pro občana – stěžovatele. Děkujeme za nabídky a osloveným i za konkrétní pomoc. Celá kauza má několik rovin. Dnes otevřeme jen střet zájmů, neboť pouze zde je zatím známé řešení.

  Stěžovatel dr. Janků bojuje také za všechny soukromé geodety, aby jim úředníci nekradli práci. Pokud znáte další podobné případy, ozvěte se do redakce. Dr. Janků nám dal k dispozici i protokoly o měření firmy AIR Atlas, za kterou měřil ing. Novotný, další úředník, který stále pracuje na KP Rakovník.

  Úředník porušil kodex

  S ing. Josefem Jandlem, CSc., ředitelem KÚ pro Středočeský kraj, jsme hovořili na téma podnikající úředník – Ctirad Sáček (dnes již bývalý referent katastru).

  Podnikají úředníci na vámi podřízeném katastrálním pracovišti?

  Jsem si vědom, že slovní spojení »podnikání« a »státní úředník« obecně vzbuzuje negativní asociace. Ale náš právní řád nezakazuje podnikání zaměstnanců státní správy – bylo by to dokonce v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku.

  Zákoník práce (zák. 262/2006 Sb., § 303 odst. 4) »pouze« stanovuje, že zaměstnanci státní správy mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. A Obchodní zákoník (zák. 513/1991 Sb., § 2 odst. 1) definuje, že podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

  Pokud budu konkrétní, tak Ctirad Sáček z KP Rakovník jednou jedná v terénu s občanem jako státní úředník a potom jako geodet, který mu provádí geodetické práce za úplatu...

  Pan Sáček jako úřední osoba katastrálního pracoviště Rakovník prováděl v prosinci 2006 u stěžovatele (pozn. red.: občana, který se stížností obrátil na KÚ, ZKI, Policii ČR a časopis Zeměměřič) místní šetření za účelem ověření geometrického určení průběhu vlastnické hranice. V dubnu 2007 zastupoval p. Sáček při jednání se stěžovatelem soukromou firmu AIR Atlas, s.r.o., ve které má majetkový podíl a jednatelem je jeho syn. Návazně též za firmu AIR Atlas, s.r.o. podepsal protokol o vytyčení hranice pozemku a potvrdil razítkem této soukromé firmy. Z tohoto důvodu podal stěžovatel stížnost na střet zájmů u tohoto státního úředníka.

  Stížnost jsem posoudil jako důvodnou, neboť došlo ke konfliktu zájmů – věřím, že zcela výjimečnému – mezi osobními aktivitami zaměstnance ve veřejné správě ve spojení s podnikatelskými aktivitami soukromého subjektu provozujícího zeměměřickou činnost.

  Po projednání jsem se s p. Sáčkem dohodl o ukončení zaměstnaneckého poměru ke 30. červnu 2007. V jeho případě se nejednalo ani o porušení zákona, ani nebyl titul pro okamžité zrušení pracovního poměru výpovědí. Šlo o nedodržení vnitřních etických principů a Kodexu etiky zaměstnance ve veřejné správě, což ovšem u zaměstnanců státní správy považuji za jednu z hlavních priorit.

  K 1. červenci 2007 jsem rovněž jmenoval nového vedoucího oddělení dokumentace KP Rakovník, vše ostatní je řešeno v interním pracovním pořádku.

  Kdo z pracovníků KP v Rakovníku ověřuje GP a jak často?

  V KP Rakovník jsou 4 zaměstnanci úředně oprávnění k ověřování zeměměřických činností. Od začátku letošního roku ověřili GP podané na KP Rakovník celkem ve 44 případech. (Pozn. redakce: KP mělo dle přiložené tabulky jen 12 vlastních GP.)

  Jak lze ošetřit, aby se podobné aktivity katastrálních úředníků již nestávaly?

  V rámci celého Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj jsem přijal tato opatření:

  · byl rozšířen plán interního auditu a kontrolní činnost byla zaměřena na detailní sledování a vyhodnocování možných »problémových« aktivit KP (sledování počtů potvrzených GP podle jednotlivých podnikatelských subjektů, sledování průměrných lhůt při potvrzování GP, atd.),

  · ke 30. červnu 2007 jsem zrušil veškerá povolení, která byla v uplynulém období udělena zaměstnancům úřadu na základě jejich žádostí o výkon podnikatelské činnosti. Od 1. července 2007 nemá nikdo povoleno podnikání v oblasti geodetických a kartografických činností,

  · k 1. červenci 2007 podepsali zaměstnanci úřadu čestná prohlášení, ve kterých potvrzují, že nepodnikají, resp. nejsou členy řídících ani kontrolních orgánů soukromých firem a zavazují se k dodržování Etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě. Případné porušení tohoto prohlášení bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

  Přehled firem, které dělají GP na Rakovnicku s počtem GP ročně

  Vyhotovitelé v období leden až prosinec 2006 / Počty podání


  AIR ATLAS s.r.o. 190

  AREA G.K. s.r.o. 2

  Částka M. 2

  České dráhy a.s. 1

  EKOPLAN s.r.o. 3

  Fousek V. 1

  GEFOS a.s. 1

  GEKON s.r.o. 2

  GEODÉZIE ČS a.s. 14

  Geodézie Kladno s.r.o. 2

  GEOREAL s.r.o. 1

  GEOTAN s.r.o. 1

  GIS s.r.o. 3

  H.C.M. s.r.o. 33

  Hácha J. 1

  Hrdlička s.r.o. 1

  Ing. Csibrei J. 74

  Ing. Čuřín 1

  Ing. Dlask Zb. 1

  Ing. Chundela M. 1

  Ing. Chyba M. 1

  Ing. Kafka V. 3

  Ing. Keprta P. 1

  Ing. Manda L. 3

  Ing. Mareška J. 1

  Ing. Mysliveček R. 3

  Ing. Polák J. 1

  Ing. Štverák J 1

  Ing. Tvrdek V. 1

  Ing. Urban A. 1

  Ing. Vališová D. 7

  Ing. Vlasák J. 1

  Ing. Všáková I. 1

  Ing. Zima Zb. 2

  Jenčík M. 1

  Jordák P. 1

  KRUŠNOHOR. INVEST. 1

  Miloš Částka 1

  Novák J. 84

  Polívka L. 46

  PROGEKA v.o.s. 320

  Rašín T. 86

  Veidenthaler P. 7

  ZF PRAHA s.r.o. 16

  KP Rakovník 13


  Vyhotovitelé v období leden až květen 2007 / Počty podání


  AIR ATLAS s.r.o. 72

  AREA G.K. s.r.o. 1

  EKOPLAN s.r.o. 1

  GEOD. ENGINEERING 1

  Geodézie Kladno 2

  GEOMAPA RAK. s.r.o. 1

  GEPARD s.r.o. 5

  GK Plzeň 2

  H.C.M. s.r.o. 11

  HRDLIČKA s.r.o. 1

  Ing. Appelt Martin 1

  Ing. Brichta T. 2

  Ing. Csibrei Juraj 33

  Ing. Chundela Milan 1

  Ing. Manda 1

  Ing. Mysliveček 1

  Ing. Podpěra J. 2

  Ing. Vališová Dana 6

  Ing. Zamazal 1

  Milan Jíra 1

  Novák Josef 27

  Polívka Libor 14

  PROGEKA v.o.s. 21

  Rašín Tomáš 32

  Štiller Jiří 2

  ZF PRAHA s.r.o. 5

  KP Rakovník 12


  Tato data nám ochotně poskytl ředitel KÚ ing. Josef Jandl již koncem května.

  Žádost o pomoc při dohledání střetu zájmů

  Místopředseda ČÚZK ing. Karel Štencel nám k naší žádosti sdělil:

  …Postup ředitele KÚ pro Středočeský kraj považuji za správný i zákonný. S jedním zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr. Jeden vedoucí zaměstnanec bude výrazně finančně postižen odebráním osobního příplatku a nevyplacením pobídkových složek platu. Jeden vedoucí zaměstnanec bude odvolán ze své vedoucí funkce.

  V obecné rovině pak »případ Rakovník« vedl k doporučení ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK všem ředitelům podřízených úřadů, aby si prověřili neslužební ověřovací aktivity podřízených zaměstnanců, zda jejich případná četnost nemůže vyvolat podezření, že se děje něco nepřípustného. V rámci resortu ČÚZK tedy rozhodně byl případ využit pro žádoucí preventivní kroky...

  Statistiky v ISKN o potvrzováni GP úředníky – ÚOZI na KÚ

  V souvislosti s podnikáním p. Sáčka na KP Rakovník bylo prý všem ředitelům v rezortu doporučeno, aby si prověřili výskyt a četnost kulatých razítek ÚOZI z řad katastrálních úředníků na GP soukromých firem. O věci jsem hovořil s ing. Bohumilem Janečkem, ředitelem odboru řízení územních orgánů na ČÚZK.

  Existuje nějaký přehled z ISKN, který by sledoval razítkovací aktivitu ÚOZI z rezortu? Vzhledem k tomu, ze kulaté razítko ÚOZI je normálně dostupné na GP, tak se jedná o běžně dostupný údaj a předpokládám, že by ze strany ČÚZK nemusel byt problém nám tyto údaje poskytnout.

  Aktuální seznam všech úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) je k dispozici na webu ČÚZK. V tomto seznamu se v souladu s platnou legislativou neuvádí, zda jsou ÚOZI zaměstnanci a kdo je jejich zaměstnavatel. Mezi ÚOZI jsou také zaměstnanci státu na KÚ, ZKI a ČÚZK. (KÚ, ZKI a ČÚZK jako organizační složky státu za stát tyto zaměstnance zaměstnávají v pracovněprávním vztahu a tyto úřady jsou tak za stát příslušné v pracovněprávních vztazích jednat a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonávat). Zaměstnanci KÚ, ZKI a ČÚZK tak mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni. (Toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.) Souhlasy k podnikání zaměstnancům na ČÚZK dávány nejsou a ředitelům KÚ a ZKI je ČÚZK doporučeno, aby postupovali stejně. I při plném respektování tohoto doporučení nejsou vyloučeny akceptovatelné případy, kdy ÚOZI zaměstnaný na KÚ, ZKI nebo ČÚZK bezúplatně ověří GP a přitom se nejedná o zaměstnance na KÚ, který by byl pověřen tento GP potvrdit (žádné takové statistiky nebo přehledy o těchto případech však k dispozici nemám).

  Vzhledem k povinnosti ověřovat i výsledky zeměměřických činností prováděných na KÚ, je nanejvýš žádoucí, aby na KÚ byl dostatečný počet zaměstnanců s úředním oprávněním pro ověřování výsledků těchto činností (k posouzení, zda je dnes tento počet ÚOZI dostatečný, směřovala i šetření provedená na KÚ v poslední době). ČÚZK proto podporuje zájem zaměstnanců a příslušných KÚ o udělení úředního oprávnění.

  Trocha praxe neuškodí

  O věci jsem diskutoval i s jinými a zaujal mě názor jednoho z členů zkušební komise na získání oprávnění ÚOZI, bývalého předsedy ČSGK, ing. Petra Poláka, který ale vytrhuji z několika odstavcového kontextu a rozhodně by neměl vyznít ve prospěch »podnikajících úředníků«:

  Nelze bránit zeměměřičům, kteří jsou zaměstnanci KÚ, aby nad rámec zaměstnání vykonávali činnost, pro kterou mají vzdělání. Ač mi to mohou mnozí soukromí zeměměřiči vyčítat, považuji za vhodné, když tu a tam katastrální úředníci osvěží své vědomosti praktickou činností v terénu a nahlédnou na nemovitosti pokorně jako na věci jsoucí opravdu na zemi (a někdy velmi neurčitě) a nikoliv na monitoru počítače nebo katastrální mapě. Pokud však legálně, eticky a bez střetu zájmu jdou něco měřit, vytyčovat a výsledky zpracovávat resp. ověřovat ve veřejném zájmu, měli by aspekty své odborné činnosti zcela srozumitelně a hlavně předem (!!) vysvětlit nejen objednateli, ale hlavně všem vlastníkům dotčených nemovitostí. Není zde místo pro to, abych ještě citoval ze zákona o ochraně spotřebitele...

  …ale tímto se dostáváme k pokračování kauzy v nějakém příštím čísle, dodává redakce.

  Orgán kontroly a řízení KÚ pro Stř. kraj sděluje:

  Z odpovědi na stížnost dr. Janků z 6. června 2007:

  »…Ztotožňujeme se se stanovisky k možnému střetu zájmů zaměstnance katastru Ctirada Sáčka, pokud současně s výkonem činnosti související s jeho pracovním zařazením na KP Rakovník zajišťoval i geodetickou činnost pro společnost AIR ATLAS, s.r.o., což v daných souvislostech lze označit za možný střet zájmů. V daném případě bylo zjištěno, že Ctirad Sáček není sice vlastníkem firmy AIR ATLAS s.r.o., ale jen jejím společníkem, což právní předpisy osobám v zaměstnaneckém poměru nezakazují ani v případě, že jsou státními úředníky. To však platí jen pro případ majetkové účasti na společnosti a nikoli pro případ, kdy společník se osobně podílí na výdělečné činnosti společnosti. Takovou činnost by mohl vyvíjet jen s písemným souhlasem zaměstnavatele, v daném případě KÚ pro Středočeský kraj. Žádný souhlas zaměstnanci Ctiradu Sáčkovi v dané věci vydán nebyl a pokud takovouto činnost vykonal, porušil související pracovně – právní předpisy…

  …Zároveň budou s případem seznámeni všichni zaměstnanci úřadu s upozorněním, že výdělečná zeměměřická činnost je neslučitelná s výkonem zaměstnání na úseku katastru nemovitostí a zakládá skutkovou podstatu na jejímž podkladě může úřad se zaměstnancem katastru rozvázat pracovní poměr…«

  Mají ÚOZI z rezortu ověřovat GP soukromým firmám? Hlasujte a vyjadřujte se na Webu Zeměměřiče.

  Shrnutí několika poznatků z kauzy Rakovník:

  Úředník nesmí informace získané při výkonu úřednické práce použít ve svůj prospěch (třeba k podnikání). Podnikání je definováno zákonem, ale v našem smyslu slova je míněna každá výdělečná činnost (jak to správně definoval orgán kontroly KÚ). Každý vedoucí pracovník orgánu státní správy je dle státního zástupce v kauze Rakovník veřejný činitel.

  Aktivity ověřovatelů zaměstnaných v rezortu ČÚZK byly centrálně prověřovány v roce 2002. Odbor kontroly a dohledu doporučil všem ředitelům KÚ a ZKI, aby si takové prověření sami znovu provedli.

  Případ v tomto čísle nekončí. Vyšetřování pokračuje...  K tomuto článku a k otázce: Mají ÚOZI z rezortu ČÚZK ověřovat GP soukromým firmám? je i diskuze a hlasování na http://www.zememeric.cz/chat/razitko_na_gp.php

  V našem článku se píše o střetu zájmů, kdy úředník jednou jedná s občanem jako státní úředník, který zastupuje stát a vede katastr nemovitostí, a jindy jako zaměstnanec soukromé firmy, která občanovi požadované geodetické práce provede. Časopis Zeměměřič se podílí na rozkrytí konkrétního případu na KP Rakovník. Jaký je váš názor? Mají ÚOZI z rezortu ČÚZK ověřovat GP soukromým firmám?


  Radek Petr

  vyvěšeno: 08.10.2007
  ID článku: 2685              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/chat/razitko_na_gp.php...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí