[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě

  Mnohostranná dohoda

  (překlad z angličtiny, Ing. V. Slaboch, CSc., 8.10.2007)

  o vzájemném uznávání profesních kvalifikací úředně oprávněných zeměměřičů

  říjen 2004

  Preambule

  Základem veškerých komerčních a finančních aktivit je důvěra v jistotu právního systému, vztahujícího se k půdě a vlastnictví nemovitostí. Státní právní systémy chrání vlastnictví půdy a nemovitého majetku a podrobují komerční a finanční aktivity přísným procedurám formálního charakteru.

  V zemích Střední Evropy je úplná a právně závazná dokumentace vlastnictví nemovitostí tradičně zajišťována technicko-právním systémem „registr pozemků – katastr nemovitostí“. Údržba registrů vlastnictví a hypoték,jakož i katastru nemovitostí, je záležitostí státu. Zákonné postupy pro registrování a změny vkladů do katastru musí být kompatibilní ve všech třech oblastech, aby byla zajištěna potřebná právní jistota. Předpokládaná správnost těchto registrů se odráží v presumpci správnosti záznamů do katastru nemovitostí, pokud jde o umístění vlastnických hranic a označení nemovitostí. Katastry nemovitostí obsahují mnoho dalších informací, které jsou nutné pro fungování státu, ke komerčnímu a vědeckému využití zemského povrchu, pro předcházení katastrofám, pro ochranu přírody a

  pro předcházení rizikům při územním plánování a výstavbě.

  Protože změny v registrech vznikají v závislosti na státních a komerčních zájmech zcela nahodile na místě a čase, i vzhledem k jejich povaze, používají středoevropské státy v období posledních 300 let speciálně vyškolené spolehlivé osoby, jakými jsou veřejní notáři nebo úředně oprávnění zeměměřiči. Značná různorodost veřejných a soukromých práv a jejich právní dopad na pozemky a vlastnictví nemovitostí vyžadují velké nároky na nestrannost, spolehlivost a dokonalé technické znalosti příslušníků této profese

  Ochrana vlastnictví jako základ ekonomiky je bezesporu svázána s důvěrou v úředně oprávněného zeměměřiče jako osoby, která nestranně vytyčuje hranice nemovitostí a vytváří tím základ právní ochrany vlastnictví pozemků a nemovitostí Složitost pozemkového práva v moderních ekonomikách vyžaduje od úředně oprávněného zeměměřiče dokonalé zvládnutí technických a právních předpisů o vlastnictví pozemků a nemovitostí. Ve Střední Evropě se registry vlastnictví značně liší. Předpisy v moderních ekonomikách jsou stále složitější , neboť půda, jako zdroj ekonomiky, začíná hrát stále důležitější roli a je vymezována nejrůznějšími právními způsoby. Tento právní rámec, v němž úředně oprávněný zeměměřič pracuje, se v jednotlivých zemích značně liší a stále se vyvíjí.

  1. Profese pro výkon veřejných funkcí

  Zeměměřiči s úředním oprávněním jsou známi v celé řadě zemí:

  ve Francii jako Géomètre – Expert,

  v Německu jako Öffentlichbestellter Vermessungsingenieur,

  v Belgii jako Géomètre – Expert/ Landmeter – Expert,

  v Dánsku jako Praktiserende Landinspektører,

  v Rakousku jako Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen,

  ve Švýcarsku jako patentierter Ingenieurgeometer,/ ingénieur géomètre breveté,

  v Lucembursku jako GéomètreOfficiell.

  Delegováním těchto funkcí sledují jednotlivé státy vytvoření konkurenčního prostředí a snížení nákladů, jakož i efektivnější vedení úředních rejstříků. V tomto kontextu je pověření vysoce kvalifikovaného příslušníka svobodných povolání výhodou pro občany jako odběratele jejich služeb, neboť si mohou zvolit poskytovatele služeb ze skupiny odborníků, z nichž všichni mají rovnocenné předpoklady pro poskytnutí sužby. Historie potvrdila že tento způsob organizace svobodných povolání pod státním dohledem nebo pod samosprávou s přihlédnutím ke konkurenci, založené na efektivnosti je formou, která zjednodušuje a zefektivňuje státní službu. Ve výše uvedených zemích existuje v současnosti přibližně 4500 kanceláří s jedním nebo několika příslušníky profese a s 2 až 70 zaměstnanci pod zastřešením GEOMETER EUROPAS[1]. Tato profese vznikla na evropském kontinentu a má asi 300 let dlouhou historii.

  2. Profesní pravidla ovládají úřední oprávnění

  V jednotlivých zemích se povolání řídí legislativou, upravující povinnosti, vstupní požadavky a etiku profese. Kromě toho existují procedurální předpisy, které pevně vymezují profesní oblast. Tato omezení se vztahují na oblast nemovitostí, plánování a výstavby. Jádrem působení profese má být výkon zeměměřických prací pro zabezpečení funkce systému ochrany vlastnictví k nemovitostem. Zeměměřická profese navíc spočívá na následujících pilířích:

  · katastrální vyměřování a zabezpečení vlastnických hranic

  · dokumentace zaměření nemovitostí (tj. vedení registrů, výpočetních protokolů a map úředně objednaných)

  · geodetická měření pro potřeby státu

  · geomatika / geoinformace / topografické mapování / hydrografie

  · potvrzování skutečností vtahujících se k pozemkům a nemovitostem

  · práce ve funkci technických expertů v celém rozsahu odborného vzdělání

  · aplikace zákonů týkajících se pozemků a nemovitostí

  · oceňování nemovitostí

  Toto jsou úřední funkce, které jsou v některých zemích zpravidla považována za „nezadatelná“ a příslušník profese je oprávněn přijmout zakázku v souladu se soukromým právem, jestliže to nezavdá příčinu ke konfliktu zájmů ve smyslu právní nezávislosti daného příslušníka profese. Udělování úředních oprávnění je záležitostí orgánů státní správy nebo profesních výborů. Ve Francii, Belgii a Lucembursku je géomètre-expert pojítkem mezi katastrem pozemkové daně a vlastnictvím. Ve spolkových zemích Německa mají příslušníci profese rovněž právo vystavovat správní dokumenty, v Rakousku vystavují úřední dokumenty, ve Švýcarsku provádějí zeměměřické práce a zabezpečují veškeré úřední vyměřování. Ve všech uvedených zemích je hlavní povinností úředně oprávněných zeměměřičů poskytovat odborné konzultace zákazníkům o vymezení nemovitostí z hlediska právního i geometrického. V žádné z uvedených zemí nejsou počty členů této profese nikterak omezovány ani vládou ani vlastní samosprávou. Naopak, jakmile členové předloží doklad o požadované kvalifikaci, mají právo na přijetí. Tím je zaručeno nově příchozím, že se mohou vždy stát příslušníky profese. Ve všech signatářských zemích existuje všeobecný trend ke stále většímu pověřování soukromých zeměměřičů úředními funkcemi.

  3.Vstup do profese a jeho evropské rozměry


  Podmínky pro vstup do profese jsou v různých zemích odlišné, avšak ve své podstatě stejného druhu.

  Prokázání potřebné kvalifikace musí být doloženo kromě vysokoškolského studia zeměměřictví[2] (maturita + 5 let VŠ) získáním znalostí v následujících studijních oblastech:

  • Správní právo,

  • Pozemkové právo,

  • Stavební a plánovací právo.

  Vysokoškolské vzdělání poskytuje všeobecně dostupný a srovnatelný ekvivalent požadovaných vědomostí. Není tedy problémem pro zeměměřiče nebo zeměměřického technika, kteří nejsou úředně oprávněnými, vykonávat bezproblémově zeměměřické práce i v přeshraničním kontextu. K tomu také dochází velmi často.

  Níže uvedené požadované vzdělání se vztahuje k praxi a právním záležitostem v právních systémech jednotlivých států. V žádném případě však není možné zastávat funkci úředně oprávněného zeměměřiče na přeshraničním základě. Tato regulace je dána fakticky již tím, že není možné zvládnout dva právní systémy do dostatečné odborné hloubky, nemluvě o dalších formálních překážkách. Jinak je právo úředního potvrzování skutečností v přeshraničním styku aplikováno již nyní.

  Nicméně, situace v tomto sektoru je v permanentním pohybu, právní systémy jsou podrobovány vzájemnému zkoumání a získané poznatky jsou rozšiřovány také mezinárodními organizacemi jako je např. GEOMETER EUROPAS. Mimoto EU postupuje zvolna směrem k harmonizaci zákonů, která je předpokladem vzájemného porozumění.

  Vzhledem ke své velké ekonomické důležitosti, klade si iniciativa signatářských zemí za cíl učinit praxi zeměměřické profese transparentnější jak po stránce právní, tak po stránce technické a navrhnout společné evropské stanovisko v tomto sektoru. Čím větší bude blok společných evropských znalostí, tím dříve budou moci vysoké školy a ostatní školící pracoviště vzít tento stav na vědomí. To usnadní novým adeptům zeměměřictví volbu evropské země pro svou budoucí působnost se všemi známými ekonomickými výhodami z toho vyplývajícími. Pomůže to rovněž dosažení postupné harmonizace jednotlivých systémů a jejich využití ku prospěchu obyvatel Evropy.

  4. Ilustrace dosud existujících podmínek pro přijetí

  Úředně oprávnění zeměměřiči musí splňovat čtyři předpoklady:

  Vysokoškolský

  inženýr/magistr

  včetně ½ roku

  předuniversitní

  odborné praxe

  (maturita + 5let VŠ, inženýr/magistr)

  Odborná praxe (P)

  Povinná sledovaná praxe před druhou státnicí v oblasti nemovitostí, plánování a správního práva (R)

  Závěrečná zkouška (E)


  Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, které mají úředně oprávněné zeměměřické inženýry, jsou četné, a navíc se liší mezi francouzsky a německy mluvícími oblastmi. Vcelku však produkují zeměměřiče, kteří jsou schopni dobře vykonávat svoji funkci uvnitř příslušného právního systému.

  Pro jednotlivé země platí následující úpravy:

  Země

  Inženýr / Magistr

  Odborná praxe

  (po BAC+5)

  Zkouška

  Jiné

  Právo na přijetí

  Francie

  BAC[3]+ 5U[4]

  2 P

  Pracovní vyhodnocení: DPLG[5]

  (v případě základního vzdělání na Státní škole)

  ano

  Německo

  BAC+ 5U

  1P

  Státní

  zkouška

  ano

  Belgie

  BAC+ 4U (bude BAC+ 5U)

  0 P (2 P)

  bez

  „sjezdem“

  Dánsko

  (BAC+ 5U

  3P

  ano

  Rakousko

  BAC+ 5U

  3P

  ano

  Švýcarsko

  BAC+ 5U

  min. 18

  měsíců

  ano

  Lucembursko

  BAC+ 5U

  2P (z toho min. 6 měsíců ve správě katastru)

  Legenda:

  BAC+5U: maturita na SŠ + 5 let studia na VŠ

  P: Právní a technická praxe v příslušné zemi po skončení vysokoškolského studia

  R: Povinná praxe pod odborným vedením před tzv. velkou státní zkouškou (dva roky)

  V některých zemích umožňují právní úpravy držitelům vysokoškolských diplomů vstup do profese (pozn. tj. získat úřední oprávnění) přímo, prokáží-li relevantní technické a právní znalosti (a delší praxi). Toto je upravováno národními zákony jednotlivých zemí.

  5. Současné přijímající a zkušební instituce

  Současné zkušební a přijímající orgány nebo právně ustavené výbory

  Země

  Zkušební orgán

  Přijímající orgán

  Francie:

  Ministerstvo školství (pro DPLG)

  Ordre des Géomètres Experts

  Německo:

  zásadně Vrchní zkušební úřad ve Frankfurtu

  Ministerstva jednotlivých spolkových zemí

  Belgie:

  Společenství (valonské+ vlámské)

  Přísežný tribunál první instance

  Federální rady

  úředně oprávněných zeměměřičů

  Dánsko:

  Hlavní zeměměřický úřad

  vyvěšeno:

  05.11.2007
  ID článku: 2709              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2698
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2708
  www.zememeric.cz/pdf/dohoda_uznavani_uozi_vevrope.pdf

  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku