[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
  Okresní ředitelství
  oddělení HK SKPV
  CHOMUTOV
  ČTS:ORCV-13350-1/Č.j.-1 Chomutov 8. října 2007


  Ing. Zdeněk KOLÍNSKÝ
  xxxxxxxx
  xxxxxxxx

  Trestní oznámení na Ing. Karla Čtvrtečku, Ing. Františka Pance, Ing. Karla Večeře a Ing. Martinu Beckovou - oznámení

  Na zdejší součást Policie ČR bylo přijato dne 3.7.2007 trestní oznámení na osoby Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel KÚ pro ÚK, Krčínova 797/2, Ústí r.L., Ing. František Panc, personalista KÚ pro ÚK, Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Kobylisy a Ing. Martina Becková, ředitelka Katastrálního pracoviště Chomutov, Školní 5335. Shora jmenovaní podle Ing. Stanislava Crhy a Ing. Zdeňka Kolínského uskutečnili nezákonné výběrové řízení, vyhlášeného na ředitele Katastrálního pracoviště Chomutov, konaného počátkem září 2006 na Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj.
  Podle trestního oznámení se trestného činu Ing.Karel Čtvrtečka dopustil tím, že nesvolal výběrovou komisi, aby tato mohla rozhodnout o vyloučení kandidátů nesplňujících podmínky výběrového řízení, ale rozhodoval pouze sám. Mezi takové kandidáty patřila i Ing. Martina Becková, která nesplňovala požadavek odborné praxe min. délky 3 roky v katastru nemovitosti a Ing. Čtvrtečka zcela protizákonně rozhodl o jejím připuštění k pohovoru a výběrovou komisi o své pochybnosti neinformoval a přes apelace o její nezpůsobilosti ke jmenování do funkce ředitelky nezákonným způsobem Ing. Beckovou ředitelkou učinil.
  Ing. Panc jako personalista a předseda výběrové komise během zasedání komise řekl Ing.Crhovi k jeho připomínce, týkající se zpochybnění praxe Ing. Beckové, že se mýlí, protože dnes k pohovoru požadovanou praxi doložila. Ing. Karel Večeře, přestože žádnou výjimku před výběrovým řízením Ing. Beckové neudělil, souhlasil s jejím jmenováním, čímž odsouhlasil průběh nezákonného výběrového řízení, které nebylo jen vnitřní záležitostí úřadu a jeho povinností bylo zasáhnout a řešit, nikoli toto zaštítit a zneužít svoji funkci k zahlazení nezákonného jednání.
  Ing. Martina Becková se měla podle trestního oznámení dopustit podvodného jednání tím, že se přihlásila do výběrového řízení s vědomím, že požadovanou praxi nemá a výběrovou komisi chtěla nepochybně oklamat dokladem o své praxi u soukromé firmy v době dálkového studia a předem o žádné udělení výjimky nezažádala. Provedeným šetřením ze strany Policie ČR, výslechy jmenovaných osob a zajištěnými listinnými materiály bylo zjištěno, že dne 5.6.2006 vypsal Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj výběrové řízení na obsazení místa ředitele Katastrálního pracoviště Chomutov. Toto oznámení bylo zveřejněno v tisku dne 3.7.2006 a předtím v červnu téhož roku i na webových stránkách KÚ a Intranetu ČÚZK. Dále ředitel KÚ ustavil výběrovou komisi, jejímž předsedou byla jmenována Ing.Vlastimila Košťálová a nikoliv Ing. Panc, jak je uvedeno v trestním oznámení. Jedním z členů této komise byl i Ing. Crha.
  Výběrová komise shromáždila přihlášky včetně požadovaných listin 4 uchazečů o funkci. Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech, v prvním kole byl vyřazen jeden uchazeč pro nesplnění oboru požadovaného vzdělání. Během prvního kola se všichni tři uchazeči podrobili psychologickému vyšetření, jehož výsledek byl s nimi projednán a dále absolvovali osobní pohovor s výběrovou komisí. Po nich proběhla schůzka komise, která jednohlasně doporučila jmenovat ředitelkou KP Chomutov od 1.1.2007 Ing. Martinu Beckovou.
  Ing. Becková předložila požadované doklady a doloženou praxi v práci v katastru nemovitostí 2 roky a 3 měsíce a roční praxi ve funkci zeměměřického technika a považovala požadavek na praxi splněný stejné tak i Ing. Panc, kterému jako členovi výběrové komise předložila potvrzení o praxi v den pohovoru s komisí. Dosažená praxe Ing. Beckové nikoliv tedy jak byla striktně požadována ve výběrovém řízení praxe v době tří let práce v katastru nemovitostí, což uvedl ve své výpovědi Ing. Čtvrtečka nebyl důvod k jejímu vyloučení z výběrového řízení. Ing. Becková naopak proti druhému uchazeči Ing. Maštalířské měla vysokoškolské vzdělání se zeměměřičským zaměřením. V porovnání s ostatními uchazeči, přestože nesplnila stoprocentně požadavek praxe v práci v katastru nemovitostí, prošla výběrovým řízením jako nejlepší uchazeč. Ing. Čtvrtečka přiznal určité pochybnosti ve směru nesplněné praxe, ale tyto nebyly takového rázu, aby ji vyloučil z výběrového řízení nebo ji nejmenoval do funkce, neboť ze všech přihlášených adeptů a podle výsledků výběrového řízení byla nejvhodnějším kandidátem na obsazovanou funkci. Po doporučujícím jednohlasném stanovisku výběrové komise jmenoval Ing. Beckovou do funkce, což bylo pouze v jeho pravomoci jako ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Pouze písemné informoval předsedu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v Praze, uvedl délku praxe Ing. Beckové a požádal o případné udělení výjimky z požadované praxe. Předseda Ing.Večeře s jmenováním Ing. Beckové vyslovil souhlas dne 4.10.2006 a uvedl, že udílí výjimku v případech, kdy je zásadní rozdíl mezi požadavky výběrového řízení a skutečností jak ve vzdělání, praxi nebo také v případě, že se do výběrového řízení přihlásí jediný uchazeč, což nebyl případ Ing. Beckové. U ní se bral v potaz také fakt, že pracovala na velmi dobře hodnoceném KP v Mostè. Dále připomněl, že ředitel katastrálního úřadu má právo závěry a doporučení výběrové komise neakceptovat.
  Po prošetření trestního oznámení podle $ 158 odst.l tr.řádu, zajištění listin a vytěžení osob, uvedených v trestním oznámení jsem došla k názoru, že podání neobsahuje údaje, na jejichž podkladě by bylo možné učinit závěr o podezření zespáchání trestného činu, nejedná se svou povahou o trestní oznámení, byť je tímto způsobem označeno a neobsahuje údaje, z nichž, by bylo možné učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu a nebyly tak shledány důvody k zahájení úkonů přípravného řízení.

  nprap. Klímová vrchní inspektor

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.11.2007
  ID článku: 2719              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2655...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Různé

  Sborník rozhodnutí