[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2008

Resort ČÚZK

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
 • Setkání geodetů 2008

  Katastr nemovitostí

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Geodézie

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  Kartografie

 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Pozemkové úpravy

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  GIS

 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Jaký je stav zeměměřictví a KN v ČR na prahu 21. století?
 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Pojištění geodetických firem - ANKETA

  Školství

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Další čestný doktorát Milana Konečného
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech

  Internet

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Z domova

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Velkoplošný tisk a dubnový Zeměměřič
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Ze zahraničí

 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Další čestný doktorát Milana Konečného

  ČSGK

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008

  KGK

 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Setkání geodetů 2008

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Demonstrace proti násilí v Tibetu

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR

  Níže uvedená odpověď na můj dotaz směřovaný na ČÚZK, by mohla zajímat i vaše čtenáře - zeměměřiče a geoinformatiky.

  S pozdravem ing. Oldřich Kahoun, 7/3/2008


  *************** DOTAZ ***************

  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat na následující problematiku:

  Dle Nařízení vlády č. 111/2001 Sb.o porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel,
  § 4 odst. 3 platí: Správce evidence obyvatel poskytuje v dohodnutých intervalech správci centrálních databázových souborů katastru údaje o fyzických osobách vedených v katastru, jejichž základní identifikační a sdílené údaje se v evidenci obyvatel změnily. Tyto údaje se převezmou z evidence obyvatel do katastru.
  § 5 – Pokud u fyzické osoby, která je evidována v evidenci obyvatel a zároveň jako vlastník nebo jiný oprávněný v katastru, dojde ke změně sdílených údajů katastru, postačí, pokud tato osoba oznámí změnu ohlašovně evidence obyvatel. Tím se považuje za splněnou její ohlašovací povinnost ohledně změny těchto údajů vůči správci katastru.

  Mohli byste mi sdělit délku dohodnutého intervalu? Je pro všechny kraje stejný? Kdy proběhne „aktualizace“ pro Jihomoravský kraj?

  Pozn. Jako geodet radím lidem, že stačí nahlásit změnu adresy na příslušnou matriku. U vlastních nemovitostí jsem se ale nyní přesvědčil, že výše uvedené skutečnosti nefungují. Svoji adresu jsem měnil v létě roku 2004, do dnešního dne nedošlo v databázi katastru ke změně. Osobně bych se velmi přimlouval, aby „interval“ byl maximálně 1 rok.

  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem ing. Oldřich Kahoun


  *************** ODPOVĚĎ ***************


  From: Vit.Suchanek(@)cuzk.cz [mailto:Vit.Suchanek(@)cuzk.cz]
  Sent: Thursday, March 06, 2008 6:39 PM
  To: Kahoun, Oldrich
  Subject: odpověď na dotaz z 4.3. 12:18

  Český úřad zeměměřický a katastrální
  odbor informatiky
  Čj. ČÚZK 1258/2008-24
  6. března 2008

  Dobrý den pane inženýre,
  odpovídám na Váš dotaz, ale bohužel Vám musím sdělit, že v současné době §§ 4 a 5 nařízení vlády č. 111/2001 Sb. nejsou naplněny, a to z těchto důvodů:

  Podle §6a, odstavců 3 až 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Ministerstvo vnitra z informačního systému evidence obyvatel („IS EO“) zeměměřickým a katastrálním orgánům pro výkon působnosti podle katastrálního zákona přesně stanovené údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní postup porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí a evidence obyvatel upravuje Nařízení vlády 111/2001 Sb. ze dne 7.3.2001 (dále jen „Nařízení“)..

  Od roku 2001 byla výměna dat a souborů mezi ČUZK a MV ČR pro tzv. ověřování oprávněných subjektů katastru prováděna dávkovým způsobem pomocí disket a veškeré související operace s IS EO byly prováděny na straně MV ČR. Zákonem č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s evidencí obyvatel a některé další zákony, byl také novelizován § 6a, odst. 3 katastrálního zákona ve znění uvedeném výše, což si vyžádalo změnu přístupu z informačního systému katastru nemovitostí („ISKN“) k IS EO pomocí vzájemně odsouhlaseného využití XML IISSDE rozhraní, vycházejícího z dokumentu „Popis XML rozhraní pro dotazy do evidence obyvatel IISSDE MV ČR“.

  Tato změna byla nejprve realizována pro přístup při zápisu oprávněného subjektu do katastru. Při realizaci v ISKN byly respektovány všechny technické a bezpečnostní požadavky MV ČR na uvedení důvodu a času dotazu na IS EO a rovněž identifikaci dotazujícího se zaměstnance, provádějícího příslušné řízení na katastrálním úřadu a jejich logování. Proto byl též propojen ISKN s personálním systémem ČÚZK a oprávnění přistupovat k IS EO mají jen určití zaměstnanci podle svých rolí. Změnou přístupu k IS EO došlo zřejmě také k tomu, že MV ČR začalo (je povinno) dotazy zaznamenávat.

  Ve snaze co nejdříve obnovit periodické hromadné ověřování oprávněných subjektů, uložených v centrální databázi katastru s využíváním dálkového přístupu bylo na pracovní úrovni s odborníky MV ČR dohodnuto, že jednak bude využíváno stejné rozhraní, používané při ověření při zápisech oprávněných subjektů, jednak, že maximum potřebného zpracování a úprav aplikace bude provedeno na straně ČÚZK / ISKN, nikoliv na straně MV ČR / IS EO. IS EO totiž jednak neobsahuje příznak pro obyvatele, kteří jsou oprávněnými subjekty vedenými v katastru, jednak identifikace změn v údajích, přejímaných z IS EO do katastru, není triviální; musí se dle časů provedených změn v obou evidencích a to pro jak změnu jména, tak změnu adresy prošetřit, která z evidencí obsahuje novější údaje. Požadavkem MV ČR bylo, aby i pro tyto přístupy byla v XML IISSDE rozhraní naplněna položka dotazujícího se zaměstnance a v těchto případech se do XML IISSDE rozhraní uvádí jednotně pro všechny dotazy identifikace odpovědného zaměstnance Sekce centrální databáze katastru ČÚZK.

  Realizace hromadného ověřování, při kterém by byly aktualizovány údaje katastru na základě ohlášení změny pouze evidenci obyvatel, byla připravena tak, že při periodickém provozním ověřování budou do IS EO zasílány mimo provozní časy (19:00 až 23:00 ve všední dny, od 3:00 do 23:00 o víkendech) pomocí opakovaného vyvolávání XML IISSDE rozhraní dávky identifikátorů oprávněných subjektů, tedy jejich rodných čísel, vedených v souladu s katastrálním zákonem v ISKN. IS EO do rozhraní naplní a vrátí údaje z IS EO. V systému ISKN je automaticky ověřována shoda vrácených údajů s údaji, vedenými v ISKN, a pokud dochází ke shodě, jsou údaje zaslané z IS EO automaticky mazány, aniž by byly jakkoliv logovány a uchovávány. Pokud dochází k nesouladu údajů, a to pouze v případech, že datum změny, vedené v IS EO je novější, než datum změny vedené v ISKN, je automaticky vygenerováno změnové řízení, které je systémem zasláno na příslušný katastrální úřad a údaje z IS EO jsou automaticky převzaty do katastru.

  Při ověřovacím provozu na jaře 2007 došlo k tomu, že vzhledem k povinnosti uvést v rozhraní IISSDE jméno konkrétního zaměstnance, docházely na ČÚZK stížnosti, proč byl proveden dotaz (lustrace) na konkrétní fyzickou osobu a protože, jak je výše uvedeno, připravený způsob hromadného ověřování neodpovídá přesně § 4 nařízení vlády č. 111/2001 Sb., nebylo je možno zodpovědět odkazem na toto nařízení. (Dotazy, vyplývající z řízení na KÚ jsou v souladu s nařízením vlády a je tedy možno se při stížnostech na ně odkázat). Proto bylo rozhodnuto vedením ČÚZK v hromadném ověřování nepokračovat.

  S MV ČR jsme vedli jednání o řešení vzniklého problému. Při nich bylo potvrzeno, že v IS EO není možno z legislativních důvodů vést příznak o tom, že fyzická osoba je vedena jako oprávněný subjekt v katastru. Byly nastíněny některé technické možnosti, které by však vyžadovaly, aby do ISKN byla zavedena tzv. Počítačová čísla občanů (interní identifikace MV), ale vzhledem k tomu, že ve stejné době se při přípravě zákona eGoverment Act mluví se zavedení jiných identifikátorů – osobních čísel, identifikátor používaný MPSV, nedali jsme se touto cestou. Definitivní řešení by měla přinést soustava základních registrů a ustanovení v legislativě, že dotazy mezi informačními systémy nejsou lustrací, která musí být zaznamenána. Částečné řešení by podle informací z MV měl přinést také budoucí rozvoj Czech POINT, které by měly aktualizovat přímo IS EO (a zároveň posílat změnu nám), řešení však nelze očekávat v tomto roce, vyžaduje určitou úpravu legislativy MV.

  Lituji, že jsem Vám nemohl poskytnout uspokojivější odpověď – je obšírná, použil jsem při ní dřívější odpovědi na stížnosti, abych problém důkladně objasnil. Pokud budete mít další dotazy, rád je zodpovím.

  S pozdravem
  Ing. Vít Suchánek
  ředitel odboru informatiky
  Český úřad zeměměřický a katastrální
  tel. 284 041 253
  e-mail: vit.suchanek(@)cuzk.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 09.03.2008
  ID článku: 2823              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Internet

  Vševědna