[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2008

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Geodézie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Kartografie

 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny

  Pozemkové úpravy

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

  GIS

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Software

 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60

  Různé

 • Máme zdravé povolání
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Nová adresa do redakce
 • Zemřel ing. Václav Kafka
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Školství

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Souvenir z absolventského setkání

  Internet

  Historie

 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Salon fotografů 2008
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Z domova

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Salon fotografů 2008
 • Konference Počítačová podpora v archeologii
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě
 • Souvenir z absolventského setkání

  Ze zahraničí

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Souvenir z absolventského setkání

  ČSGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě

  KGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

  Třebíč (3.4.2008): Z vystoupení zástupce ČÚZK na odborném semináři Pozemkové úpravy XIV., kde se sešli pracovníci pozemkových a katastrálních úřadů se soukromou sférou.

  Dámy a pánové,
  úvodem chci říci, že jsem rád přijal Vaše pozvání hovořit zde na této tradiční akci. Chci ocenit tradičně dobré vztahy mezi ÚPÚ a ČÚZK. Jejich ovocem je operativní řešení problémů, které se vyskytují, jejich ovocem je i Společný metodický pokyn z loňského roku i jeho letos uveřejněný Dodatek č.1.
  Vím, že neméně dobré vztahy panují na mnoha místech také na okresní úrovni. Jejich výsledkem je řada zapsaných a realizovaných KPÚ. Věřím, že dobrou spolupráci neohrozí ani každoroční plánované snižování počtu pracovníků, se kterým se také potýkáte.

  Ve svém příspěvku bych se rád zmínil o třech aktuálních tématech, kterými jsou:
  1. zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb.,
  2. pomístní názvosloví v obvodu pozemkové úpravy
  3. a drobné opravy BPEJ.  1. Zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb.
  Podle § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. je předsedou komise pro zjišťování hranic pracovník určený ředitelem pozemkového úřadu. Členem této komise je zástupce katastrálního úřadu. Při zjišťování hranic neřešených pozemků je podle kap.5.2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod jeho přítomnost nutná. Je to z toho důvodu, že – podle téže kapitoly návodu – určí postup pro odstranění zjištěných nesouladů. Celý operát týkající se neřešených pozemků bude na po vyhotovení předán na KP k případným námitkám.
  Chci na tomto místě říci, že je velmi vhodné, aby se předseda komise, který není pracovníkem KP, předem seznámil s náležitostmi operátu zjišťování hranic, který bude na KP předávat. Tímto okamžikem totiž vstupuje do oblasti, která je dosud doménou katastrálních úřadů a která je pro ně upravena resortními předpisy, zejména Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod.
  Součástí tohoto operátu jsou mimo jiné:
  - soupisy nemovitostí (případně na ně navazující seznamy nesouladů),
  - náčrty zjišťování hranic.
  Pokud předseda komise není v této problematice zcela zběhlý, nebude jistě na závadu, když se na KP předem seznámí s odpovídajícími elaboráty z mapovaných lokalit. Tak lze předejít řadě problémů, které by se v budoucnu mohly objevit.
  Závěrem tohoto tématu chci zmínit jednu dobrou zkušenost při zjišťování hranic, kterou mají naše mapovací oddíly a která je použitelná zejména v extravilánech: Zjistilo se, že rastry katastrálních map, které slouží jako podklad pro mapování, jsou již v té kvalitě, že je po transformaci do WGS 84 možno vyhledat hraniční znaky pomocí „turistického“ přístroje GPS.


  2. Pomístní názvosloví
  Dalším tématem, které bych rád zmínil, je problematika pomístního názvosloví. Nechť mi odpustí ti, kterým je tato problematika jasná a vždy ji dodržují. Naše zkušenost ukazuje, že často právě toto téma bývá opomíjeno a někdy při finálních pracích na projektu zcela zapomenuto. Podle § 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. jsou jedním z výsledků pozemkové úpravy podklady nebo listiny pro jednání o změnách pomístních názvů.
  Vzhledem k tomu, že obsahem dalšího předávaného výsledku – digitální mapy – je mj. též místní a pomístní názvosloví (§ 15 vyhlášky č. 26/2007 Sb.), je třeba postupovat takto:
  a) vyhotoví se seznam stávajících pomístních názvů, a to jednak z mapy 1 : 10 000, jednak z dosavadní katastrální mapy,
  b) tento seznam se spolu s přehledkou předloží obci k vyjádření,
  c) seznam potvrzený obcí (s případnými úpravami) je třeba předložit ČÚZK k posouzení a schválení změn týkajících se mapy 1 : 10 000,
  d) odtud tento seznam bude zaslán na příslušný KÚ, který schválí ostatní pomístní názvy (tj. z katastrální mapy),
  e) podle tohoto seznamu se doplní pomístní názvy do nové DKM.

  Tento postup je podrobně popsán ve zmiňovaném Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod v kapitole 4.2.4. V budoucnu se počítá s tím, že výchozí stav názvosloví by byl k dispozici v digitální formě.


  3. Drobné opravy izolinií BPEJ
  Nakonec bych chtěl přidat jednu aktuální věc, která nás trápí. Týká se izolinií BPEJ. Obecný mechanizmus je takový, že před začátkem prací na KPÚ provede VÚMOP v daném katastrálním území rebonitaci – aktualizaci izolinií BPEJ. Tento výsledek své práce předá pozemkovému úřadu jako podklad pro projekční práce. Zároveň tentýž podklad předá na KP k zapsání do katastru nemovitostí. V průběhu projektu se potom někdy vyskytne potřeba tyto izolinie modifikovat, provést v souladu s terénem drobné opravy. To je možné, ale je nutno tento změněný stav podat jako návrh na opravu zpět na VÚMOP, aby se tak dostal „oficiální cestou“ do katastru nemovitostí. V opačném případě totiž dochází při zápisu hotové pozemkové úpravy k rozporu v průběhu izočar BPEJ mezi stavem zapisovaným a stavem podle VÚMOP.

  Co říci závěrem?
  Závěrem vám chci popřát, aby vám nové organizační uspořádání přineslo očekávanou akceschopnost, tak abyste v příštích letech vtiskli novou tvář tisícům hektarů naší krásné krajiny, abyste postavili desítky kilometrů potřebných cest. Také přeji vám – ale zároveň také nám v rezortu ČÚZK – abyste v řadě obcí nahradili 170 let staré mapy tím nejmodernějším mapovým dílem, které je k dispozici!
  Děkuji vám za pozornost.

  Ing. Jiří Košťál
  Český úřad zeměměřický a katastrální
  odbor řízení územních orgánů
  vedoucí oddělení katastru nemovitostí
  Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy
  e-mail: jiri.kostal(@)cuzk.cz
  tel.: +420 284 041 236

  Ing. Jiří Košťál, ČÚZK

  vyvěšeno: 08.04.2008
  ID článku: 2853              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/pu...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů