[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2008

Resort ČÚZK

 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Katastr nemovitostí

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Geodézie

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008

  Kartografie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Pozemkové úpravy

 • Seminář HSI pro pozemkové úřady
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map

  GIS

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Pozvánka na seminář HSI a Bentley Systems
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora

  GPS

  DPZ

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vyhodili jsme zálohovou fakturu na předplatné, co máme dělat?
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Školství

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Internet

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Historie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • XXIV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Z domova

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vánoční čas v redakci
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  KGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  Průvodce číslem

 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  (Rozhovor předsedy KGK, ing. Jana Fafejty (F),

  s bývalým ředitelem VÚGTK, ing. Václavem Slabochem, CSc. (S))

  Ing. Fafejta, předseda KGK – Komora geodetů a kartografů (F):

  Vážený pane inženýre, v časopise ZEMĚMĚŘIČ právě končí vámi připravený seriál článků o CPD (Celoživotní profesní doškolování - Continuing Professional Development) zeměměřičů ve světě. Tento seriál byl inspirován aktivním přístupem FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů – Fédération internationale des géomètres) k této problematice a případovými studiemi o přístupu k tomuto fenoménu v různých zemích. Konkrétně v Dánsku, Švédsku, USA a Austrálii. Jaký je váš názor na tuto problematiku?

  Ing. Václav Slaboch, CSc., bývalý ředitel VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický) ve Zdibech (S):

  Osobně se domnívám, že v současné době nemůže žádná profese bez CPD existovat. Středoškolské a vysokoškolské vzdělání v našem oboru, které je možno získat v České republice je na velmi dobré domácí i celosvětové úrovni. Svědčí o tom nejen neutuchající zájem mezi mládeží, která se chystá ke studiu na středních a vysokých školách, a která si své budoucí povolání vybírá především podle dvou hlavních kritérií: tj. podle atraktivnosti a podle naděje na budoucí společenské postavení. V tomto ohledu bychom snad mohli být ve srovnání se světem spokojeni. Horší však to je v oblasti CPD. To se v naší profesi zatím ještě nenarodilo, natož aby bylo v plenkách.

  Proto také VÚGTK usiloval o získání akreditací svých vzdělávacích programů a v současné době disponuje 19 akreditacemi různých vzdělávacích programů a je jedinou vzdělávací institucí v ČR, která poskytuje vzdělání v programech akreditovaných u MV ČR v oboru geodézie a katastru pro průběžné vzdělávání úředníků veřejné správy.

  Z pověření ČÚZK pořádá VÚGTK rovněž konzultační semináře pro získání oprávnění ÚOZI (úředně oprávněných zeměměřických inženýrů) pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Tyto semináře jsou určeny nejen nové uchazeče o získání úředního oprávnění, ale i pro dosavadní držitele těchto oprávnění, neboť náš obor se neustále vyvíjí a je naprosto nemyslitelné, aby jednou získané oprávnění platilo nadosmrti, jako nějaký šlechtický titul.

  F: Neobáváte se, že tento váš názor nebude příliš nadšeně přijat současnými držiteli úředních oprávnění. Jak je chcete přimět k dalšímu vzdělávání. K tomu přece nemáte žádný zákonný nástroj.

  S: Této námitky jsem si plně vědom a čekal jsem ji od vás. Jsem však přesvědčen, že u ÚOZI je nutno začít. Je přece nemyslitelné, aby ÚOZI, který svoji funkci průběžně vykonává a který si svoji kvalifikaci prokazatelně průběžně doplňuje, byl postaven na roveň pracovníkovi, který „žije z podstaty“, své vzdělání si nedoplňuje a svou funkci vykonává jen příležitostně. To by přece nebylo kolegiální a zejména by to nebylo fair vůči našim zákazníkům a dříve nebo později by se to nutně projevilo na poklesu prestiže zeměměřické profese.

  F: Jak si to tedy představujete?

  Námitku, že k zavedení celoživotního vzdělávání nemáme právní nástroje nepovažuji za rozhodující. Když to jde v jiných oborech, proč by to nešlo u nás. Tak např. členství v CSCOM (Český svaz certifikovaných odhadců majetku) je podmíněno absolvováním pravidelných doškolovacích kurzů a kontrolních zkoušek a díky tomu si CSCOM vydobyl nezastupitelné místo na trhu oceňování majetku. Dalším výborným příkladem by mohl být systém celoživotního odborného vzdělávání zavedený a již dlouhou dobu úspěšně praktikovaný ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jako příklad může sloužit i průběžné školení sportovních rozhodčích. Ti musí absolvovat pravidelné zkoušky a školení v obdobích často kratších než jeden rok a pokud činnost sportovního rozhodčího nevykonávají, tak svou licenci automaticky ztrácejí. Já sám jsem několik let vykonával funkci tenisového rozhodčího, protože jsem však neměl pro pracovní zaneprázdnění tuto funkci vykonávat a doškolovací kurzy absolvovat, tak jsem o tuto těžce nabytou a celkem lukrativní kvalifikaci bez náhrady přišel Zatímco náš ÚOZI může třeba léta prodávat párky v rohlíku na Václaváku a svoji licenci neztrácí a přitom velmi často rozhoduje o hodnotách nejméně srovnatelných s prémiemi za vyhrané tenisové utkání. Asi bychom měli začít právě u našich ÚOZI.

  Inspirací by mohli být také dentisté. Ti mají na webu ČSK (Česká stomatologická komora) potvrzovanou dostupnou informaci o stavu soustavného vzdělávání jednotlivých stomatologů. Zákazník, který hledá svého zubaře si má možnost zjistit, zda se jeho zubní lékař stále vzdělává, termín získání jeho kvalifikace a informace o případném absolvování dalších kurzů v oboru. Obdobně by tomu mohlo být i u ÚOZI. Vedení takovéto evidence by se mohla ujmout právě KGK. Osvědčení o průběžném vzdělávání by rovněž mohlo být spojeno s konstatováním, že konkrétní zeměměřič nebyl v poslední době kárán za profesní selhání.

  Hodně si zde slibuji od spolupráce VÚGTK s KGK. VÚGTK disponuje týmem zkušených a osvědčených lektorů a KGK se v poslední době profiluje jako vůdčí profesní organizace v našem oboru. Její aktivity zejména v rámci EU (Rada evropských geodetů – CLGE) jsou nezastupitelné. Připomeňme zejména nedávný podpis dohody o vzájemném uznávání profesních kvalifikací ÚOZI mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Tato dohoda byla uzavřena po předchozím projednání s ČÚZK a v žádném případě to neznamená automatické oprávnění zahraniční kvalifikace v ČR. Její získání je podmíněno složením tzv. rozdílové zkoušky, tak jak to stanoví Zeměměřický zákon. VÚGTK je připraven školit i zahraniční zájemce.

  F: V čem spatřujete hlavní roli KGK?

  S: Všichni dobře víme, že v oboru zeměměřictví, katastru, kartografie, pozemkových úprav, oceňování nemovitostí a geoinformací existuje v ČR celá řada vzájemně si do jisté míry konkurujících organizací, např.ČSGK, KGK, CAGI, CSCOM atd., které do určité míry kopírují globální a evropské profesní organizace. Vzhledem k našemu členství v EU si v poslední době zaslouží pozornost zejména aktivity KGK, která aktivně spolupracuje s obdobnými organizacemi členských zemí EU.

  F: Jak by se, podle vašeho názoru, měla KGK dále vy víjet?

  S: Není žádným tajemstvím, že KGK v počátcích své existence trochu tápala a do jisté míry se i zdálo, že kopíruje činnost ČSGK. To se však díky významným mezinárodním i domácím aktivitám vedení KGK v nedávném období změnilo. Významná byla zejména aktivní účast KGK při projednávání některých Právních norem a předpisů v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Mám na mysli zejména návrhy novel Občanského zákoníku, Zeměměřického zákona a Stavebního zákona. Na mezinárodním poli to jsou zejména aktivity v Radě evropských zeměměřičů a z nich vyplývající spolupráce se zahraničními vysokými školami (nedávno se na KGK obrátila francouzská ESGT se žádostí o zajištění diplomových stáží svých studentů v ČR). KGK se rovněž zapojila do přípravy celosvětového valného shromážděn FGF (Federace frankofonních zeměměřičů), které se bude konat v září 2009 v Praze. Předseda KGK je rovněž členem Rady VÚGTK, v.v.i.

  F: Na svých zasedáních se představenstvo KGK pravidelně zabývá současným stavem naší profese a na svém zářijovém zasedání přijalo rozhodnutí, podle kterého se KGK bude věnovat zvyšování prestiže členství v komoře tím, že bude ve vztahu ke klientele geodetů a geodetických firem klást důraz na záruku kvality za práci svých členů. Tato záruka bude vycházet z povinností člena KGK vyplývajících ze stanov KGK, z ustanovení etického a disciplinárního řádu a nově též z povinného profesního pojištění a zejména celoživotního vzdělávání. Cílem je vytvořit z KGK výběrovou organizaci v níž bude členství pro geodety a kartografy prestižní záležitostí, bude mít pozitivní vliv na obchodní činnosti členů a jako celek bude KGK respektována pro záruky, které poskytuje za práci svých členů. Bude-li se dařit zvyšovat prestiž KGK, zvýší se prestiž soukromé sféry v zeměměřictví a dosáhneme tím i zvýšení prestiže celého našeho oboru. Myslíte si, že v oblasti celoživotního vzdělávání by se mohl otevřít poměrně široký prostor pro spolupráci VÚGTK s KGK?

  S: Bude-li KGK mít snahu profilovat se především jako profesní organizace a nikoli jako organizace převážně společenská, tj., že členství v KGK bude, mimo jiné, podmíněno vysokou úrovní profesní kvalifikace a znamenalo by to, že by KGK do jisté míry ručila i za profesní kvalitu svých členů, tak by tím na sebe „de facto“ převzala i část zodpovědnosti a práce ČÚZK. Předpokládám, že by za tímto účelem KGK ještě mnohem více rozvinula spolupráci s VÚGTK i průběžně aktualizovanou evidenci úrovně kvalifikace svých členů, zejména ÚOZI, včetně záznamů o jejich celoživotním vzdělávání. Zcela jistě by to znamenalo významné zmírnění administrativní zátěže ČÚZK a pro KGK záruku odborné úrovně jejích členů a pro zákazníky záruku kvality poskytovaných služeb.

  Pokud je mi známo, tak se VÚGTK v současné době intenzivně věnuje přípravě systému CPD, přičemž samozřejmě vychází z domácích i zahraničních zkušeností, které byly zveřejněny také v právě dokončeném seriálu o CPD ve světě v časopise ZEMĚMĚŘIČ. Moje předběžná představa je taková, že by každý ÚOZI měl ročně získat určitý minimální počet kreditů, který by mu zajistil členství v KGK a jak jsem se od vás dozvěděl právě přípravu systému zavedení celoživotního vzdělávání schválilo předsednictvo KGK na svém nedávném zasedání. Návrh systému by měl být předem podrobně projednán a odsouhlasen zejména s ČÚZK, KGK, ZOR, ČSGK, CAGI a dalšími odbornými a akademickými pracovišti. Předpokládám, že kredity by byly přiznávány nejen za pasivní účast na vzdělávacích akcích, ale i za domácí a zahraniční publikační a přednáškovou činnost a také za výkon funkcí v profesních organizacích, výzkumnou činnost, apod. Vzory pro obdobná hodnocení existují u nás i ve světě.

  F: Co si od zavedení systému CPD slibujete? Ptám se vás také zda by KGK mohla využít vašich znalostí a zkušeností při tvorbě systému celoživotního vzdělávání pro geodety ?

  S: Slibuji si především:

  - profesionalizaci KGK,

  - intenzivnější propojení VÚGTK s praxí,

  - zkvalitnění služeb zákazníkům,

  - oživení činnosti ZOR (Zeměměřické oborové rady), která sdružuje vedoucí představitele zeměměřické profese a která by měla mít rozhodující úlohu při kreditním oceňování jednotlivých odborných aktivit.

  Velmi mne těší vaše důvěra. Na přípravě systému celoživotního vzdělávání s vámi budu rád spolupracovat.

  F: Vážený pane inženýre, děkuji vám za váš rozhovor i za přípravu seriálu článků o CPD v časopise Zeměměřič, která nás inspirovala k našemu rozhodnutí věnovat se otázce zavedení systému celoživotního vzdělávání do praxe a věřím, že se nám podaří nejen vzbudit zájem o celoživotní vzdělávání v naší profesi, ale využijeme-li vašich schopností a dokážeme-li spolupracovat s ostatními složkami naší profese, dovoluji si vyjádřit optimistický názor, že celoživotní vzdělávání geodetů bude úspěšně zavedeno.

  S: Já vám také děkuji za váš zájem a čas a těším se na další setkání s vámi nad návrhem systému zeměměřického CPD, jehož první verze by mohla být předložena k veřejné odborné diskusi do konce letošního roku.

  Rozhovor se uskutečnil dne13.10.2008 v Praze

  J. Fafejta, V. Slaboch

  vyvěšeno: 15.11.2008
  poslední aktualizace: 28.07.2009
  ID článku: 3120              Používané zkratky
  další informace:www.kgk.cz
  www.vugtk.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zeměměřická oborová rada