[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Katastr nemovitostí

 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Můj poslední geometrák
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Geodézie

 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Kartografie

 • Je Entropa kartograficke dílo?
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!

  Pozemkové úpravy

 • Hlasujte o technické dílo roku

  GIS

  GPS

 • 37 TB v Praze v ETRS89

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Školství

 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Petr Skála orlojníkem

  Internet

 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

  Historie

 • Hledá se zeměměřič Jan Baše

  Přečtěte si

 • Můj poslední geometrák

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Data z katastru v XML
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Z domova

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Ze zahraničí

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  ČSGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Znění připravované vyhlášky

  V konferenci KATASTR v těchto dnech proběhla následující informace o připravované vyhlášce, kterou následně přikládáme. Na Webu Zeměměřiče naleznete také odůvodnění (id=3375). Jedná se o neoficiální zdroj. Účastníci v konferenci mají text i s obrázky. :-)

  Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, dnes na základě našeho dotazu sdělil, že " v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku, tedy prakticky současně s účinností novelizované katastrální vyhlášky plánuje ČÚZK uspořádat celou řadu seminářů pro vyhotovitele geometrických plánů a dokumentace k vytyčení hranic. Mimo jiné chceme tomuto tématu věnovat i většinu našeho času na Setkání geodetů. Do účinnosti novely navíc zpracujeme materiál, ve kterém se pokusíme odůvodnit zvolená řešení."
  K. Štencel slíbil, že pokud stihne reagovat na následující slova I. Jabůrka, poskytne je i redakci k širšímu publikování.


  Ivan Jabůrek v konferenci KATASTR poznamenal:
  Jde o dost závažné změny týkající se především práce v KMD, s dvojími souřadnicemi, které budeme muset dávat do GP trošku odlišně do ZPMZ a různě filtrovat jsou-li měřené nebo obrazem mapy atd. Další důraz je kladen na podpisy sousedů u každého nového bodu, což bude součástí elaborátu. Směšné příklady, kdy se určuje pár nových bodů, jsme si vyzkoušeli na trošku větším GP a s naším ředitelem KP Vyškov (průkopníkem všeho nového) se to pokusili vyhodnotit. Z vynaložené práce týdenního šetření prolezlo s kk3 stejně jen 40% bodů. Pokud to někdo bude dělat a někdo ne, půjde o obrovský rozdíl v pracnosti GP a též v cenách GP. Z těchto věcí bude dále plynout, jestli se bude přizpůsobovat měření mapě nebo mapa na měření, se všemi důsledky a komplikacemi s okolními parcelami , výměrami, odchylkami atd. Takže dle mě se zpřesňování neujme, stejně jako se nedělají GP na vytyčení a zpřesnění hranice dosud, protože nemůžeme předvídat, zda se zúčastní všechny dotčené strany či ne. A bez podpisů jde o bezcennou práci , kterou nikdo nezaplatí. Obrovský rozdíl je i v pracnosti mezi GP v DKM a KMD. Kdy v DKM vše toto odpadá, protože hranice jsou již vyšetřené z mapování. Lidé v mapách KMD pak budou znevýhodněni. V sousedním Rakousku, pokud vím, byly nějaké kompenzace za to, když si vlastník nechal pozemek zaměřit ve státním souřadnicovém systému a hranice byly vyšetřené. U nás se vyhlásilo nejprve měření v S-JTSK, ať si to tam dotáhnou geometři jak chtějí. Dnes v době GPS sklízíme toto rozhodnutí v nehomogenních měřeních s lokálními posuny a nikdo neví, co s tím dělat. Druhá část šetření hranic je právě v návrhu vyhlášky. A znovu padne pouze na bedra vlastníkům , potažmo geometrům. Myslím si, že ČÚZK by měl již teď začít s vysvětlováním některých záměrů a vysvětlovat dotazy na některé méně srozumitelné postupy. Dále si myslím, že odborná veřejnost by došla s případy a dotazy, které vyhláška neřeší.


  VYHLÁŠKA

   

  Aktualizované znění k 29. květnu 2009

  (tedy novější než které bylo zveřejněno přes konferenci katastr)

  VYHLÁŠKA

  ze dne 8. června 2009,

   

  kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)

   

              Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

   

  Čl. I

   

  Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), se mění takto:

  1.             V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

  „i)    původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností při obnově katastrálního operátu nebo geometrický plán, který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení.“.

  2.             V § 4 odst. 3 se věty za písmenem b) nahrazují větou „Není-li možné tyto zásady dodržet s ohledem na požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu10), lesního zákona11) a stavebního zákona12), eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry podle písmene a) nebo b).“.

  3.             V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

  „(1) Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou v katastru geometricky a polohově určeny číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daným souřadnicemi lomových bodů, které byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami v S-JTSK a spojnicemi těchto bodů, nebo jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě.

  (2) Přesnost geometrického a polohového určení katastrálních území a nemovitostí vyplývá z charakteristik a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů uvedených v bodu 13 přílohy, nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodu 15 přílohy. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“).“.

  4.             V § 12 odst. 1 se na konci písmena e) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena f) a g), která znějí:

  „f)      upozornění na související list vlastnictví,

  g)    upozornění na spornou hranici mezi pozemky a“.

   

  Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

  5.             V § 13 odst. 2 se slova „s druhem číslování parcel“ nahrazují slovy „údaji podle bodu 7 přílohy“.

  6.             V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

  7.             V § 16 odstavec 2 zní:

  „(2) Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle bodu 10 přílohy. V ostatních katastrálních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle bodu 11 přílohy. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Je-li katastrální mapa v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole.“.

  8.             V § 16 odst. 3 se slova „s odlišením hranic převzatých z map vyhotovených v jiném souřadnicovém systému“ zrušují.

  9.             V § 16 odst. 6 písm. b) se slova „silniční komunikace“ nahrazují slovy „silnice nebo dálnice“.

  10.         V § 16 odst. 12 se slova „a map dřívějších pozemkových evidencí“ zrušují.

  11.         V § 17 odst. 3 poslední větě se slova „a c)“ nahrazují slovy „až d)“.

  12.          

  13.         V § 20 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. c)“.

  14.         V § 20 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 40a zní:

  „(3) Sbírka listin se vede pouze v listinné podobě. Dokumenty předložené pro zápis do katastru nemovitostí ve formě datové zprávy se za účelem založení do sbírky listin převedou40a) a opatří doložkou

  „Obsah této listiny obsahující .... listů odpovídá obsahu dokumentu

  ve formě datové zprávy (vstup), ze kterého byla převedena

  podle § 4a zákona č. 344/1992 Sb.

  Převedl ……..

  dne ………….“.

  K doložce se připojí otisk úředního razítka a podpis pověřeného zaměstnance, který převod provedl.

  ----------------

  40a) § 4a katastrálního zákona.“.

  15.         V § 29 odst. 2 se slova „jejímž výsledkem je digitální mapa“ nahrazují slovy „novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav“.

  16.         V § 32 odstavec 1 zní:

  „(1) Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla a adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě

  a)        listiny při vkladu nebo záznamu práv obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném,

  b)        údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel propojeného s informačním systémem katastru nemovitostí,

  c)        potvrzení matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu55),

  d)        údajů zjištěných při obnově katastrálního operátu novým mapováním a zapsaných v soupisu nemovitostí [§ 56 odst. 3 písm. a)] a při obnově katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav, 

  e)        ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, nebo

  f)          oznámení správního úřadu.

  Před zápisem se ohlášené údaje o fyzické osobě porovnávají s údaji informačního systému evidence obyvatel56).“.

  17.         V § 32 odst. 2 se slova „titulu nebo vědecké hodnosti,“ zrušují.

  18.         V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

  „(5) Změna titulu nebo vědecké hodnosti se v katastru provede při vkladu nebo záznamu práv na podkladě listiny obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném.“.

  19.         V § 37 odstavec 3 zní:

  „(3) Geometrický plán vyhotovený k uskutečnění rozsáhlé změny využití území v návaznosti na územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu12) je možné předložit k zápisu do katastru jako součást pouze první smlouvy, na základě které se zapíše změna práva k nemovitosti do katastru, pokud zápis této změny směřuje k uskutečnění změny využití území a pokud je v návrhu na vklad o zápis celého geometrického plánu výslovně požádáno. V takovém geometrickém plánu se oddělované části parcel nemohou označovat písmeny malé abecedy74), ale označí se jako samostatné parcely parcelními čísly. V dalších smlouvách, předkládaných k zápisu změn právních vztahů k nemovitostem v souvislosti s tímto geometrickým plánem, se označují převáděné parcely již podle stavu katastru po zápisu změny.“.

  20.         V § 37 odstavec 5 zní:

  „(5) Za nesoulad s údaji katastru se nepovažuje, jsou-li ve smlouvě pozemky označeny parcelními čísly podle stavu platného ke dni uzavření smlouvy, pokud jsou v návrhu na vklad nemovitosti označeny podle stavu katastru platného ke dni podání návrhu na vklad a ke smlouvě je připojena identifikace parcel, pokud lze takovou identifikaci parcel vyhotovit. Za nesoulad s údaji katastru se rovněž nepovažuje, byla-li smlouva uzavřena před a doručena k zápisu po dni vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu a pozemky, které jsou předmětem právního úkonu, lze ztotožnit s pozemky evidovanými v katastru nemovitostí po obnově operátu.“.

  21.         V § 39 odst. 3 písm. c) se slova „z jehož výroku vyplývá obsah zápisu,“ zrušují.

  22.         V § 39 odst. 3 písmeno f) zní:

  „f)   výpis

  1.    z obchodního rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, nebo

  2.    z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud vznik právnické osoby je podmíněn zápisem do tohoto rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení jiných právnických osob,

  jehož přílohou je soupis nemovitostí a soupis jiných práv k nemovitostem, kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení právnické osoby protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem evidovaným v katastru,“.

  23.         V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

  „(6) Listinou, na základě které se zapisuje vlastnické právo k nové stavbě v případě, že vlastníkem stavby není vlastník pozemku, je i listina, na základě které měl stavebník právo stavbu postavit se souhlasem vlastníka pozemku.“.

  24.         V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

  Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

  25.         V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 88a a 88b zní:

  „(2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů podle zvláštního právního předpisu88a) došlo poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a o tomto vypořádání byl proveden zápis do katastru dříve, než pozbylo prohlášením konkursu88b) své účinky, za

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.05.2009
  poslední aktualizace: 29.05.2009
  ID článku: 3374              Používané zkratky
  další informace:www.katastr.cz/konference
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3375


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí