[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Katastr nemovitostí

 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Můj poslední geometrák
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Geodézie

 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Kartografie

 • Je Entropa kartograficke dílo?
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!

  Pozemkové úpravy

 • Hlasujte o technické dílo roku

  GIS

  GPS

 • 37 TB v Praze v ETRS89

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Školství

 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Petr Skála orlojníkem

  Internet

 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

  Historie

 • Hledá se zeměměřič Jan Baše

  Přečtěte si

 • Můj poslední geometrák

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Data z katastru v XML
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Z domova

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Ze zahraničí

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  ČSGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Odůvodnění k připravované vyhlášce

  Na Webu Zeměměřiče jsme zveřejnili znění připravované vyhlášky - viz link dole. Odůvodnění – obecná část

  Odůvodnění

  Obecná část

   

  1. Důvod předložení

   

  1.1. Název

  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

   

   

  1.2. Zhodnocení současného stavu a identifikace problému

  Vyhláška 26/2007 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. března 2007. I když se aplikace této vyhlášky v zásadě osvědčila, vyšly v průběhu jejího uplatňování najevo určité nedostatky, které je třeba napravit. Nejedná se o jednotlivý problém nebo několik jednotlivých problémů, ale o potřebu řady dílčích formulačních změn tak, aby výklad novelizovaných ustanovení byl jednoznačnější.

   

  1.3.

  Stanovení cíle

  Cílem předkládané novely je zpřesnění některých formulací vyhlášky.

   

  1.4.

  Zhodnocení rizik

  Nebude-li navrhovaná vyhláška přijata, výkladové problémy týkající se některých ustanovení vyhlášky zůstanou neřešeny.

   

  2. Studie RIA

  S ohledem na bod 3 „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“ ze srpna 2007 nebyla studie RIA zpracována, neboť obsahem navrhované novely jsou pouze změny technického charakteru nemající žádný dopad na věcnou stránku prováděcí vyhlášky.

  Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, žádné sociální dopady a dopady na životní prostředí.

   

  3. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem

  Navrhovaná novelizace vyhlášky nevybočuje z mezí daných zmocněním v ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) až e) katastrálního zákona.

   

  4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s akty práva Evropské unie

  Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují. Na danou oblast se právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské unie nevztahují.

   

   

   

   

  Zvláštní část

   

  K bodu 1 - § 2 odst. 1

  Doplňuje se definice pojmu „původní výsledek zeměměřické činnosti“ proto, aby se odstranily spory o to, jaký je přesný význam tohoto pojmu.

   

  K bodu 2 - § 4 odst. 3

  V textu se upřesňuje, za jakých podmínek nelze dodržet výše uvedené zásady pro tvorbu parcel.

   

  K bodu 3 - § 6 odst. 1 a 2

  V textu se upřesňuje, že o určení souřadnicemi se jedná v případě, že tyto byly pořízeny geodetickými nebo fotografickými metodami. V souvislosti s tím se upravuje i odkaz na přílohu vyhlášky.

   

  K bodu 4 - § 11 odst. 4

  Zástavní právo vzniklé ze zákona podle zákona o vlastnictví bytů nevzniká konkrétním osobám, ale vlastníkům jednotek. Proto je třeba toto zástavní právo zapisovat nikoli ve prospěch osoby, ale ve prospěch jednotky.

   

  K bodu 5 - § 12 odst. 1

  Upozornění, která se navrhuje nově zapisovat, usnadní orientaci v katastrálním operátu.

   

  K bodu 6 - § 13

  Upřesňuje se, že k jednoznačné identifikaci parcel nestačí uvést druh jejich číslování, ale je třeba uvést též rozlišení parcel a u parcel evidovaných zjednodušeným způsobem též jejich původ.

   

  K bodu 7 - § 16 odst. 1

  Navrhuje se stanovit evidenci kódu charakteristiky kvality souřadnic podrobného bodu polohopisu v souladu se současnou praxí i v prostorech s analogovou mapou. Stanovení evidence kódu charakteristiky kvality souřadnic podrobného bodu je navržena obecně bez rozlišení typu katastrální mapy v § 6 odst. 2.

   

  K bodu 8 - § 16 odst. 2

  Navrhuje se upřesnit dosavadní text ustanovení, který opomíjí existenci digitalizovaných map vyhotovených podle dřívějších předpisů v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském. V těchto mapách se předměty jejího obsahu vyznačují také standardizovanými mapovými značkami podle bodu 10 přílohy.

   

  K bodu 9 - § 16 odst. 3

  Navrhuje se zrušení vyznačování hranice převzaté do katastrální mapy podle dosavadního geometrického a polohového určení v jiné zobrazovací soustavě zvláštní mapovou značkou. Informaci o původu a přesnosti souřadnic lomových bodů na hranici pozemku přesnějším způsobem vyjadřuje kód charakteristiky kvality. Navržená změna vychází ze skutečnosti, že dosavadní právní úprava umožnila nejednotné užívání této mapové značky v praxi, a proto je v současnosti její vypovídací hodnota nízká.

   

  K bodu 10 - § 16 odst. 6

  Pojem „silniční komunikace“ se nahrazuje pojmy užívanými zákonem o pozemních komunikacích, aniž by se fakticky cokoli měnilo.

   

  K bodu 11 - § 17 odst. 3

  Pro zajištění vyšší vypovídací hodnoty katastrálního operátu se navrhuje uvádět i další upozornění.

   

  K bodu 12 - § 17

  Pro zajištění vyšší vypovídací hodnoty katastrálního operátu se navrhuje zapisovat toto věcné břemeno i na listu vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory.

   

  K bodu 13 - § 20 odst. 2

  Upřesňuje se, které dokumenty jsou dokumentovány v informačním systému katastru nemovitostí.

   

  K bodu 14 - § 20 odst. 3

  Stanoví se, co má být uvedeno v doložce při převedení dokumentu ve formě datové zprávy do listinné podoby.

   

  K bodu 15 - § 29 odst. 2

  Upřesňuje se, že pravidlo uvedené v první části ustanovení platí i pro obnovu katastrálního operátu přepracováním, přestože jejím výsledkem může být digitální mapa.

   

  K bodu 16 - § 32 odst. 1

  Navrhuje se zapisovat údaj o titulu nebo vědecké hodnosti i na základě ohlášení.

   

  K bodu 17 - § 32 odst. 1 písm. e)

  Navrhuje se měnit uvedené údaje i na základě ohlášení ověřeného porovnáním s údaji evidence obyvatel.

   

  K bodu 18 - § 37 odst. 3

  Ustanovení se nově formuluje vhodnějším způsobem. Přitom se stanoví, že zápis celého geometrického plánu se provede pouze tehdy, pokud o to navrhovatel požádá. Nebude tedy docházet k situacím, kdy k zápisu celého geometrického plánu dojde v případě, kdy si to navrhovatel nepřeje.

   

  K bodu 19 - § 37 odst. 5

  Navrhovaná změna vychází ze skutečnosti, že nesoulad mezi údaji ve smlouvě a údaji katastru ohledně označení pozemků může v případě, že se nejedná o chybu, nastat ze dvou důvodů. Jedním z nich je okolnost, že se po podpisu smlouvy změní konfigurace a označení pozemků, zpravidla v důsledku zápisu na základě geometrického plánu předloženého vlastníkem pozemku. Za této situace se navrhuje, aby identifikaci parcel ke smlouvě přiložil navrhovatel, a ne aby si ji tak jako dosud opatřoval katastrální úřad. Druhým z nich je okolnost, že po podpisu smlouvy, ale před podáním návrhu na vklad, byla vyhlášena platnost nového katastrálního operátu. V takovém případě si katastrální úřad pozemky ztotožní sám, aniž by se identifikace parcel vyhotovovala.

   

  K bodu 20 - § 39 odst. 3

  Vzhledem k tomu, že u pravomocných rozhodnutí je katastrální úřad vázán pouze výrokem rozhodnutí, jevilo se jako žádoucí, aby se zápisy do katastru prováděly jen na základě takových rozhodnutí, u nichž je přímo z výroku jasné, jaký zápis má být proveden. Tak se také v převážné většině případů děje, a i judikatura soudů uznává, že žaloby mají být formulovány tak, aby výrok samotný vyjadřoval, jaký zápis má být do katastru proveden. Jsou však výjimky, ve kterých takový výrok není možné dosáhnout, a přitom je žádoucí zápis do katastru provést bez dalšího. Tak je tomu v případě, kdy Nejvyšší soud nebo Ústavní soud zruší pravomocné rozhodnutí nižšího soudu o určení práva (viz katedrála Sv. Víta), když soud prohlásí dražbu nemovitosti za neplatnou (podle zákona o veřejných dražbách lze žalovat pouze neplatnost dražby), v případě nahrazení rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví restituenta rozhodnutím soudu, v jehož výroku je uvedeno, že restituent vlastníkem není, v případě duplicitního zápisu vlastnictví, k jehož odstranění podá žalobu ten, koho soud za skutečného vlastníka neoznačí (výrok soudu pak zní „Žaloba se zamítá), atp. S ohledem na výše uvedené se text vyhlášky upravuje, a podrobněji bude věc řešena metodicky v souladu s ustálenou judikaturou a praxí.

   

  K bodu 21 a 22 - § 39

  Podle ustanovení § 360 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb. platí: „Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.“ Proto změnou právní formy nedochází ke změně vlastníka. Protože se vlastník nemění, nelze nadále uvažovat o zápisu změny vlastníka záznamem.

   

  K bodu 23 - § 41 odst. 2

  Podle nálezu Ústavního soudu č. 307/2007 Sb. působí odstoupení od smlouvy pouze mezi smluvními stranami. Nelze proto vyhláškou řešit, jak působí vůči osobě, která nebyla účastníkem smlouvy, od které bylo odstoupeno.

   

  K bodu 24 a 25 - § 42 a 43

  Navržené ustanovení reaguje na novou situaci, která může nastat v souvislosti s insolvenčním řízením.

   

  K bodu 26 - § 43 odst. 2

  Navržené ustanovení reaguje na novou situaci, která může nastat v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

   

  K bodu 27 - § 43 odst. 5

  Navržené ustanovení reaguje na novou situaci, která může nastat v souvislosti s územním plánováním.

   

  K bodu 28 - § 44 odst. 1

  Navrhuje se, aby jako důkaz o úmrtí určité osoby mohlo být předkládáno i rozhodnutí o dědictví po této osobě. Usnadní se tím např. situace dědiců při výmazu věcných břemen omezených na dobu života zůstavitele.

   

  K bodu 29 - § 47 odst. 3

  Novela pamatuje na případy, kdy účinky rozhodnutí nastávají před jeho právní mocí.

   

  K bodu 30 - § 52 odst. 3 písm. b)

  Upřesňuje se postup při opravě chyby v geometrickém a polohovém určení nemovitosti vzniklé zřejmým omylem při vedení a obnově katastru [§ 8 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona] nebo vzniklé nesprávnostmi v listinách, podle nichž bylo geometrické a polohové určení zapsáno v souvislosti se zápisem práva formou záznamu. K provedení opravy podle listiny založené ve sbírce listin nebo podle opravené listiny podle § 8 odst. 2 katastrálního zákona není důvodné požadovat předložení písemného prohlášení vlastníků.

  V souvislosti s vyznačováním rozsahu věcného břemene k části pozemku jako zvláštního prvku polohopisu katastrální mapy podle § 16 odst. 4 vzniká potřeba právní úpravy dalšího vedení údajů o tomto rozsahu. Rozsah věcného břemene k části pozemku je často vymezen vzdáleností od hranice pozemku, při změně údajů o hranici je nutné současně změnit i údaje o rozsahu tohoto věcného břemene.

   

  K bodu 31 - § 52 odst. 4

  Při opravě chybného zobrazení v katastrální mapě se postupuje podle odstavce 3. Nemovitosti mohou být podle § 6 odst. 1 geometricky a polohově určeny pouze zobrazením hranic v katastrální mapě, v případě existence souřadnic S-JTSK lomových bodů jsou nemovitosti geometricky a polohově určeny nejen těmito souřadnicemi, ale také zobrazením spojnic bodů v katastrální mapě.

   

  K bodu 32 - § 55 odst. 2 písm. c)

  Písemná pozvánka podle dosavadní právní úpravy dostatečně neupozorňovala vlastníka nemovitosti na povinnosti stanovené mu katastrálním zákonem a na možný postih v případě nesplnění těchto povinností. To mělo často za následek značné množství převzatých hranic v obnoveném katastrálním operátu a tím menší přesnost výsledného katastrálního operátu a nižší využitelnost údajů pro účely stanovené v § 1 odst. 3 katastrálního zákona.

   

  K bodu 33 - § 57 odst. 3 písm. b)

  Opravuje se chyba z přepisu.

   

  K bodu 34 - § 63 odst. 6

  Navrhuje se sjednocení postupu při výpočtu výměr v digitálních katastrálních mapách [§ 16 odst. 1 písm. a)] a v katastrálních mapách digitalizovaných [§ 16 odst. 1 písm. c)]. Změna souvisí se změnou § 29 odst. 2.

   

  K bodu 35 - § 63 odst. 8

  Dosavadní právní úprava předpokládala možnost stanovit principy dalšího vedení katastrální mapy na základě zhodnocení dosaženého souladu přepracované katastrální mapy se skutečným stavem v terénu při obnově katastrálního operátu. Zkušenosti s přepracováním katastrálních map do podoby katastrální mapy digitalizované v S-JTSK tento předpoklad zcela nepodpořily, navrhována je proto úprava, kdy způsob zobrazení konkrétní změny do katastrální mapy bude záviset na přesnosti geometrického a polohového určení změnou dotčených parcel (bod 16 přílohy).

   

  K bodu 36 - § 67 písm. d)

  Opravuje se chyba z přepisu.

   

  K bodu 37 - § 69 odst. 1 písm. a)

  Novela reaguje na změnu užívané terminologie v souvislosti s rozvojem jiných globálních navigačních družicových systémů, než je americký GPS NAVSTAR.

   

  K bodu 38 - § 69 odst. 1 písm. b)

  Přesnost souřadnice bodů v terénu jednoznačně identifikovatelných, určených v S-JTSK s požadovanou přesností vůči nejbližším bodům polohového bodového pole, které však geometricky a polohově neurčují některou nemovitost evidovanou v katastru, není v katastru vyjádřena kódem charakteristiky kvality. Dosavadní právní úprava vylučovala použití těchto bodů jako geometrického základu podrobného měření.

   

  K bodu 39 - § 71 odst. 1 písm. a)

  Změna je důsledkem změny § 77 odst. 1. Technologie globálního navigačního družicového systému je odbornou literaturou převážně zařazována pod geodetické metody.

   

  K bodu 40 - § 71 odst. 9

  Změna je důsledkem změny § 69 odst. 1 písm. a).

   

  K bodu 41 - § 73 odst. 1 písm. a)

  Opravuje se chyba z přepisu.

   

  K bodu 42 - § 77 odst. 1

  Označení souřadnic kódem charakteristiky kvality 3 není možné u bodů, jejichž poloha je určena v závislosti na dosavadním polohopisu katastrální mapy s nižší přesností (např. výpočet průsečíku s hranicí pozemku), přitom dosavadní polohopis nelze v katastru zpřesnit postupem podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona a souvisejících ustanovení této vyhlášky (§ 85 a násl.).

   

  K bodu 43 - § 78 odst. 2 písm. d)

  Vypouští se text, který je uveden duplicitně (srv. bod 17.12 přílohy).

   

  K bodu 44 - § 78 odst. 2 písm. e)

  Skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3 a v § 85 odst. 9 je nutné vyznačit v geometrickém plánu, na podkladě kterého bude změna rozsahu věcného břemene k části pozemku vyznačena společně se změnou geometrického a polohového určení pozemku.

   

  K bodu 45 - § 78 odst. 6

  Věta na geometrickém plánu upozorní navrhovatele, že bez souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného vlastníky dotčených nemovitostí nelze stav zjištěný v terénu vyhotovitelem geometrického plánu považovat za nesporný a nelze zapsat zpřesněné geometrické a polohové určení pozemků. Z toho důvodu nelze zapsat do katastru ani na toto zpřesnění navazující změny vyznačené v geometrickém plánu.

   

  K bodu 46- § 80 odst. 3

  Zrušuje se úprava lhůty. Problematiku obecně upravuje správní řád.

   

  K bodu 47 - § 80 odst. 7

  Tuto část ustanovení nelze z důvodu procesních překážek aplikovat.

   

  K bodu 48 - § 85 odst. 1

  Praxe přináší konkrétní nestandardní situace, kdy taxativní výčet podkladů pro vytyčení hranice pozemku se stanovenou prioritou využití omezuje vytyčovatele v uplatnění odborných znalostí. Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je vzhledem k § 19a odst. 1 katastrálního zákona geometrické a polohové určení. Pro vytyčení se využije výsledek zeměměřické činnosti, podle kterého bylo geometrické a polohové určení do katastru vyznačeno, přitom lze subsidiárně využít i ostatní výsledky zeměměřických činností.

   

   

  K bodu 49 - § 85 odst. 5 a 6

  Upravují se odkazy v souvislosti se změnou bodů 13 a 15 přílohy. Upřesněna je forma listiny podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona. Podle účelu tohoto ustanovení se jedná o souhlasné prohlášení vlastníků dotčených nemovitostí.

   

  K bodu 50 - § 85 odst. 7 až 9

  Upravují se náležitosti souhlasného prohlášení podle odstavce 6. Ve vztahu k § 19a odst. 4 katastrálního zákona se doplňuje, že pokud je možno z údajů původního výsledku zeměměřické činnosti [§ 2 odst. 1 písm. i)] pozemek geometricky a polohově určit s vyšší přesností oproti stavu evidovanému, není nutné pro zápis zpřesněného geometrického a polohového určení požadovat doložení nově sepsané listiny. Jedná se například o dopočet souřadnic S-JTSK podle měřených údajů původního výsledku zeměměřické činnosti, na podkladě kterého byly dříve v katastru nemovitosti vyznačeny pouze grafickým způsobem. V souvislosti s vyznačováním rozsahu věcného břemene k části pozemku jako zvláštního prvku polohopisu katastrální mapy podle § 16 odst. 4 vzniká potřeba právní úpravy dalšího vedení údajů o tomto rozsahu. Rozsah věcného břemene k části pozemku je často vymezen vzdáleností od hranice pozemku, při změně údajů o hranici je nutné současně změnit i údaje o rozsahu tohoto věcného břemene.

   

  K bodu 51 - § 91 odst. 2

  V souvislosti s vyznačováním upozornění na spornou hranici do souboru popisných informací podle § 12 odst. 1 písm. g) se upravuje doplňování upozornění na sporné hranice, které byly podle dosavadní právní úpravy vyznačeny pouze v katastrální mapě.

   

  K bodu 52 - § 92

  Upřesněn je zvláštní postup při vyznačování změn v prostorech, ve kterých vlivem lidské nebo přírodní činnosti (například poddolováním nebo sesuvem) dochází v terénu k posunům znemožňujícím dodržení stanovené přesnosti.

   

  K bodu 53 - § 98a

  Jedná se o přechodné ustanovení o výmazu zástavních práv u dokončovaných konkursních řízení podle již zrušeného zákona o konkursu a vyrovnání.

   

  K bodu 54 a 55 – bod 1 přílohy

  Uvedení do souladu s § 3i písm. e) zákona č. 252/1997 Sb.

   

  K bodu 56 – Poznámka 2 k bodu 4 přílohy

  Text upraven do souladu s ustanovením čl. II odst. 2 vyhlášky č. 113/2000 Sb. Ustanovení nelze aplikovat u obnovy katastrálního operátu přepracováním. Prověření těchto údajů evidence katastru se skutečným stavem v terénu je podle § 56 odst. 3 písm. c) součástí zjišťování hranic prováděného komisí pouze při obnově katastrálního operátu novým mapováním.

   

  K bodu 57 – bod 9.8 přílohy

  Vypuštěn nadbytečný údaj o letopočtu, jehož správnost je zpochybnitelná.

   

  K bodu 58 – bod 10.2 přílohy

  Doplněna v praxi používaná mapová značka pro bod označený dočasně podle § 57 odst. 2.

   

   

  K bodu 59 – bod 10.3 přílohy

  V souvislosti se změnou § 16 odst. 3 se navrhuje ponechání mapové značky jen pro potřeby odlišení hranice v terénu neoznačené v náčrtu zjišťování hranic.

   

  K bodu 60 – bod 10.3 přílohy

  Změna je důsledkem změny § 16 odst. 3. Upřesňuje se použití značek č. 2.23 a 2.24 v souladu s ČSN 01 3411.

   

  K bodu 61 – bod 10.4 přílohy

  Zavedena nová mapová značka pro rozlišení pozemků s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez evidované budovy na tomto pozemku.

   

  K bodu 62 – bod 10.8 přílohy

  Změna v důsledku změny bodu 10.3 přílohy.

   

  K bodu 66 – bod 12.7 přílohy

  Změna v důsledku změny § 69 odst. 1 písm. a).

   

  K bodu 64 – bod 12.10 přílohy

  Upravena terminologie ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. Kritérium přizpůsobeno možnostem moderních technologií a sjednoceno s bodem 13 přílohy.

   

  K bodu 65 – bod 12.11 a 12.12 přílohy

  Ustanovení upraveno z důvodu obtíží při interpretaci. Kritérium pro testování souboru s normálním rozdělením opraveno na 40% z důvodu dvojrozměrnosti souřadnicové chyby.

   

  K bodu 66 – bod 13 přílohy

  Za účelem sjednocení výkladu se ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze navrhuje zpřesnění textu dosavadního ustanovení.

   

  K bodu 67 – bod 14.1 přílohy

  Změna důsledkem změny § 29 odst. 2 a § 63 odst. 6.

   

  K bodu 68 – bod 14.4 přílohy

  Změna důsledkem změny § 29 odst. 2 a § 63 odst. 6.

   

  K bodu 69 – bod 14.6 písm. b) přílohy

  Opravuje se chyba z přepisu.

   

  K bodu 70 – bod 14.8 přílohy

  Upřesňuje se text v souladu s postupem při výpočtu výměr užitým ve vzoru.

   

  K bodu 71 – bod 14.10 přílohy

  Navrhuje se sjednocení mezních odchylek ve výměrách parcel v katastrálních mapách v analogové podobě s odchylkami v katastrálních mapách v podobě digitální.

   

  K bodu 72 – bod 14.11 písm. b)

  Změna je důsledkem změny bodu 14.10 přílohy. Ustanovení doplněno z důvodu nejednotného dosavadního výkladu.

   

  K bodu 73 – bod 14.12 přílohy

  Změna je důsledkem změny bodu 16.26 přílohy.

   

  K bodu 74 – bod 15 přílohy

  Za účelem sjednocení výkladu se navrhuje zpřesnění textu dosavadního ustanovení. Zároveň se navrhuje sjednocení kritérií a postupů při posouzení přesnosti zobrazení polohopisu katastrálních map v analogové a digitální podobě.

   

  K bodu 75 – bod 16.3 přílohy

  V souvislosti s vyznačováním rozsahu věcného břemene k části pozemku jako zvláštního prvku polohopisu katastrální mapy podle § 16 odst. 4 vzniká potřeba podrobnější právní úpravy dalšího vedení údajů o přesnosti určení tohoto rozsahu.

   

  K bodu 76 – bod 16.3 přílohy

  Ustanovení doplněno z důvodu nejednotného dosavadního výkladu.

   

  K bodu 77 – bod 16.10 přílohy

  V souvislosti se změnou bodu 17.7 písm. c) se upravuje zobrazení podrobných bodů ve vzoru.

   

  K bodu 78 – bod 16.18 přílohy

  Změna v důsledku změny § 69 odst. 1 písm. a).

   

  K bodu 79 – bod 16.20 přílohy

  V souvislosti s principy

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.05.2009
  ID článku: 3375              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3374...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí