[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2009

Resort ČÚZK

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Geodézie

 • Nová totální stanice Leica TS30 – špičková kvalita zpracování, maximální přesnost a spolehlivost, neuvěřitelná rychlost - to nejlepší od Leica Geosys
 • Budování železničních tratí ve Flavónsku - použití moderní geodetické techniky při budování železničního koridoru v Holandsku
 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  Kartografie

 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO
 • MISYS-VIEW – GIS pro každého

  Různé

  Školství

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010
 • V Brně inovují výuku G+K

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Přečtěte si

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Ještě Cimrman a nástěnný kalendář

  Z domova

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010

  Ze zahraničí

 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku

  Do redakce jsme náhodou dostali toto stanovisko, které rozeslal ČÚZK svým KÚ a ZKI. Domníváme se, že může zajímat celou zeměměřickou veřejnost.

  V poslední době jsme zjistili, že se rozcházejí názory na postup při realizaci zpřesňování geometrického a polohového určení pozemku podle § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky v novelizovaném znění. Abychom tuto nejednotnost odstranili, vydáváme k dané otázce následující sjednocující stanovisko:

  1) Katastrální úřad zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti zapíše do katastru nemovitostí v souladu s § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky na základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčeném nebo jimi upřesněné hranice, jehož nedílnou součástí je geometrický plán. Vzhledem k tomu, že v § 85 odst. 7 katastrální vyhlášky jsou stanoveny náležitosti tohoto souhlasného prohlášení, má katastrální úřad pouze zkoumat, zda jsou splněny tyto formální náležitosti souhlasného prohlášení. Nic dalšího katastrální úřad oprávněn zkoumat není, stejně tak jako není oprávněn vyžadovat jiné doklady, než souhlasné prohlášení s náležitostmi podle § 85 odst. 7 katastrální vyhlášky. Projev vůle osob považuje katastrální úřad za zjištěný, jestliže v souhlasném prohlášení ověřovatel výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali, nebo podpisy na výše uvedené listině jsou ověřeny některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6. Vzor vyplněného souhlasného prohlášení, který je publikován v bodu 20 přílohy ke katastrální vyhlášce, je pouze metodickou pomůckou pro ty, kdo souhlasné prohlášení sepisují. Není tedy nikterak legislativně závazný. Důležité je, aby souhlasné prohlášení v době předložení katastrálnímu úřadu splňovalo náležitosti uvedené v § 85 odst. 7 katastrální vyhlášky. Pokud je tedy souhlasné prohlášení uspořádáno jinak, než je uvedeno v tomto vzoru, nemůže katastrální úřad zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti odmítnout, pokud bude mít souhlasné prohlášení náležitosti stanovené v § 85 odst. 7 katastrální vyhlášky a pokud k němu bude připojen geometrický plán.

  Katastrální úřad přitom nezkoumá, kdy byl geometrický plán k souhlasnému prohlášení připojen. Řešení otázky, zda byli účastníci zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti s průběhem hranic řádně seznámeni a zda s ním souhlasí, je plně v odpovědnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra a účastníků souhlasného prohlášení.

  2) Pokud souhlasné prohlášení sepisují vlastníci, kterými jsou fyzické osoby, podepisují je buď sami, nebo na základě plné moci zmocněnci. V takovém případě je plná moc s úředně ověřeným podpisem nedílnou součástí souhlasného prohlášení.
  V případě, že souhlasné prohlášení sepisují vlastníci, kterými jsou právnické osoby, je nutné vycházet z ustanovení § 20 občanského zákoníku, které zní:

  㤠20
  (1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
  (2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět.“.
  Zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti se s výjimkou nevelkých právnických osob neúčastní statutární orgány, a nebudou tedy ani podepisovat souhlasné prohlášení. Je naopak pravidlem, že se účastní na tomto zpřesnění za právnickou osobu její zaměstnanci, o nichž je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby, nebo u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Tyto osoby nepotřebují k účasti na zpřesnění a podpisu souhlasného prohlášení žádné zmocnění. Okolnost, že jsou tyto osoby v dané věci oprávněny jednat za právnickou osobu, je povinen prověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který podepisuje souhlasné prohlášení spolu se zúčastněnými osobami. Katastrální úřady to již nejsou oprávněny znovu přezkoumávat.
  Je zřejmé, že ani úředně oprávněný zeměměřický inženýr nemůže podrobně znát vnitřní předpisy a pracovní zařazení osob, které se zpřesnění zúčastní a za právnickou osobu jednají. Je však řada způsobů, jak zajistit, že se jedná právě o oprávněné osoby. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr je povinen právnickou osobu ke zpřesnění písemně vyzvat. Pokud právnickou osobu vyzve zároveň k tomu, aby její oprávněný zaměstnanec přinesl na zpřesnění tuto pozvánku, je velmi nepravděpodobné, že by se touto pozvánkou prokázala neoprávněná osoba. Další z možných způsobů, jak oprávnění této osoby ke zpřesnění hranice zjistit, je předložení služebního průkazu zaměstnance právnické osoby. Je totiž velice nepravděpodobné, že by se na základě adresně doručené pozvánky vydával za oprávněného zaměstnance právnické osoby někdo, kdo ke zpřesnění není oprávněn, a dostavil se na místo oprávněného zaměstnance ke zpřesnění. Konečně v případě, že úředně oprávněný inženýr jedná se zaměstnancem právnické osoby často a zná jeho pracovní zařazení, může z této své osobní znalosti vycházet. Za právnickou osobu mohou při zpřesnění jednat i statutární orgány nebo zmocněnec na základě plné moci, v praxi se však bude jednat spíše o výjimečné případy. Jistě by se našly i další způsoby, jak zajistit na zpřesnění účast zaměstnanců oprávněných v této věci jednat za právnickou osobu.
  Závěrem chceme upozornit na to, že i kdyby se zpřesnění zúčastnil za právnickou osobu zaměstnanec, který k tomu nebyl oprávněn, zavazovalo by jeho jednání tuto právnickou osobu, ledaže by prokázala, že nebyly splněny ani podmínky stanovené v poslední větě § 20 odst. 2 občanského zákoníku.

  JUDr. Eva Barešová
  vedoucí samostatného oddělení legislativy

  Zdroj: Stanovisko ČÚZK pro KU a ZKI ze dne 2.11.2009, Č.j.: ČÚZK 5311/2009-15

  vyvěšeno: 14.11.2009
  ID článku: 3543              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí