[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2009

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • Dvojí souřadnice: půl roku poté

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dvojí souřadnice: půl roku poté
 • Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvojí souřadnice: půl roku poté

  Dvojí souřadnice: půl roku poté

  Zeměměřič č. 5+6/2009 přinesl první informace o uvažovaných změnách katastrální vyhlášky. Největší pozornost byla věnována problematice dvojích souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy a jejich možným dopadům na systém KOKEŠ. Následně vyšla novela katastrální vyhlášky 164/2009 Sb. a očekávané změny se staly skutečností. Následovalo „horké léto“ plné seminářů, diskusí a také úprav softwaru. Co se od té doby změnilo?

  Import VFK
  Každý podrobný bod polohopisu může mít v podkladech VFK dvojí souřadnice (totožné nebo odlišné), ale jen jedny z nich představují závazné geometrické a polohové určení nemovitosti (GPU). Zbývající slouží k zobrazení bodu v mapě odlišně od skutečné polohy nebo k uchování měřené polohy bodu. V systému KOKEŠ mají body výkresů i seznamů souřadnic pouze jedny souřadnice, a proto se případné druhé souřadnice řeší dalším výskytem bodu téhož čísla. Takové řešení je obecné a umožní přidávat případné třetí a další souřadnice bodu, bude-li to třeba (např. v souvislosti s účelovou katastrální mapou).

  Geometrický plán
  Rámcový postup zpracování geometrického plánu (GP) se nezměnil, změnily se mnohé dílčí činnosti. Mohou za to dvojí souřadnice, které ovlivnily výpis seznamu souřadnic nově určených bodů v ZPMZ, vzhled formuláře seznamu souřadnic na grafickém znázornění GP, dále výpočet výměr i vlastní export změnových vět VFK. O tom, zda a jak se v konkrétním GP využijí dvojí souřadnice, rozhoduje zvolený způsob návrhu zobrazení změny do katastrální mapy.
  Pokud je možné použít přizpůsobení mapy změně, všechny nově určené body, včetně případných zpřesněných stávajících bodů, mají totožné souřadnice obrazu i polohy (vlastně jen jedny souřadnice) a kód kvality 3. Tento postup se uplatní v území, kde je digitální katastrální mapa (DKM) s body s kódem kvality 3, a dále ve všech případech, kdy změna nenavazuje na stávající vlastnickou hranici parcel, která je evidována s nižší přesností a kterou nelze zpřesnit. Pro zpřesnění takové hranice je nutné buď doložit požadovanou přesnost z původního výsledku zeměměřické činnosti, nebo řešit souhlasným prohlášením všech dotčených vlastníků o shodě na průběhu hranice pozemků.

  Dvojí rozdílné souřadnice
  V případě přizpůsobení změny mapě jen napojením, kdy nedochází ke zpřesnění stávajících prvků (vlastnických hranic nebo hranic věcného břemene z nich odvozených), se dvojí souřadnice uplatní u bodů napojení a případně u navazujících a identických bodů. Ve výkrese budou mít tyto body kód kvality 4 až 8 podle kódu kvality navazujících bodů (resp. 6 až 8 podle měřítka analogové mapy), ostatní nové body budou mít jen jedny souřadnice a kód kvality 3. V seznamu souřadnic zůstane u všech bodů kód kvality 3, což software vyhodnotí tak, že platným GPU jsou body výkresu (z nich se např. počítají výměry) a body seznamu souřadnic jsou považovány za měřené polohy bodů.
  Při přizpůsobení změny mapě přiřazením a napojením pravděpodobně budou mít všechny body dvojí rozdílné souřadnice. Funkce pro zpracování GP zde nabízejí možnost založit zvláštní seznam souřadnic, do kterého budou uloženy souřadnice obrazu vypočtené při shodnostní nebo afinní transformaci změny do mapy. Původní měřené body uložené v některém z ostatních seznamů souřadnic budou mít kód kvality 3. Ve výkresu budou mít body napojení na stávající nezpřesňovanou vlastnickou hranici kód kvality 4 až 8 podle navazujících bodů (resp. 6 až 8 podle měřítka analogové mapy). Ostatní nově určené body (včetně případných zpřesněných bodů) budou mít kód kvality 0 (nově doplněný kód s významem „přesnost nedefinována“). U takového bodu tvoří platné GPU měřená poloha uložená v seznamu souřadnic a ve výkresu je bod zobrazen odlišně od skutečné polohy, např. proto, aby nedošlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu.

  V seznamech souřadnic mají všechny měřené body kód kvality 3; při naplňování formuláře pro výpis seznamu souřadnic, při výpočtu výměr a při exportu změnových vět VFK se nejprve načtou souřadnice a kódy kvality bodů z výkresu a k nim se dohledávají body v seznamu souřadnic. Mohou nastat tyto případy:
  - bod výkresu má kód kvality 0, za platné GPU je považován bod v seznamu souřadnic,
  - bod výkresu má kód kvality 3, je považován za platné GPU a předpokládá se, že je totožný s bodem seznamu souřadnic,
  - bod výkresu má kód kvality 4 až 8 a je považován za platné GPU; pokud v seznamu souřadnic existuje bod téhož čísla s kódem kvality 3, je bod seznamu považován za měřenou polohu bodu, využitelnou pro připojení dalších měření.

  Závěr
  Dvojí souřadnice podrobných bodů představují významnou změnu především pro zpracovatele GP a pracovníky katastrálních úřadů a pracovišť. S rostoucím výskytem bodů s odlišnými dvojími souřadnicemi pocítí změny také uživatelé katastrálních map. Proto chceme i nadále tuto problematiku sledovat a hledat postupy, které uživatelům usnadní práci a pomohou jim s orientací v této ne zcela triviální záležitosti.

  Michal Votoček, GEPRO spol. s r.o.

  vyvěšeno: 01.09.2009
  ID článku: 3758              Používané zkratky
  další informace: www.gepro.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Software