[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2009

Resort ČÚZK

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Geodézie

 • Nová totální stanice Leica TS30 – špičková kvalita zpracování, maximální přesnost a spolehlivost, neuvěřitelná rychlost - to nejlepší od Leica Geosys
 • Budování železničních tratí ve Flavónsku - použití moderní geodetické techniky při budování železničního koridoru v Holandsku
 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  Kartografie

 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO
 • MISYS-VIEW – GIS pro každého

  Různé

  Školství

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010
 • V Brně inovují výuku G+K

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Přečtěte si

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Ještě Cimrman a nástěnný kalendář

  Z domova

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010

  Ze zahraničí

 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • V Brně inovují výuku G+K

  Inovace předmětů s praktickou výukou geodetických technologií probíhá v rámci projekt Fondu rozvoje vysokých škol

  Měnící se schéma vzdělávání na vysokých školách vedoucí mimo jiné ke zvyšujícímu se počtu studentů spolu s technologickým vývojem vytváří tlak na zefektivnění a optimalizaci výuky. S pohledu praktické výuky geodézie je nutné zajistit jednoduchý přístup studentů k informacím a podkladům pro samostudium a dále modernizaci a zvýšení počtu výukových pomůcek a podkladů. Projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol „Inovace předmětů s praktickou výukou geodetických technologií“ se dotýká všech předmětů Fakulty stavební VUT v Brně, ve kterých se prakticky procvičují geodetické měřické technologie, tj. Geodézie a Výuka v terénu u studijních programů Stavební inženýrství a Stavitelství a celé řady předmětů studijního programu Geodézie a Kartografie a to včetně kombinované formy výuky.

  Širší kontext inovací
  Projekt je součástí širšího kontextu inovací a investic, které zmodernizují především praktickou část výuky geodézie pro několik stovek studentů každý rok ve všech studijních programech akreditovaných na Fakultě stavební. V rámci začlenění projektu do procesu budování a inovace Laboratoře geodézie byly doplněny výukové pomůcky pro zkvalitnění a zefektivnění výuky. To umožňuje širší zavedení moderních technologií, např. digitální nivelace, digitální záznam a zpracování obrazu vytvořeného dalekohledem totální stanice pomocí CCD kamery atd., do procesu terénní výuky geodetických technologií. Postup řešení byl jako celek optimalizován především s ohledem na rozvoj forem výuky, které vyžadují co největší efektivitu - zejména výuka v kombinované formě studia.

  O projektu
  Prioritním cílem řešení projektu bylo vytvořit informační systém území pro výukové lokality a sjednotit podklady pro výuku. Pro tvorbu informačního systému bylo nutné shromáždit, sjednotit formát dat a revidovat potřebné podklady (Základní mapy ČR, ortofotomapy, digitální katastrální mapu, topografické mapy, informace o bodových polích atd.). Na základě těchto dat byl vytvořen v prostředí GeoMedia informační systém území pro jednotlivé výukové lokality. Systém byl doplněn o informace podstatné pro výuku získané přímo v terénu (informace o bodech účelových cvičných sítí, zeměpisné souřadnice všech používaných bodů, popisné informace atd.). Souběžně probíhá tachymetrické mapování v terénu a tvorba digitálního modelu terénu s decimetrovou přesností. Model je postupně implementován do informačního systému. Dokončení tvorby modelu se předpokládá do tří let. V současnosti je mapování dokončeno pro 10 čtverečních kilometrů, což je cca 40 % potřebného území.
  Konkrétním výstupem projektu je informační systém všech lokalit, na nichž probíhá výuka v terénu (předměty Výuka v terénu I – IV). Informační systém má charakter GIS, byl vytvořen, je udržován a provozován primárně v prostředí GeoMedia firmy Intergraph. Aplikace GeoMedia zajišťuje korektnost souřadnic a prostorovou homogenitu stávajících a nově doplňovaných údajů. Vkládání některých dat a analýzy jsou realizovány v prostředí ArcInfo firmy ESRI a zpětně konvertovány do základního prostředí GeoMedia. Jsou možné i výstupy do jiných běžně používaných formátů (dgn, dwg, dxf, pdf, jpg, tif atd.). Na obr. 1 je vidět základní výstup systému – přehled bodů ve vybrané části lokality na zvoleném podkladě (vybírat lze z ortofotomapy, Základní mapy ZM10 a topografické mapy, lze volit i katastrální mapu). Student interaktivně může získat informace o bodech měřické sítě (souřadnice v S-JTSK, výšku Bpv, zeměpisné souřadnice WGS84, geodetické resp. nivelační údaje o bodě a jeho detailní a kontextovou fotografii). Součástí informačního systému je i digitální model terénu, pokud byl již pro zadanou lokalitu vyhotoven (obr. 2). Uvedený systém byl již úspěšně využit ve všech zmiňovaných předmětech a i při vedení deseti bakalářských a 4 diplomových prací, které byly obhájeny v roce 2008. Jeho největší přínos lze předpokládat pro kombinovanou formu studia, tj. od jara roku 2009. Zde, vzhledem k minimalizaci časových nároků výuky v kombinované formě, bude nutné předběžné samostatné seznámení studentů s lokalitou. Následně při samostatném „domácím“ zpracování studentů informační systém umožní rychlý a samostatný přístup studentů k potřebným datům.
  Pro potřeby předmětu Geodézie, který je vyučován na studijních programech Stavitelství a Stavební inženýrství, byla postupně naplněna daty adresa www.geodezie.tym.cz, kde studenti najdou individuální zadání řešených početních úloh a pro měřické práce vzory zápisníků a jejich výpočtů. Rovněž na stránce www.fce.vutbr.cz/GED/kalvoda.p/ naleznou studenti vzory formulářů. Tato adresa je ovšem vytvořena především s ohledem na předmět Fotogrammetrie, tj. zpracování dat získaných studenty v terénu fotogrammetrickými technologiemi.

  Doplnění vybavení
  Podstatným výsledkem projektu je i doplnění pomůcek pro terénní výuku. Zde, v souladu s projektem, byly doplněny drobné pomůcky, přičemž důraz byl kladen na nejvíce morálně i fakticky opotřebované části inventáře. Doplnění vybavení Ústavu geodézie je zasazeno do širšího kontextu budování a inovace Laboratoře geodézie (zde lze zmínit např. projekty FRVŠ 1576/2006 a 2247/2008). V rámci budování laboratoře byly dosud realizovány spíše větší investice, i proto byl diskutovaný projekt zaměřen na drobné vybavení a pomůcky.

  Využití dotace z FRVŠ
  V souladu s projektem bylo z dotace FRVŠ použito 150 tis. Kč na nákup drobného dlouhodobého majetku. Byly nakoupeny především nivelační latě, svinovací metry, pásma, meteoměřidla, materiál na opravu měřických sluníků, nové měřické sluníky a mapové podklady. Vzhledem k příznivým změnám cen v průběhu řešení projektu, především ke změnám kurzu koruny vůči euru, bylo možné nad rámec původního rozpočtu zakoupit ještě sadu pro technickou nivelaci obsahující digitální přístroj Leica Sprinter 150M, stativ a dvě latě. Dále bylo vyčerpáno 6 tis. Kč na domácí cestovné. Jednalo se především o cesty na zájmové lokality pro plánování měřických prací, sběr dat a revizi vytvořených podkladů.
  Dalších 18 tis. Kč z dotace FRVŠ bylo použito na služby související s tvorbou informačního systému o území a to na velkoformátové skenování a následné zpracování získaných dat.
  Příspěvek fakulty na řešení projektu činil 18 tis. Kč a byl použit v souladu se záměry projektu na doplnění pomůcek a materiálu a na služby spojené se zpracováním dat a podkladů.

  Jiří Vondrák, Radovan Machotka a Petr Kalvoda, VUT, Brno

  vyvěšeno: 01.12.2009
  ID článku: 3759              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku