[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2010

Resort ČÚZK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Katastr nemovitostí

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • X. mezinárodní konference o KN
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Geodézie

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno

  Kartografie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  GPS

  DPZ

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi programu ProGEO
 • Vzdálená pomoc od GEPRA

  Různé

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zájezd na výstavu INTERGEO
 • Další ročník akce BRDY!

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Přečtěte si

 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů

  Zajímavosti

 • Zájezd na výstavu INTERGEO

  Z domova

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Auto vjelo v protisměru pod náklaďák
 • Stovky kradených map hledají své majitele
 • Zemřel Vladislav Češka

  Ze zahraničí

 • Výroční zasedání 7. komise FIG

  ČSGK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zemřel Vladislav Češka

  KGK

 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Rozporem mezi stranami je rozdílný náhled na uplatnění smluvní pokuty, co do výše a důvodů, jako sankce za nedodržení Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s digitalizací KM Ústeckého kraje z dubna 2009.

  Žalobce KÚ požadoval přiznání nároku na zaplacení sjednané smluvní pokuty ve výši 100 tisíc korun spolu se zákonnými úroky z prodlení.

  Žalovaný vznesl námitku neplatnosti ujednání o smluvní pokutě vztahující se k nedodržení cenové nabídky 5 Kč/MJ z rámcové smlouvy, když v následné kalkulaci uvedl 10 Kč/MJ, neboť nabídku předložil a ani neodmítal podepsat příslušnou prováděcí smlouvu.
  Dle rozhodčího nálezu mají strany širokou smluvní volnost a ve svém jednání jsou omezeny zákazy a příkazy vyplývajícími z právních předpisů. V konkrétním případě však může dojít k jednání, které sice formálně není s kogentní úpravou v rozporu, ale zcela jasně porušuje zásady poctivého obchodního styku, či porušením smluvní povinnosti půjde o zneužívání práva. V této souvislosti je nutno si uvědomit, že obchodní zákoník předpokládá zdatnost podnikatele a dobrou profesionální úroveň znalostí. Osobně se domnívám, že tímto výrokem dal rozhodčí soud (RS) za pravdu žalované straně, která považuje příslušná ustanovení za rozpor s dobrými mravy.
  Dle RS má žalovaný také pravdu v tom, že podle ustanovení § 301 obchodního zákoníku nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Je prokázané, že strany sporu si sjednaly strop cen, ale tyto ceny se u ostatních účastníků výběrového řízení značně rozcházejí. Žalovaná strana neodmítla předložit KÚ příslušnou nabídku a také ji podala a ani neodmítla uzavřít příslušnou prováděcí smlouvu a byla z výběrového řízení vyřazena.

  Žalující strana má pravdu v tom, že smluvní pokuta je právním prostředkem k zajištění závazku. Dohodou o smluvní pokutě lze zajistit splnění určité smluvní povinnosti vyplývající ze smluvně závazkového vztahu, jako zajišťovací prostředek závisející na existenci hlavního závazku, který je smluvní pokutou zajištěn. Smluvní pokutou lze přitom dohodnout, jak pro případ neplnění vůbec, tak pro případ porušení jakékoli jiné smluvní povinnosti (v našem případě dodržení stropu cen).

  Rozhodčí soud se neztotožnil s výpočtem výše smluvní pokuty žalujícího KÚ (5% z ceny služeb a max. 100 tisíc Kč). Podle právního názoru rozhodců o použití moderačního práva ve smyslu § 301 obch. z., kdy nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží s přihlédnutím k okolnostem jejího vzniku, došlo u senátu RS k procesu rozhodování, který v daném případě měl tři fáze:
  1) Senát RS řešil otázku, zda byla sjednána nepřiměřeně vysoká pokuta. Pro toto posouzení zákon žádná kritéria nestanoví. Nepřiměřenost výše pokuty je tedy věcí volného uvážení rozhodců. Posouzení závisí na okolnostech a senát může při posuzování přihlédnout k významu a hodnotě zajišťované povinnosti. Zákon to však senátu neukládá. Senát došel k závěru nepřiměřenosti výše smluvní pokuty a nastala další fáze jeho rozhodování.
  2) Senát RS posuzoval, zda použije moderačního práva a jestli nepřiměřeně vysokou pokutu sníží. Tak se také stalo.
  3) Senát RS dále posuzoval v jakém rozsahu nepřiměřeně vysokou pokutu sníží. Tedy, kdy je spravedlivé moderovat na částku rovnající se rozdílu nabídkové ceny prací a výkonů nabízené firmou Geos a konečnou cenou při realizaci jinou firmou (rozdíl je 32 711,90 Kč). Dle §31 obch. z. byla tedy výše smluvní pokuty moderována do výše tohoto rozdílu, neboť skutkovou podstatou je, že žalující strana vznik škody nepotvrdila a ani neprokázala.

  V posuzovaném případě nesloužila smluvní pokuta jen k zajištění samotných povinností účastníků, tj. reagovat na výzvu nabídkou s následným uzavřením konkrétním smluvně závazkovým vztahem, nýbrž motivovala účastníky k tomu, aby své povinnosti plnili včas a zejména v dohodnutých maximálních cenách.
  Strana žalující neobhájila svůj nárok na výši smluvní pokuty, takže ji tedy nemohou být ani přiznány úroky z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (výše reposazby pro dané kalendářní pololetí zvýšená o 7 %).

  Nároky žalobce jsou tedy po právu pouze částečné a žalobce v tomto rozhodčím řízení unesl důkazní břemeno pouze do 1/3 svého nároku. Náklady rozhodčího řízení jsou tedy rozděleny tak, že 1/3 poplatku (2 333,33 Kč) zaplatí žalovaná firma, neboť podlehla ve sporu pouze 1/3 vzneseného nároku, a 2/3 poplatku (4 666,67 Kč) zaplatí KÚ ze svého.

  Žalobce neuplatnil nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení (právnička je pracovnicí KÚ), ale požadoval náhradu cestovného osobním autem z Ústí do Prahy a zpět, ale zde se jedná o vlastní výlohy stran, které jsou vynakládány v souvislosti s ochranou vlastních zájmů, takže každá strana nese sama výlohy, které ji vznikly a senát straně žalující požadované výdaje nepřiznal.

  Žalované geodetické firmě není přiznána náhrada na právní zastoupení ve výši 30 240 Kč, neboť se odvolávala na vyhlášku č. 484/2000 Sb. §3 odst. 1), ale dle §1 odst. 1 se jedná o zastupování v občanském soudním řízení. U rozhodčího soudu je třeba se odvolávat na znění vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 276/2000 Sb., takže RS tuto náhradu nemohl žalované firmě přiznat a lze to vnímat jako selhání advokáta, když si nedokázal obhájit přiznání své náhrady s odvoláním na příslušný zákon.

  Žalovaný GEOS Litoměřice je povinen zaplatit žalobci - KÚ pro Ústecký kraj celkem 32 711, 90 Kč do tří dnů ode dne právní moci rozhodčího nálezu. Zbylá částka 67 288,10 Kč se žalobci zamítá, stejně jako úroky z prodlení. Žalovaný musí ve stejném termínu zaplatit i 1/3 poplatku za rozhodčí řízení.
  Žalobce musí zaplatit 2/3 poplatku za rozhodčí řízení, ale v rozhodčím nálezu není uveden žádný termín. Oběma stranám se nepřiznávají náhrady za výlohy spojené s tímto konkrétním rozhodčím řízením.

  Řešením sporu u rozhodčího soudu je předmětná zakázka realizována za stejné peníze, jako by ji realizoval Geos Litoměřice při nevyřazení ze soutěže, ale státní rozpočet je zatížen o 2/3 poplatku za rozhodčí řízení a náklady KÚ kolem sporu.
  Žalovaný Geos Litoměřice obhájil nepřiměřenost výše smluvní pokuty a platí pouze rozdíl mezi svoji cenou a cenou firmy, která výběrové řízení po vyřazení Geosu vyhrála. Dále mu k tíži jdou náklady na své právní zastupování, protože se k nim RS nemohl vyjádřit kvůli jejich nesprávné formulaci.
  Domnívám se, že lze odvodit, že ve sporu, kdy by žalobci nevznikla žádná škoda, tj. se svoji nabídkou by firma nepodala nejnižší cenu, RS by žalobu zamítl, žalobce by platil celý poplatek za rozhodčí řízení a pokud by se strany odvolávaly na správnou oporu v zákoně, mohl by žalobce platit i náklady žalované strany na právní zastoupení.
  Několik dalších žalob KÚ je v plném proudu, takže uvidíme, jak bude spolupráce mezi soukromou sférou a státním úřadem pokračovat v intencích výše popsaného rozhodčího nálezu.

  Zveřejněno v pátek 13.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 13.08.2010
  ID článku: 3783              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/pdf/Rozhodci_nalez.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí