[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Den D se blíží

  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) rozhodl o přechodu na novou realizaci systému ETRS89 v ČR. Nová realizace systému ETRS89 v ČR je jedním z výsledků plnění dlouhodobého úkolu VÚGTK, v.v.i., v rámci jehož plnění bylo nutno za významné podpory Zeměměřického úřadu (ZÚ) a Fakulty stavební ČVUT nově zpracovat všechna měření GNSS provedená v ČR na trigonometrických a zhušťovacích bodech (ZhB) v rozmezí let 1996-2009 včetně nového komplexního vyrovnání. Pracovní postup plně akceptoval doporučení IAG z června 2009 nahradit v systému ETRS89 rámec ETRF89 rámcem ETRF2000.

  Přechod na novou realizaci přinese změnu geocentrických souřadnic všech bodů bodových polí, u kterých jsou vedeny v Databázi bodových polí (DBP), včetně stanic sítě CZEPOS. Do DBP budou doplněny (a zveřejněny) geocentrické souřadnice dalších přibližně 36 tisíc ZhB. (Výsledné změny souřadnic jsou součtem změn v důsledku nového zpracování a vyrovnání měřených dat a změn v důsledku přechodu v systému ETRS89 z rámce ETRF89 na rámec ETRF2000.) Přechod na novou realizaci ETRS89 přináší „zneplatnění“ dnes používaných transformačních programů pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace bez volby identických bodů, které byly vyvinuty a naprogramovány pro transformaci mezi ETRS v epoše 1989.0 v rámci ETRF89, a nikoliv v rámci ETRF2000.

  K datu přechodu bude vyhlášena platnost nového jednotného postupu pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK, který umožní na více než 95% území ČR transformovat jednotným postupem pomocí zpřesněné globální transformace nově i body PPBP a pomocné body, pro podrobné body je možné program použít na celém území ČR a s vyšší přesností, než je tomu nyní. Metodika transformačního postupu i vyvinutý program jsou dalšími z výsledků plnění dlouhodobého výzkumného úkolu VÚGTK, v.v.i. Program bude možné získat ve VÚGTK, v.v.i., použité vzorce, konstanty, popis matematického postupu a další vstupní data potřebná pro úpravu stávajících programů, budou veřejnosti zpřístupněny na www.cuzk.cz.

  Přechod na novou realizaci ETRS89 se nedotkne transformačních programů schválených pro transformaci pomocí volby identických bodů a výpočtu místních transformačních parametrů, které řeší otázku transformace mezi dvěma souřadnicovými systémy na základě obecně platných matematických vztahů, ty tedy bude možné používat i nadále. Je zřejmé, že přechod na novou realizaci systému ETRS89 je velmi významnou změnou, kterou nelze provést bez přípravy a koordinace souvisejících kroků a informovanosti těch, kterých se tato změna týká.

  Je tedy dobré vědět, že:

  1) Provedení změny je ČÚZK koordinováno tak, aby ke stejnému datu byly změněny souřadnice bodů v databázi bodových polí, stanic sítě CZEPOS a dalších stanic zapojených do nezávislého monitoringu permanentních stanic a provedeny potřebné úpravy v monitoringu, aby nedošlo k nesouladu mezi jednotlivými vstupy, které se na výsledku měření GNSS podílejí. S tímto cílem je zajištěna nezbytná koordinace mezi ČÚZK, VÚGTK, v.v.i., ZÚ a správcem sítě Trimble VRS Now Czech.

  2) Přechod na novou realizaci ETRS89 nemá zásadní vliv na odevzdávání výsledků zeměměřických činností pro potřeby katastru nemovitostí, které jsou evidovány v souřadnicovém systému S-JTSK. V současné době se pro transformaci výsledků více používá postup s volbou identických bodů („globální“ transformace nezajišťují dostatečnou přesnost pro body PPBP a pomocné body), který transformaci mezi dvěma systémy řeší obecně a není tedy přechodem na novou realizaci ETRS89 dotčen. Po provedení změny obdrží geodet při měření RTK s využitím monitorované permanentní stanice výsledky v nové realizaci ETRS89 a k transformaci do S-JTSK může použít některý ze schválených programů pro transformaci pomocí „místního“ klíče. Uplatní tedy známý a běžně prováděný postup. Jediné, co bude muset učinit, je použít správné geocentrické souřadnice, a ty již budou v DBP dostupné. Jistě pro něj nebude obtížné provést při kontrole hodnot souřadnic těch několika identických bodů, které v konkrétním případě použije, jejich editaci a opravu hodnot. Při měření, které bude probíhat přes termín přechodu, jistě také nebude obtížné provést jeho rozdělení na dvě části, z nichž v jedné části bude transformováno z ETRS89 (v rámci ETRF89) a ve druhé z ETRS89 (v rámci ETRF2000) s tím, že v obou částech budou požity tytéž identické body. Homogenita výsledků v systému S-JTSK tak bude z hlediska transformace jednoznačně zajištěna.

  3) Současně s přechodem na novou realizaci ETRS89 budou v DBP zveřejněny i geocentrické souřadnice dalších přibližně 36 tis ZhB. Tím se výrazně zvýší hustota identických bodů, čímž budou vytvořeny výrazně lepší podmínky pro dodržení konfigurace identických bodů podle kritérií stanovených vyhláškou č. 31/1995 Sb. (Bodů se souřadnicemi v ETRS89 v rámci ETRF2000 je 10x více, než bodů se souřadnicemi v ETRS89 v rámci ETRF89.)

  4) V DBP jsou běžným uživatelským postupem dostupné vždy pouze aktuální souřadnice bodů. Katastrální pracoviště, kterým jistě budou po nějaký čas předkládány výsledky zeměměřických činností provedených před změnou realizace ETRS89, budou mít k dispozici soubory s geocentrickými souřadnicemi všech bodů v systému ETRS89 v rámci ETRF89, které je mají tč. v DBP zobrazeny. Tak bude dosaženo toho, že u předávaných výsledků bude možné jednoduchým způsobem kontrolovat souřadnice identických bodů v ETRS89 (v rámci ETRF89), aniž by musely být od správce databáze vyžadovány výpisy z historie.

  5) Na www-Úřadu budou spolu se zveřejněním aktuality s termínem provedení změny zveřejněny i podklady a data potřebná pro vytvoření programu pro „novou globální“ transformaci (vzorce, konstanty, matematický postup, hodnoty dotransformační mřížky). Současně bude uvolněna distribuce programu vyvinutého VÚGTK,v.v.i.

  6) Informace o připravovaných změnách a jejích důsledcích byly v poslední době podány na konferenci Trimble (16.-17.9. 2010). Ke zvýšení informovanosti o nich budou využity i semináře o GNSS organizované VÚGTK, v.v.i., 5. a 12.10.2010, konference Gepro2010 (GEPRO 19.10.2010), Brněnské geodetické informační dny (Brno 23.-24.11.2010).

  Pozn. redakce: Sledujte Web Zeměměřiče, kde vás budeme s předstihem informovat.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 24.09.2010
  poslední aktualizace: 04.10.2010
  ID článku: 3817              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GPS