[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2011

Resort ČÚZK

 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Geodézie

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 3D modely významných objektů
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  GPS

 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • Centralizace ISKN

  Různé

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana
 • Kácet nebo nekácet na Šumavě?
 • 3D modely významných objektů
 • Rozkaz zněl jasně, zastavit brouka s koženou brašnou!

  Školství

 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Internet

 • 3D modely významných objektů
 • Centralizace ISKN

  Historie

 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  Přečtěte si

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Zajímavosti

 • 3D modely významných objektů

  Z domova

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Ze zahraničí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Návštěva Intergea 2011
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  ČSGK

 • Návštěva Intergea 2011
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  KGK

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie

  Nevyhovující organizační struktura úředně oprávněných zeměměřických inženýrů v ČR hledá inspiraci v zahraničí

  Zeměměřická profese patří v Evropské Unii k takzvaným „svobodným povoláním“, která jsou řízena zákonnými ustanoveními. Mezi taková povolání patří např. architekti, advokáti, notáři, zubní lékaři, vydavatelé, lékaři, veterináři, lékárníci a další, ale i úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÚOZI).

  Zájmovou profesní organizací v Evropě, která se zabývá postavením zeměměřičů (tj. i ÚOZI) v zemích Evropského společenství, je Rada evropských zeměměřičů „Comité de liaison des géomètres européens“ (CLGE) – anglický ekvivalent „Council of European Geodetic Surveyors“ – která se stará o prosazení zájmů a sjednocení postavení zeměměřické profese v evropských zemích. Zasazuje se též o vytvoření podmínek pro vzdělávání a o zavedení celoživotního vzdělávání zeměměřičů. CLGE vytvořila Etický kodex pro evropské zeměměřiče a Podmínky pro vzájemné uznání kvalifikace ÚOZI, ke kterým se přihlásila i ČR.

  V současné době je ve většině zemí Evropského společenství právně ošetřena podmínka vzájemného uznávání zeměměřických profesí a přizpůsobení národním specifikám. Došlo ke shodě o délce praxe zeměměřického inženýra a kvalitě vzdělání úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Délka studia byla stanovena na 5 let vysokoškolského studia po absolvování maturity a délka praxe na min. 3 roky s různými doplňujícími podmínkami. Řeší se také optimální počty oprávněných zeměměřičů v každé zemi. Mezi zeměměřické obory v Evropském společenství patří podle CLGE nejen geodézie, ale i hydrografie, katastr a vytyčování hranic, fotogrammetrie a dálkový průzkum, územní a geografické informační systémy, geologické a důlní měřictví, inženýrská geodézie, metrologie, oceňování nemovitostí, územní plánování a kartografie.
  Problematika postavení zeměměřické profese u nás se postupně řeší v evropském kontextu, a to formou zapojení Komory geodetů a kartografů (KGK) a Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) do evropských profesních struktur a prosazováním národních profesních zájmů.

  Situace ve Francii


  Jak fungují úředně oprávnění zeměměřiči ve Francii?

  Ing. M. Navire, MBA: Profese zeměměřiče patří v EU do takzvaných svobodných povolání, která upravují zákonná ustanovení vytvářející přesně definovaný rámec působnosti a odpovědnosti, například, kdo může užívat titul úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). Ve Francii je to zeměměřič, který vykonává svobodné povolání a používá k tomu vlastní jméno a činnost na vlastní zodpovědnost. Provádí zeměměřické práce, určuje majetkové hranice, projektuje pozemkové úpravy, vydává expertní zprávy, zasedá v odborných komisích, zpracovává geometrické plány, provádí dělení pozemků, vytváří geografické informační systémy, provádí všechny technické práce související s určením polohy objektů v terénu, a to majetku stavebního i pozemkového. ÚOZI jsou oprávněni tuto práci provádět samostatně nebo ve skupinách.
  Nikdo není oprávněn užívat titul, pokud není zapsaný do registru oprávněných, který řídí ze zákona Regionální rada, stanovující pravidla a podmínky pro to, aby ÚOZI byl zapsán do registru.

  Jaká to jsou pravidla?

  Pravidla pro zápis jsou různá, ale v podstatě se jedná o splnění následujících podmínek:
  • je bezúhonný, nejsou proti němu vedeny sankce, není v krachu či bankrotu, nemá zákaz výkonu povolání,
  • minimální stáří 25 let,
  • má titul zeměměřického inženýra, který získal na vysoké škole podle právních předpisů (vysokoškolské zákony) a na škole uvedené v rejstříku škol.

  Jak je to u cizinců?

  U cizinců bývá stanovena doba asimilace (adaptace) vzdělávání Krajskou radou, pokud jsou splněny další dané podmínky. V některých případech musí být složena rozdílová zkouška. Běžně je uplatňován institut ÚOZI – čekatel pro kandidáty, kteří budou skládat zkoušky, na které se připravují. Je užíván i titul ÚOZI – stážista, který má přiděleného konzultanta (kvalifikovaného odborníka staršího 52 let – konzultanta), má zpracován program stáže a předkládá ke zkoušce zpracovaný projekt ověřený předem přiděleným kvalifikovaným inženýrem. Tyto procesy schvalování řídí Krajská rada.

  Jak toto čekatelství ve Francii vypadá? V ČR nic takového nemáme.

  Opravdu to nemáte? Ve Francii ÚOZI čekatelé a stážisté nejsou členy krajského společenství (komory), je kontrolována jejich kvalita práce, disciplína, mravní bezúhonnost a technická úroveň. Tato činnost je řízena prostřednictvím přiděleného konzultanta, který má od Krajské rady uloženu tuto povinnost k zajištění odborné a morální úrovně a musí i tyto pracovníky honorovat. Stážisté a čekatelé nesmí porušovat služební tajemství (pod tresty ze zákona).ÚOZI mohou vytvářet vzájemná společenství (občanské, meziodborové, svobodných správ a anonymní společností, družstva apod.). Každá taková společnost musí být však zapsána v registru Krajské rady na vlastní žádost a po splnění podmínek pro správní obvod kraje s tím, že musí jednotně používat navržený název organizace.

  Jak se ve Francii zřizují geodetické firmy?

  Zeměměřické společnosti jsou zřízeny formou akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Akcie musí být v držení fyzických osob a více než polovina musí být v držení ÚOZI. Společnost s ručením omezeným musí mít jako jednatele osobu s úředním oprávněním nebo společníka s tímto oprávněním.

  Existují postihy vůči firmám a ÚOZI, kteří se nějak proviní etice?

  Součástí zákonných nařízení jsou i propracované sankce a rejstříky trestů odkazující se na ustanovení článků trestního zákona. Za provádění ilegální činnosti se např. považuje provádění zeměměřických prací bez toho, že by ÚOZI nebo společnost byla schválena Krajskou radou a zapsána do krajského registru nebo by někdo prováděl práce v jiném kraji. Na ilegální činnost se v celém Evropském společenství pohlíží jako na závažný trestní čin a Krajská rada předává poté žalobu na ilegální činnost příslušné prokuratuře.

  Ve Francii jsou Krajské rady geodetů?

  Ano, profese je organizována po krajích (regionech) na základě zápisu do registru kraje. Krajské rady jsou utvářeny v každém regionu na valné hromadě, které se účastní všichni, kdo jsou uvedeni v krajském registru jako aktivní ÚOZI. V Krajských radách nemohou být zástupci státní správy nebo osoby, které by na-rušovaly nezávislost a zásady svobodného povolání. Státní správa může plnit funkci rozhodčí, konzultační a školící (za úplatu). Společnosti nebo samotní ÚOZI musí mít zavedeno ve svých společnostech podvojné účetnictví a musí být prokazatelně plátci daně. Jednou z podmínek účasti v krajském společenství je mít sjednané pojištění za případné škody ze své činnosti. Pokud někdo poruší tato ustanovení, je sankcionován Krajskou radou. Reklama a publicita ÚOZI nesmí poškozovat členy Krajské rady ani profesi zeměměřiče.

  Reguluje Krajská rada také ceny?

  Krajské rady reprezentují ÚOZI v daném kraji, jejich činnost a působení i v civilním životě daného regionu. Mají za povinnost - na žádost ÚOZI nebo organizace a na základě předložené závazné dokumentace ve lhůtě 4 měsíců - provést zápis do registru zeměměřičů v daném kraji. Členové organizováni v kraji a zastupováni Krajskou radou jsou povinni při stanovení svých nákladových cen za služby vycházet z platů, které jsou v těchto krajích běžné pro profese ÚOZI. ÚOZI nemohou být současně zapsáni do dvou správních obvodů. Krajské rady musí být každé 2-3 roky obnoveny z jedné třetiny členů, musí být zapsány v registru příslušného správního obvodu, prezidenti Krajských rad jsou voleni na 2 roky a mohou být zvoleni jen dvakrát.

  Co porušení pořádku na úseku zeměměřictví ve Francii?

  Krajská rada má za úkol dohlížet na práci ÚOZI, řešit jejich problémy, ochranu profese, vyšetřovat porušování pořádku, provádět analýzy a studie trhu, realizovat nařízení Ústřední rady a vést majetek Krajské rady. Stanovuje v souladu s nařízením Ústřední rady výši členských příspěvků v daném regionu určený k pokrytí výdajů Krajské rady. ÚOZI, kteří nejsou zapsáni a nejsou aktivní v krajském registru, platí příspěvky podstatně menší.
  Dále má povinnost dohlížet a kontrolovat stážisty a čekatele ÚOZI. Krajská rada plní smírčí funkci mezi zeměměřiči a penalizuje chyby zjištěné v práci ÚOZI. Povinností Krajské rady je i organizovat celoživotní vzdělávání ÚOZI. Prezident Krajské rady zajišťuje provádění rozhodnutí Rady krajů svým výnosem.

  Zmínil jste i existenci Ústřední rady...

  Ústřední rada zeměměřičů je ustanovena za pomoci člena vlády (státního úředníka) nebo pověřeného vládního komisaře. Tento funkcionář je jmenován vládním dekretem, který je navržen ministrem financí, školství, stavebnictví a životního prostředí. Člen vlády nebo pověřený vládní komisař se účastní zasedání Ústřední rady zeměměřičů (zvláště při volbách) s hlasem poradním. Má právo pozdržet rozhodnutí Ústřední rady zeměměřičů. Ústřední rada navrhuje a schvaluje lokalizaci regionů a zapisuje je do registru správních obvodů. Ústřední rada reprezentuje profesi zeměměřiče navenek a skládá se z prezidentů krajských rad a 4 volených členů. Schází se nejméně 2x ročně nebo na žádost vlády a zajišťuje rozvoj a akceschopnost zeměměřičské profese. Vede registr ÚOZI a organizací zapsaných na základě rozhodnutí Krajských rad pro území celého státu. Stanovuje se souhlasem komisaře vlády výši členských příspěvků pro kraje. Zápisy do krajského registru musí provést jak ÚOZI (fyzické osoby), tak geodetické (zeměměřické) společnosti (kanceláře). Registr je veřejný a volně přístupný veřejnosti, státním orgánům, notářům apod. a je vydáván ročně v časopise zeměměřičů.

  Může být odmítnut zápis do registru?

  Předložená dokumentace k zápisu do registru může být vrácena k doplnění nebo zamítnuta. Zamítnutí žádosti řeší Regionální státní rada na základě odvolání žadatele. Pokud ÚOZI nebo společnosti jsou schváleny pro zápis do registru, musí složit předepsaný profesní slib před Krajskou radou.

  S Ing. M. Navire, MBA rozmlouval Radek Petr a Milan Kocáb (VÚGTK). Převzato z papírového vydání časopisu zeměměřič 5+6/2011.
  Pozn.: Text zazněl také na konferenci ÚOZI 28. dubna 2011 v Praze.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.08.2011
  ID článku: 4026              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/predplatne
  www.kgk.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku