[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2012

Resort ČÚZK

 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry
 • Neoprávněné razítkování
 • 7. ples zeměměřičů
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

  Katastr nemovitostí

 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry
 • Neoprávněné razítkování
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

  Geodézie

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry

  Kartografie

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  GPS

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma

  DPZ

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  Fotogrammetrie

  Software

 • Tipy & triky a MicroStation
 • EnPRO - nový softwarový nástroj pro projektanty ČEZ Distribuce, a. s., od HSI

  Různé

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás
 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • Zeměměřič na zámku Slatiňany
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Školství

 • Lačnovská záhada objasněna
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • Tipy & triky a MicroStation

  Internet

  Historie

 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás
 • Zeměměřič na zámku Slatiňany
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Z domova

 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Spolek zeměměřičů zasedal
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • 7. ples zeměměřičů
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů zasedal
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • 7. ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Na vše je nutné mít papíry

  Účastník řízení byl UZNÁN Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem (ZKI), jako správním orgánem věcně a místně příslušným podle §4 písmeno f) a přílohy 1 zákona číslo 359/1992 Sb. VINNÝM ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno a) ve spojení s § 17 a odstavec 1 písmeno e) zákona číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví, neboť vykonal zeměměřickou činnost, aniž by k tomu byl odborně způsobilý, a to jako fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti.
  Obviněný porušil pořádek na úseku zeměměřictví a dopustil se jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví tím, že provedl zaměření, výpočetní práce a následně pak vypracoval dokumentaci související s geometrickým plánem. Výše uvedený geometrický plán byl předložen k potvrzení a založení do dokumentačních fondů Katastrálního pracoviště. ZKI uložil za výše uvedené porušení pořádku na úseku zeměměřictví obviněnému pokutu ve výši 20 000 Kč.

  Odůvodnění:
  V rámci dohledu ZKI nabyl podezření, že kontrolované zeměměřické činnosti nejsou vykonány osobou k tomu odborně způsobilou. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI), který výsledky zeměměřických prací ověřil, byl proto písemně dotázán k objasnění této skutečnosti. Ten uvedl v dopise, že obviněný „není osoba odborně způsobilá k samostatnému výkonu zeměměřických činností, neboť nesplňuje podmínku ustanovení §3 odstavec 1 zákona 200/1994 Sb., neboť nemá ukončené středoškolské ani vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru.“ Jako přílohu zaslal originál Živnostenského listu, dále byl připojen „profesní životopis“ obviněného, včetně jeho podpisu. Obviněný zde uvádí, že zeměměřické činnosti vykonává od roku 1987, mimo jiné zaměřování inženýrských sítí, zaměřování velkých územních celků a návrhů pozemkových úprav, vytyčování staveb, nivelační práce, vytyčování hranic pozemků, zaměřování a vyhotovování tematických map.
  Dále, dle jeho vlastního tvrzení, vyhotovil stovky geometrických plánů. Z dokumentačních fondů uložených u Katastrálního úřadu bylo zjištěno, že zeměměřické činnosti obviněný vykonal v řádu desítek geometrických plánů. V důsledku těchto zjištění bylo zahájeno přestupkové řízení ZKI ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 a odstavec 1 písmeno e) zákona číslo 200/1994 Sb. zákona o zeměměřictví, tj. pro vykonání zeměměřické činnosti osobou, aniž je k tomu odborně způsobilá.

  Z vyšetřování:
  Z protokolu o ústním jednání ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví a související dokumentace vyplývá, že zeměměřické činnosti obviněný vykonává, přičemž z předloženého Živnostenského listu je zřejmé, že obviněný se protiprávního jednání uvedeného v ust. § 17 a odst. 1 písm. e) dopustil jako fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti. Porovnáním všech dokladů a i z výpovědi je zřejmé, že podnikající fyzická osoba, uvedená ve zmíněném Živnostenském listu, je totožná s osobou, která vyhotovila geometrický plán.
  Na svoji obhajobu obviněný do Protokolu o ústním jednání ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví uvedl, že byl v přesvědčení, že výkon činností tvorby geometrického plánu může vykonávat pod dohledem osoby odborně způsobilé. Uvádí též, že je absolventem SPŠ strojní.
  Obviněnému byla dána možnost k seznámení se s podklady pro rozhodnutí podle § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Této možnosti obviněný nevyužil a zaslal správnímu orgánu dopis, ve kterém shrnul již známé skutečnosti, žádné nové informace správnímu orgánu neposkytl.
  Nahlédnutím do veřejné části Živnostenského rejstříku ZKI zjistil, že obviněný je nositelem živnostenského oprávnění pro výkon zeměměřických činností. Jako odpovědný zástupce je zde uvedený ing. geodet. Dle § 11 živnostenského zákona je odpovědným zástupcem fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tato osoba musí být oprávněna vykonávat zeměměřické činnosti. Z dokumentace dohledu ZKI nevyplývá, že by zeměměřické činnosti pro vyhotovení geometrického plánu vykonal odpovědný zástupce ani jiná odborně způsobilá osoba, ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 1 zákona o zeměměřictví.

  Platná právní úprava v dané věci stanoví:
  - zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků…(viz ustanovení § 3 odstavec 1 zákona o zeměměřictví)
  - zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby (viz ustanovení § 3 odstavec 3 zákona o zeměměřictví)
  - za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. (viz ustanovení § 3 odstavec 4 zákona o zeměměřictví)

  Tvrzení obviněného a úředně oprávněného zeměměřického inženýra (§ 16 odstavec 3 zákona o zeměměřictví), že předmětné zeměměřické činnosti byly vykonány za přítomnosti a pod dohledem osoby odborně způsobilé, z dokumentace nevyplývají. Ověřovací doložka úředně oprávněného zeměměřického inženýra není patřičným důkazem o účasti na pracích spojených s vyhotovením geometrického plánu. Takové tvrzení považuje správní orgán za účelové, a to i s ohledem na sdělení obviněného uvedené v žádosti o prošetření odmítnutí převzetí dokumentace geometrického plánu příslušným katastrálním pracovištěm: „V doplnění stížnosti také uvádím odpovědi na seznam vad, jak je vidím já, jako vyhotovitel tohoto ZPMZ.“. Neopodstatněnost argumentace o dohledu odborně způsobilé osoby je podtržena skutečností, že vyhotovení zeměměřických činností osobou nezpůsobilou k výkonu zeměměřických činností ani pod dohledem osoby odborně způsobilé zákon nepřipouští.
  Správní orgán zahájil řízení dříve, než uplynuly zákonem stanovené lhůty k zahájení řízení, proto odpovědnost za spáchání deliktu tedy dle § 17 b odstavec 3 zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění nezanikla.
  pz

  napište o porušení pořádku

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 25.04.2012
  ID článku: 4135              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019