[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2013

Resort ČÚZK

 • Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná

  Katastr nemovitostí

 • LEICA TOUR 2013
 • Galerie KM - Malá Morávka
 • Jak vidí katastr veřejnost?
 • Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná

  Geodézie

 • LEICA TOUR 2013
 • Exkurze Zeměměřiče vede znovu do podzemí
 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně
 • Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

  Kartografie

 • Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová
 • Zemřel František Hrušák

  Pozemkové úpravy

 • LEICA TOUR 2013

  GIS

 • LEICA TOUR 2013
 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně

  GPS

 • LEICA TOUR 2013
 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně

  DPZ

 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně

  Fotogrammetrie

 • Technologie Bentley Pointools odhalila kresbu na Stonehenge
 • Bentley nabízí účast na eSemináři
 • Oktoptéra zalétla na Technet.cz

  Software

 • Bentley nabízí účast na eSemináři

  Různé

 • LEICA TOUR 2013
 • A je tu opět kultovní společenská akce G++
 • Exkurze Zeměměřiče vede znovu do podzemí
 • Zemřel František Hrušák
 • Sledovali jste? Ne? My ano!

  Školství

 • A je tu opět kultovní společenská akce G++
 • Exkurze Zeměměřiče vede znovu do podzemí
 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně
 • Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná

  Internet

 • Oktoptéra zalétla na Technet.cz

  Historie

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 1+2/2013 právě vyšel

  Zajímavosti

 • Galerie KM - Malá Morávka
 • Máte dalekohled, podívejte se!
 • Měsíc se ve čtvrtek zahalí do stínu
 • Sledovali jste? Ne? My ano!

  Z domova

 • LEICA TOUR 2013
 • A je tu opět kultovní společenská akce G++
 • GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně
 • Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová
 • Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Oktoptéra zalétla na Technet.cz

  Ze zahraničí

 • Technologie Bentley Pointools odhalila kresbu na Stonehenge

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Máte dalekohled, podívejte se!
 • Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Měsíc se ve čtvrtek zahalí do stínu
 • Sledovali jste? Ne? My ano!
 • Oktoptéra zalétla na Technet.cz

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Galerie KM - Malá Morávka

  Již opraveno katastrálním úřadem.

  Malá Morávka - natočená sousedská hranice

  k.ú.: Malá Morávka [690236]

  parcelní č.: st. 345

  mapový list: KMD,

  KP Bruntál, posun o 17 m způsobuje rozdíl v ploše parcel o 790 m2, vlastnické právo Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36

  Link nahlížení do KN:

  http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1628825801&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

  Datum zveřejnění:

  7. 2. 2013

     Dovolte mi reagovat na podněty z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2013, konkrétně na čerstvý článek Zeměměřiče, který na má základě zobrazení ortofota a katastrální mapy odhalit případné chyby při přepracování sáhových map.

  Dlouhodobě oceňuji snahu publikovat technické problémy související s digitalizací katastrálních map a tak přispívat k rozšiřování povědomí široké odborné veřejnosti o složitosti tohoto technického díla. Jsem rád, že se dostalo i na náš kraj, byť na první pohled v negativním slova smyslu. Potvrzuje se, že přístup široké veřejnosti ke katastrálním mapám prostřednictvím Nahlížení do katastru může přispět k popularizaci naší práce, ke zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitní evidenci vlastních i sousedních nemovitostí v katastru, ke zvyšování kvality naší práce a v neposlední řadě i k precizování předpisů.

  Dovolte mi tedy krátkou reakci na článek Jak vidí katastr veřejnost?
  Prohlédneme-li si pozorně celé katastrální území Malá Morávka, nenajdeme jiný viditelný rozdíl mezi ortofotografickým zobrazením a katastrální mapou. Lze tedy s vysokou pravděpodobností vyloučit lajdáckou práci zpracovatele. Nyní krátce o skutečnostech, které vedly zpracovatele k "zakonzervování" stávajícího kritizovaného stavu zejména budov p.č. 345 a 346:
  1/ geometrické a polohové určení dotčených budov a hranice pozemku vychází z měření pro ohlašovací list, které bylo provedeno v roce 1913;
  2/ katastrální úřad provedl zaměření budov, rozměry budov však přesahují stanovené odchylky, nelze tedy ve smyslu předpisů prokázat, že jde o stejné budovy a navíc chybu v katastru. Rovněž zjištěné vzájemné vazby mezi budovami 346 a 347 neodpovídají původnímu zaměření.
  3/ vlastník budov tvrdí, že budovy byly v roce 1939 přestavěny a výslovně dal najevo, že nemá zájem o řešení stavu zákresu dotčených budov v mapě. Totéž vyjevil i během námitkového řízení. Žádná listina nepotvrzuje proklamovanou přestavbu. Kromě původního zápisu budov do pozemkové knihy v roce 1913 není k dispozici jiný záznam dokládající změnu.
  4/ hranice mezi parcelami 1576/1 a 1577 není hranicí vlastnickou ani hranicí druhu pozemku. Obě parcely mají stejného vlastníka, shodného s vlastníkem budov.
  5/ z důvodu nezájmu vlastníka řešit nesoulad mezi skutečným a evidovaným stavem v průběhu obnovy katastrálního operátu přepracováním, byl zpracovatel nucen respektovat stávající stav evidovaný v katastru nemovitostí a ve smyslu předpisů použil k zákresu budov stav mapy pozemkového katastru, který odpovídá původnímu zaměření z roku 1913. V záznamu podrobného měření změn, který byl vyhotoven při digitalizaci katastrální mapy, zpracovatel provedl výpočty, které dokládají nesoulad a uvedl i zdůvodnění, proč byl v mapě ponechán stav odpovídající původnímu zákresu.
  Jak vidíte ani odborná veřejnost v tomto případě nemůže jednoznačně prohlásit,že rozpozná příčinu nesouladu mezi ortofotem a digitalizovanou mapou. Ani zpracovatel bez nezbytné součinnosti s vlastníky ve lhůtách stanovených pro běžná správní řízení nemá jednoduchý nástroj k nápravě zjevných nesouladů mezi obrazem objektů na ortofotu a parcelami zobrazenými v katastrální mapě. Navíc, připomeňme si, že katastrální mapa je obrazem právního stavu, ne mapou topografickou nebo turistickou.

  Závěrem mi dovolte uvést některé statistické údaje týkající se přepracování sáhové mapy v k.ú. Malá Morávka. Rozloha území je 3836 ha a patří k největším v ČR. V k.ú. je evidováno 487 budov a 261 parcel. Během zpracování bylo zaměřeno 993 identických bodů a přepočteno 347 ZPMZ (55 %). Zejména z posledních dvou údajů by mělo být zřejmé, že úřad má eminentní zájem o kvalitu díla. Je prokázáno, že rozsah polních měření má přímý vliv na další budoucí zpřesňování katastrální mapy. Současně do redakce časopisu posílám obraz mapy PK se zaměřenými "identickými" body. Katastrální úřad nepovažuje stávající geometrické a polohové určení zmiňovaných nemovitostí za obraz reality a během roku 2013 situaci dořeší. O výsledku a technickém řešení budu redakci Zeměměřiče informovat.

  S pozdravem Oldřich Pašek,
  ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
  13.2.2013

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.02.2013
  poslední aktualizace: 18.04.2014
  ID článku: 4252              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Zajímavosti