[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2016

Resort ČÚZK

 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • Mapa kultur stabilního katastru
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Katastr nemovitostí

 • Anketa - průzkum spokojenosti na KÚ
 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • Mapa kultur stabilního katastru

  Geodézie

 • Obnova Izraele v Bibli

  Kartografie

 • 300letá Müllerova mapa Moravy k vidění v Brně
 • Zemřela Zdenka Roulová
 • Mapa kultur stabilního katastru

  Pozemkové úpravy

 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • Zemřel Ing. Miloslav Jebavý

  GIS

 • Geoinformace ve veřejné správě 2017

  GPS

 • Čtyři družice Galileo najednou

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geoinformace ve veřejné správě 2017

  Různé

 • Obnova Izraele v Bibli
 • Zeměměřič 11+12/2016 právě vyšel
 • 25 let společnosti Hrdlička
 • Číslo účtu na zálohové faktuře
 • Zemřela Zdenka Roulová
 • Nástěnné kalendáře Zeměměřiče a GEOinformace 2017
 • Zemřel Ing. Miloslav Jebavý
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Školství

 • Geoinformace ve veřejné správě 2017

  Internet

 • Anketa - průzkum spokojenosti na KÚ

  Historie

 • Obnova Izraele v Bibli
 • Z dějin geodézie a kartografie
 • 300letá Müllerova mapa Moravy k vidění v Brně
 • 25 let společnosti Hrdlička
 • Mapa kultur stabilního katastru
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Obnova Izraele v Bibli
 • Čtyři družice Galileo najednou
 • Zeměměřič 11+12/2016 právě vyšel
 • 25 let společnosti Hrdlička
 • Číslo účtu na zálohové faktuře
 • Nástěnné kalendáře Zeměměřiče a GEOinformace 2017
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Z domova

 • Z dějin geodézie a kartografie
 • 11. ples zeměměřičů
 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • 25 let společnosti Hrdlička
 • Zemřela Zdenka Roulová
 • Geoinformace ve veřejné správě 2017

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • 11. ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Obnova Izraele v Bibli

  kniha Ezechielova, kapitola 40,
  40 Vidění chrámového okrsku

  1 Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl mě tam.
  2 V Božím vidění mě přivedl do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu. Na ní se od jihu rýsovalo cosi jako město.
  3 Přivedl mě tam a hle – v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč.
  4 Synu člověčí, řekl mi ten muž, pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele.
  5 Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s ní tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká.
  6 Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký.
  7 Byly v ní výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký.
  8 Dále změřil síň brány:
  9 byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány.
  10 Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly vždy stejné rozměry.
  11 Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká.
  12 Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hluboké.
  13 Skrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká.
  14 Změřil také síň: kolem dokola až k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů.
  15 Od vstupního průčelí až po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá.
  16 Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla dovnitř okénka a na pilířích byly palmové ornamenty.
  17 Poté mě uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo celkem třicet místností.
  18 Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění.
  19 Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu.
  20 Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří.
  21 Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká.
  22 Její okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k ní po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň.
  23 Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100 loktů.
  24 Pak mě odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí.
  25 Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká.
  26 Vedlo k ní sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty.
  27 I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů.
  28 Poté mě jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány.
  29 Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká.
  30 (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.)
  31 Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k ní osm schodů.
  32 Pak mě vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí.
  33 Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká.
  34 Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k ní osm schodů.
  35Poté mě přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí.
  36 I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká.
  37 Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k ní osm schodů.
  38 Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti.
  39 V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění.
  40 Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly.
  41 Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení – čtyři z jedné a čtyři z druhé strany.
  42 Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí.
  43 Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí.
  44 Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k jižní bráně a byla obrácená k severu.
  45 Onen muž mi řekl: „Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu.
  46 Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi – jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili.“
  47 Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.12.2016
  ID článku: 4916              Používané zkratky
  další informace: onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=ezechiel#40...


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti