[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2018

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Geodézie

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

  Školství

 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

  Internet

  Historie

 • Muzeum vojenské geografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Muzeum vojenské geografie

  Z domova

 • Muzeum vojenské geografie
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře
 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

  Ze zahraničí

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  ČSGK

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  ZÁVERY A ODPORÚČANIA

  z XIII. medzinárodnej konferencie

  GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

  konanej v Košiciach 21. a 22.9.2017

   

  Účastníci konferencie na základe prezentovaných príspevkov a diskusie k nim prijali nasledovné závery a odporúčania štruktúrované a zoradené v troch blokoch. Vzhľadom na odlišnú legislatívnu úpravu primárnych a sekundárnych právnych predpisov predovšetkým v oblasti geodetických a kartografických činností vo výstavbe v ČR a SR uvádzame nosné závery a odporúčania osobitne pre SR (v časti B) a osobitne pre ČR (v časti C).

   

  A. SPOLOČNÉ ODPORÚČANIA PRE OBE PORIADATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI

  1. Prostredníctvom poriadateľských spoločností, t.j. stavovských organizácií informovať ministerstvá: MD v ČR a MDaV v SR, ako aj ústredné orgány štátnej správy: ČÚZK v ČR a ÚGKK v SR o prejednávanej problematike na konferencii zaslaním sprievodného listu, záverov a odporúčaní ako aj elektronickej verzie zborníka referátov.

                                                                                                            Adresáti: ČSGK, SSGK

  2. Sprístupniť na webových stránkach poriadateľských organizácií zborník referátov ako aj ostatné materiály a dokumenty z XIII. medzinárodnej konferencie.

                                                                                                            Adresáti: ČSGK, SSGK

  3. Pokračovať v spoločnom poriadaní nasledujúcich konferencií Geodézia a kartografia v dopravev trojročnom cykle a usporiadať XIV. konferenciu v roku 2020 v ČR.

                                                                                                            Adresáti: ČSGK, SSGK

  4. Na nasledujúcich konferenciách kontinuálne vytvárať priestor na prezentáciu nových meracích a spracovateľských technológií v geodetických a kartografických činnostiach v dopravnom staviteľstve.                                                                Adresáti: ČSGK, SSGK

  5.Medzi odbornou geodetickou komunitou zvýšiť informovanosť o medzinárodných štandardoch zmluvných podmienok FIDIC, hlavne v súvislostiach geodetických meraní a formulácií všeobecných obchodných podmienok geodetických firiem pôsobiacich vo výstavbe.                                                                                           Adresáti: ČSGK, SSGK

   

  B. ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

       A ORGANIZÁCIE REZORTU DOPRAVY V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE

  1. Koordinovať súčinnosť štátnych orgánov pri plánovaní významných stavebných investícií dopravnej infraštruktúry a investícií vo verejnom záujme s ÚGKK SR a s KGK SR v zmysle priorít spresnenia výsledkov digitalizácie katastrálnych máp a riešenia problémov majetkovoprávneho vysporiadania. Zároveň doporučujeme upriamiť pozornosť štátnych orgánov na vysporiadanie pozemkového vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), ktoré z časového aj finančného hľadiska môžu pre štát zabezpečiť efektívnejšie a výhodnejšie vysporiadanie pozemkového vlastníctva než použitie štandardného postupu v zmysle Občianskeho zákonníka o vyvlastnení.

                                                 Adresáti: MDaV SR, MH SR, ÚGKK SR, NDS, ŽSR, SSC

  2. V súvislosti so stále intenzívnejším zavádzaním technológie Building Information Modelling (BIM) pri príprave, projektovaní, realizácii a prevádzke predovšetkým inžinierskych stavieb využívajúcich zdroje verejného sektora informovať centrálne orgány verejnej správy o očakávaniach geodetov v predmetnej oblasti. Zároveň podporovať ďalšie vzdelávanie geodetov v tejto oblasti.

                                                 Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR, NDS, ŽSR, SSC

  3. Štandardizáciu, zber a garantované výstupy z pasportov diaľníc, ciest, železníc, vodných ciest využívať pre štátnu  správu a verejnosť ako základ pre BIM.

                                                                                                            Adresáti: NDS, ŽSR, SSC

  4. Podporovať tvorbu a úpravu slovenských právnych a technických predpisov z pohľadu BIM. Doporučujeme v tejto súvislosti vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, ktorých úlohou bude implementáciu BIM do právnych a technických predpisov.

                                                                         Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, NDS, ŽSR, SSC

  5. V súvislosti s prebiehajúcou prípravou nových primárnych právnych predpisov v SR, t. j. zákona o územnom plánovaní  a zákona o výstavbe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (stavebný zákon) zakotviť v oboch legislatívnych dokumentoch súčasné postavenie geodeta ako jediného oprávneného a odborne spôsobilého poskytovateľa vybraných geodetických a kartografických činností.                                              Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR

  6. V novom zákone o územnom plánovaní doporučujeme ustanoviť, aby pri zhotovení územnoplánovacej dokumentácie od stupňa územného plánu zóny spracovatelia zohľadňovali pri návrhu funkčného využitia územia vlastnícke pomery v obvode zóny s ohľadom na budúcu realizáciu majetkovoprávneho vysporiadania buď formou Občianskeho zákonníka alebo v zmysle zákona o pozemkových úpravách.

                                                                                     Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR

  7. V novom stavebnom zákone zakotviť pre kategóriu ostatných stavieb povinnosť danú účastníkom výstavby menovať hlavného geodeta stavby. Pozíciu hlavného geodeta stavby môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou v rozsahu § 6 ods.d) až j) zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov.

                                                                                     Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR

  8. V stavebnom zákone pre všetky kategórie stavieb ustanoviť povinnosť stavebníkom zabezpečiť overenie priebehu hranice pozemku a vytýčenie priestorovej polohy stavby autorizovaným geodetom a kartografom.

                                                                                     Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR

  9. Prostredníctvom novej legislatívnej úpravy sekundárnych právnych predpisov k stavebnému zákonu, t. j. prostredníctvom vykonávacích vyhlášok k nemu záväzne ustanoviť periodické etapové merania posunov a pretvorení hlavne u mostných a tunelových objektov na diaľničných úsekoch (obdobne ako je tomu pri vodných dielach a objektoch jadrových elektrární).

                                                                         Adresáti: MDaV SR, ÚGKK SR, KGK SR, NDS

   

  C. ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

       A ORGANIZÁCIE REZORTU DOPRAVY V ČESKEJ REPUBLIKE

  1. Zavádět a uplatňovat zásady technologie BIM založené na ověřených geodetických podkladech při přípravě, projektování, realizaci a údržbě stavby po celou dobu jejího životního cyklu.                                            Adresáti: projektanti, zhotovitelé, ČKAIT

  2. Jednoznačně provázat zeměměřické činnosti ve výstavbě specifikované §13 a §14 Vyhlášky č. 31/1995 Sb. se stavebním zákonem tak, aby byly dovoditelné souvislosti zeměměřických činností ve výstavbě a jejich začlenění, včetně rozpočtů, do příslušných stupňů projektové dokumentace.                  Adresáti: projektanti, zhotovitelé, ČKAIT

  3. Ověřovat nové měřicí technologie a poté je jako ověřené, včetně dokumentů o shodě, efektivně uplatňovat ve výstavbě.

                                                             Adresáti: SŽDC s.o., ŘSD ČR, investoři, zhotovitelé

  4. Implementovat do stavebního zákona nebo vyhlášky roli zeměměřických činností ve výstavbě, popř. zakotvit roli hlavního geodeta stavby obdobně jako tomu je na Slovensku.

                                                                                     Adresáti: MMR ČR, MD ČR, ČÚZK

  5. Posílit roli geodetických měření při bezpečnostním monitoringu území a staveb formou zapracování do vyhlášky stavebního zákona.                      Adresáti: MMR ČR, MD ČR

  6. Z důvodu bezpečnosti provozu významných staveb (mosty, tunely) zapracovat do vyhlášky stavebního zákona, jako součást dokumentace skutečného provedení stavby, projekt periodického měření posunů a deformací po dobu životnosti stavby ve standardizovaném databázovém formátu využitelného standardními informačními systémy.

                                                                                                Adresáti: MMR ČR, MD ČR

  7. Odborně a technicky posílit velké státní investorské organizace v souvislosti s formulací nezadatelných činností (primární vytyčovací sítě a obvody staveb) s cílem zajištění plné kompatibility předání mezi investorem a zhotovitelem na počátku výstavby a zpětného převzetí dokončeného stavebního díla.                                Adresáti: ŘSD ČR, SŽDC s.o.

  8. Prioritně budovat a udržovat výškové geodetické základy podél liniových staveb a v místech plánovaných velkých budoucích investičních celků.

                                                                                                Adresáti: Zeměměřický úřad ČR

  9. Definovat jednotný transformační klíč pro ČR pro transformaci GNSS měření do S-JTSK tak, aby jeho geometrické deformace byly menší, než 5 mm/1 km a zajistit jeho kompatibilitu s katastrem nemovitostí.                                            Adresáti: ČÚZK, Zeměměřický úřad

  10. Zvýšit spolupráci ŘSD a SŽDC s cílem sjednotit zásady systému CŽV a osvědčení o způsobilosti výkonu zeměměřických činností v rámci silniční a železniční dopravy s ohledem na úspěšné zavedení systému CŽV SŽDC na železnici.

                                                                                                Adresáti: ŘSD ČR, SŽDC s.o.

  11. Koordinovat součinnost státních orgánů při plánování velkých stavebních investic s ČÚZK ve smyslu priorit zpřesnění výsledků digitalizace katastrálních map a řešení problémů v území z hlediska majetkoprávního vypořádání.

                                                 Adresáti: ČÚZK, MD ČR, MMR ČR, ŘSD ČR, SŽDC s.o.

  12. Využívat pro státní správu, veřejnou správu, veřejnost a tvorbu BIM výstupy standardizovaného sběru dat a garantované výstupy z pasportů správců technické infrastruktury.

                                                                                                Adresáti: SŽDC s.o., ŘSD ČR

   

                                                                                     Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.

                                                                                                predseda SSGK

   

                                                                                               

                          Ing. Jiří Bureš, Ph.D.                                     Ing. Štefan Lukáč

  predseda OS Inžinierskej geodézie ČSGK       predseda OS Inžinierskej geodézie SSGK

                                                                                      odborný garant XIII. konferencie


   Do redakce došlo 2.7.2018 

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.07.2018
  ID článku: 5073              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  ČSGK