[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?

  Celý stavební sektor prodělal v posledních deseti letech významné změny, ze kterých nebyly vyloučeny ani inženýrský sektor a také ani zeměměřictví. Pouze částečným nasazením vnitřně provozních struktur se podařilo většině měřických kanceláří přizpůsobit se změněným požadavkům a tak mohly dále obstát na trhu. V dalším se proto bude pojednání zabývat naznačenými problémy změněných podmínek, a to z hlediska použití současné řady norem DIN EN ISO 9000 v souvislosti s jejími výhodami i nevýhodami. To také bude jádrem následující diskuse, doplňované příklady z praxe.

  Zeměměřictví v proměnách času

  Se změnami stavebnictví v posledních deseti letech se také dále vyvíjely a měnily úkoly a požadavky na zeměměřictví. Klasický geometr, který byl ještě před padesáti lety označován aristokratem staveniště, existuje nyní pouze v hlavách starší generace. Celou měřicí techniku, její obsluhu a postupy měření ovlivnil zejména rozvoj elektroniky a měřické umění se stává historií. Dřívější konzervativní chování zeměměřictví se někdy těžko přizpůsobovalo novým podmínkám a nyní je nutno vykonat podstatné změny a optimalizaci v kratším časovém úseku. Je to nutné zejména pro zachování a upevnění pozice na trhu. Pouze cílená opatření vedou k úspěchu, a to zejména:

  • analýza a znalost skutečných procesů uvnitř provozu,
  • zjištění potenciálu pro zlepšení,
  • optimalizace provozních procesů,
  • zvyšování vnitřní provozní účinnosti,
  • zvyšování vnitřní provozní efektivity,
  • trvalé vztahy spolupracovníků a zákazníků,
  • vytvoření a upevnění pozice na trhu (lokální, regionální, širší).

  Dosud nebylo nutné se takovými otázkami zabývat "denně", avšak jiný je už pohled do budoucnosti. Změny v zemských zákonech o zeměměřictví připouštějí např. v souvislosti s nasazením družicové techniky, že trvalá stabilizace bodů bude ve většině případů zbytečná. Stavební firmy a konzultanti si zvyšují počet vlastních měřických skupin, katastrální úřady berou k zaplnění veřejného rozpočtu rozmnožené úkoly vnějších služeb a dosavadní měřicko-technické výsostné oblasti chátrají. Jak se pak může měřická kancelář přizpůsobit, otevírat si nové oblasti úkolů a současně snižovat vnitroprovozní náklady? Tato komplexnost úkolů a s tím spojené plnění strategických a operativních požadavků musí být dnešním podnikatelem současně bráno v úvahu tak, aby netrpěly vlastní denní povinnosti. Tím se dostáváme opět ke dříve zmíněným opatřením, která vytvářejí předpoklady pro optimální podnikové řízení. Při dnešních provozně hospodářských a provozně strategických požadavcích je třeba nejprve splnit vlastní úkoly ze včerejška. Je totiž nezbytně nutné dosáhnout objektivního poznatku, co se v podniku za posledních pět let změnilo (počet objednávek, objem objednávek, práce/personál/čas, objem investic, vlastní kapitál apod.). Všechny tyto faktory podávají pohled na minulost a současně na změny podniku. Takový přístup vyžaduje nástroje analýzy a prostředky, které by ukázaly, co přinášejí současné přístupy a současně umožnily další vývoj procesů uvnitř podniku.

  Analýza procesů a struktur DIN EN ISO 9000

  Jak je pak třeba s takovými prostředky provádět analýzu? V odborné literatuře jsou uvedeny různé prostředky, které se týkají analýzy vnitřních podnikových struktur a procesů. Každý spolupracovník je v rámci cílené ankety dotazován na jeho skutečnou činnost. Užité programy a formuláře mohou také odpovědět na otázky, jak jsou využívány přístroje, hardware a další pomůcky. Po shromáždění těchto údajů jsou všechna data vyhodnocena a vznikají skutečné podnikové procesy, které je třeba diskutovat a optimalizovat. Každý spolupracovník se podílí na vzniku nových procesů a přináší do celé analýzy další know-how v dokumentaci. Je to tedy dokumentace vlastních firemních znalostí, kde jsou stanoveny zodpovědnosti a různá vnitropodniková rozhraní apod.

  Nyní přichází k využití DIN EN ISO 9000, umožňující jednoduché a trvalé zacházení a pokračování analýz dříve shromážděných dat a procesů. Norma je vybudována s orientací na proces a bere ohled na hlavní údaje analýzy, kde jsou současně uvažovány jednotlivé faktory a celkový obraz analýzy je pak normovaně zaokrouhlován. Řeč je o víceúčelovém prostředku DIN EN ISO 9000, kterým norma skutečně je. S novelou normy ke konci roku 2000 je nyní možno užít definovaný prostředek, lehce porozumět zacházení a současně optimalizovat interní firemní obchody. Je získán rovněž prostředek, kterým lze všechny podnikově hospodářské, strategické a operativní procesy uspořádat, shromáždit a analyzovat a pak vytvořit potřebné závěry. Pokud jde o chyby (chybné vytyčení pozemku apod.), vede "filozofie chyb" DIN EN ISO 9000 řady účinně k minimalizaci chyb, kde možnosti vzniku budoucích chyb jsou mechanismem zkoušek redukovány, zejména prostřednictvím znalosti příčin vzniku dosavadních chyb.

  Jaké výhody a nedostatky tedy nabízí norma pro užití v zeměměřictví? Jako přednosti je třeba zejména jmenovat:

  • analýzu a znalost vnitřní činnosti,
  • zlepšení interních procesů,
  • minimalizaci chyb a s nimi spojených výdajů,
  • zvýšení vnitropodnikové účinnosti,
  • zvýšení vnitropodnikové efektivity,
  • zlepšení celkového klimatu v podniku,
  • zabezpečení schopnosti soutěže prostřednictvím vztahů k zákazníkům,
  • zabezpečení budoucnosti podniku.

  Samozřejmě přináší použití normové řady nejen výhody, ale i negativní hlediska, která vyvstávají při zacházení s řadou DIN EN ISO 9000:

  • investice prostředků do strategických oblastí řízení (dosud často nebylo nutné),
  • někdy objemná dokumentace procesů (dosud často nesledováno),
  • nepřehledné zacházení se skupinou norem (neznámá materie).

  Pro vyloučení těchto negativních hledisek se nabízí pomoc poradce QM, který může poskytnout objektivní pomoc při zavádění takového systému a tak minimalizovat s tím spojené náklady. S ohledem na to, že tento poradce pracuje jako externista, je také lépe akceptován spolupracovníky. Takové přijetí a s ním spojená otevřenost je pak významným předpokladem pro uvedení procesu do života ze strany spolupracovníků.

  Pro ilustraci je možno uvést také příklad zavedení celého systému do praxe jedné inženýrské kanceláře, ve které byly měřeny před a po zavedení systému následující faktory:

  • čas průběhu při zpracování jednoho projektu,
  • prostředek k odstranění chyb,
  • konflikty rozhraní,
  • volné zdrojové prostory.

  S pomocí zavedeného QM systému byla po zaváděcí fázi rozšířena tato potenciální zlepšení:

  • čas provedení projektu (každý projekt spotřebuje v průměru o 11 % kratší čas pro zpracování),
  • prostředek pro odstranění chyb (o 68 % menší výdaje na odstraňování chyb),
  • konflikty rozhraní (o 75 % méně konfliktů pro pevnou definici rozhraní),
  • volné zdrojové objemy (o 14 % větší dodatečné volné zdroje, třeba pro nové oblasti úkolů).

  Je samozřejmé, že zavedení celého systému přináší rovněž zvýšení dokumentace, nicméně se zavedení celého systému, s přihlédnutím k uvedeným údajům, vyplatí.

  Na budoucnost orientované vedení podniku

  Pro strategickou budoucí orientaci podniku je nutný rovněž prostředek optimalizující vlastní procesy. V budoucím, stále se měnícím stavebním sektoru, bude dále přibývat komplexnosti procesů tak, že nejméně podnikově hospodářské předpoklady musejí být optimálně konfigurovány a v operativní obchodní oblasti musejí být využity všechny nezbytné zdroje. Jestliže zdůrazníme problémy rozhraní a nejasnosti v rámci procesu, pak to jsou jistě první faktory pro provedení systémové optimalizace. Rozhodnutí, zda je možno tuto optimalizaci uskutečnit bez a nebo s použitím DIN EN ISO 9000, zůstává na rozhodnutí každému podniku. Podnikově hospodářský obchod vytváří rozcestí pro budoucí rozvoj podniku.

  Shrnutí a výhled

  DIN EN ISO 9000 nabízí, jak bylo řečeno již dříve, víceúčelový prostředek při optimalizaci vnitropodnikových struktur a procesů. Důležité údaje podnikového hospodářství umožňují analýzu a zlepšení průběhu procesů a s tím spojenou minimalizaci výdajů. Změny stavebního sektoru v průběhu minulých let eliminovaly některé klasické oblasti úkolů, jiné však vyvstaly. Pro včasnou přípravu na nové podmínky trhu změnami pro budoucí rozvoj podniku je nutné analyzovat všechny důležité faktory. Řada norem DIN EN ISO 9000 nabízí tedy pro každý podnik mnoho možností a potenciálu pro řízení podniku orientované na budoucnost a nepotřebuje přitom žádnou přehnanou byrokracii.

  Volker STAHL
  Z časopisu AVN. Allg. Vermess.-Nachr, roč. 109, č. 5 (2002)
  přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 3/2002 (VÚGTK)
  P. Vyskočil (zkráceno)

  vyvěšeno: 16.12.2002
  poslední aktualizace: 23.12.2002
  ID článku: 538              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  NZK