[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  Poslankyně Nedvědová

  Naše redakce soustředila proslovy poslankyně Nedvědové v PS k některým zeměměřickým zákonům a pokusila se zmapovat její poslaneckou práci v našem oboru. Ing. Veronika Nedvědová (*18. 9. 1962) byla do PS PČR zvolena za Pardubický volební kraj již 2. volební období. Je členka Petičního a Zemědělského výboru.

  Katastrální zákon

  19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

  54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení, část č. 168 (3. 12. 1999)

  Poslankyně Veronika Nedvědová: "...v roce 1993 byla na základě usnesení vlády zpracována koncepce digitalizace katastru nemovitostí. V rámci této koncepce je převáděn katastrální operát z klasických informačních médií do podoby zpracovatelné informační technikou. Mělo by také dojít k odstranění problematické zjednodušené evidence.

  Předkládaná novela katastrálního zákona řeší vytvoření právního rámce právě pro převod údajů katastru do digitální formy. Tato potřeba byla mimo jiné zmiňována v hodnotící zprávě EU v kapitole zemědělské politiky.

  Dalším aspektem je i slučitelnost právní úpravy v katastrálním zákonu se směrnicí č. 95/46 Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 ... Celkově se jedná o potřebnou technickou normu, a proto doporučuji sněmovně, aby propustila návrh novely katastrálního zákona do druhého čtení, a navrhuji projednání v zemědělském výboru."

  22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

  25. - druhé čtení, část č. 129 (24. 2. 2000)

  VN: "...Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po... zpravodajské zprávě Veroniky Nedvědové a po rozpravě doporučuje PS vládní návrh zákona... schválit ve znění pozměňovacích návrhů."

  O Zeměměřické komoře

  21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

  64. Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře (sněmovní tisk 411) - prvé čtení, část č. 225, části č. 227-228 (26. 1. 2000)

  VN: "...předložený návrh pana poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře je pokusem o vytvoření nové právnické osoby jako subjektu samosprávy zeměměřičů. Návrh zákona mimo jiné upravuje některé podmínky výkonu zeměměřických činností, způsob a podmínky udělování autorizace. V současné době jsou podmínky definovány v zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Návrh si klade jako jeden z cílů lepší kontrolu v oblasti inženýrské geodezie..."

  VN: "...opakuji svůj návrh, který jsem přednesla ve své zpravodajské zprávě, a to ten, že navrhuji tento návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování."

  O zeměměřictví

  28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

  15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 699) - prvé čtení, část č. 247 (25. 10. 2000)

  VN: "...předkládaná novela si klade za cíl upravit nově podmínky pro podnikání fyzických osob v zeměměřických činnostech. Platná právní úprava váže udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností na splnění podmínek v zákoně stanovených. Jedna z podmínek - občanství ČR - není v souladu s právem Evropského společenství a se směrnicí Rady č. 89/48 EEC a se směrnicí Rady

  č. 92/51 EEC, které byly schváleny 18. 6. 1992. Proto bylo tuto podmínku potřeba ze zákona vypustit.

  Předložená novela dále stanoví podmínky přezkoušení žadatelů o udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Nově se zpřesňuje problematika porušení pořádku na úseku zeměměřictví a vstup na pozemky. Předkládaná právní úprava přináší i další drobné legislativní úpravy.

  Nově navrhovanou úpravu považuji za potřebnou a navrhuji postoupit projednání této novely do druhého čtení. Navrhuji k projednání v ZV..."

  O pozemkových úpravách

  38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

  30. Návrh poslanců Zd. Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (sněmovní tisk 948) - prvé čtení, části č. 66-67 (19. 9. 2001)

  VN: "...Předkládaná norma si klade za cíl s ohledem na potřeby praxe upravit existující nedostatky v zákoně z roku 1991. Návrh upřesňuje postup v závěrečných fázích pozemkových úprav včetně konečného projednání návrhu s vlastníky a dotčenými orgány a organizacemi. Je zde také věcně vymezen rozsah povinností státu v procesu PÚ.

  Jedním z hlavních důvodů předložení zákona je změna v postavení pozemkových úřadů v rámci reformy veřejné správy. Soustava pozemkových úřadů v současné době koresponduje s uspořádáním institucí, se kterými pozemkové úřady nejvíce spolupracují. Jedná se především o katastrální úřady a Pozemkový fond. Protože dosavadní fungování pozemkových úřadů končí nejpozději ukončením činnosti okresních úřadů, jeví se navrhované řešení jako logické, které nenaruší chod pozemkových úřadů a nevyžádá si další finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tento bod spatřuji jako stěžejní, a přestože mám výhrady k některým navrhovaným změnám v řízení o pozemkových úpravách, které budu navrhovat ke změně, pokud tento zákon projde do druhého čtení, navrhuji postoupit předložený návrh do druhého čtení a přikázat k projednání zemědělskému výboru."

  O zeměměřických a katastrálních orgánech

  6. schůze (9. 10. 2002)

  12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení, projednávání (9. 10. 2002)

  VN: "... v návrhu zákona... se jedná především o změnu vnitřního uspořádání v rámci ČÚZK. Jedná se o rozšíření počtu 7 účetních jednotek na 14, v podobě katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu kraje. Působnosti pracovišť těchto katastrálních úřadů zůstanou v rozsahu současných okresů a budou tak korespondovat s rozsahem působnosti a pracovišť Pozemkového fondu.

  Další součástí návrhu je vyjmutí vedení centrální databáze KN z působnosti ZÚ a převedení do působnosti ČÚZK. Tento přesun znamená jasnější vymezení působnosti ZÚ. S tímto vymezením souvisí i uvedené kompetenční úpravy ve správě státních mapových děl. Navrhované změny nejsou v rozporu s právem Evropského společenství a navrhovaná novela nebude mít dopad na státní rozpočet. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji PS propustit předložený návrh do druhého čtení a navrhuji přikázat ho k projednání v ZV..

  pozn.: Během 2. volebního období hlasovala V. Nedvědová v 73 % všech hlasování. Ve 24 % se zdržela a necelé 3 % byla nepřítomna. V 1. volebním období byl poměr (v %) 69 : 13 : 18 .

  Zdroj: www.psp.cz

  (zs)

  vyvěšeno: 16.12.2002
  poslední aktualizace: 18.12.2002
  ID článku: 540              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách