[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou

  poslankyě PSP ČR ing. Veronika Nedvědová Druhé volební období jste poslankyní Parlamentu ČR, původní profesí zemědělská inženýrka. Od února letošního roku jste předsedkyní sdružení Nemoforum. Co vás k zájmu o Nemoforum přivedlo a kterou z členských institucí Nemofora zastupujete?

  Vzhledem k tomu, že jsem ve své profesi pracovala jako projektantka protierozní ochrany, úřednice na Pozemkovém úřadě a později jako znalec v oboru nemovitostí, snažila jsem se při práci v Parlamentu využít svých znalostí právě z těchto oborů. V Zemědělském výboru jsem byla zpravodajkou většiny technických zákonů, např. o katastru nemovitostí, vodního zákona a zákona o pozemkových úpravách. V době, kdy vznikalo Nemoforum, jsem byla oslovena ČÚZK, abych se příprav účastnila. Jako poslankyně PSP ČR nezastupuji ani jednu z členských institucí Nemofora, jsem jako předsedkyně Nemofora mimo obě platformy, které obsahuje.

  Kolik má v současné době Nemoforum členů a jaké jsou podmínky členství?

  Nemoforum má 2 platformy, veřejnou, se sedmi členy a profesní, ta má členů devět. Účastníky Nemofora mohou být orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy vyvíjející činnost v oblasti informací o nemovitostech a území, či obecněji geoinformací. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba (s výjimkou funkce předsedy zvoleného s okruhu mimo Nemoforum) či jednotlivá firma.

  Považujete členskou základnu Nemofora za optimální?

  Jako předsedkyně Nemofora bych byla ráda, kdyby se členská základna Nemofora rozrostla. Je sice pravda, že se počet členských organizací rozšířil z původních třinácti zakládajících na nynějších 17, ale domnívám se, že rozšíření by Nemoforu prospělo.

  Mohou k Nemoforu přistupovat i další subjekty?

  Nové subjekty mohou vstupovat na základě Smlouvy o sdružení Nemoforum.

  V čem vidíte výhody a nevýhody současného uskupení?

  Nemoforum je poměrně mladá organizace a zatím je těžké hodnotit výhody a nevýhody současného členění.

  Jsou usnesení Nemofora závazná alespoň pro své členy? Mám na mysli třeba digitalizaci SGI, která nyní v rezortu ČÚZK pokulhává. Bylo třeba někdy vůbec nějaké usnesení přijato proti zájmům a snahám člena Nemofora?

  Nemoforum si klade za cíl podporovat koordinaci řešení problémových oblastí, záměrů a úkolů, spojených s nemovitostmi ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a jejich informačního zabezpečení. Závazná usnesení Nemofora se do této chvíle týkala především definování hlavních programových okruhů a témat připravovaných dokumentů. V Nemoforu se samozřejmě zájmy některých členů střetávají. Domnívám se, že diskuse právě nad těmito tématy je velice přínosná. Nemoforum hledá cesty řešení.

  V říjnu uplynuly tři roky od založení Nemofora. Myslíte si, že se daří naplňovat cíle, které si sdružení na začátku dalo nebo původní koncepce doznala nějakých změn? Podrobnější informace o tom, co se vlastně v Nemoforu děje, není totiž navenek příliš slyšet.

  Původní záměr je modifikován do našich podmínek. Popularizaci Nemofora zabrzdilo půlroční období, kdy Nemoforum nemělo předsedu, neboť Dr. Matoušová byla jmenována prezidentem republiky inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů a nemohla tudíž nadále vykonávat tuto funkci. Práce Nemofora se samozřejmě odehrává v našich legislativních podmínkách, které zaznamenávají mnoho změn. V příštích třech letech chce Nemoforum daleko více komunikovat s veřejností a doufám, že se svými aktivitami dostane do povědomí nejen odborné veřejnosti.

  Před více než rokem byl zveřejněn (mimo jiné i na www.zememeric.cz) Program rozvoje národní geoinformační infrastruktury v ČR - dokument zpracovaný v rámci Nemofora a následně přijatý Radou vlády pro státní informační politiku. Jak postupuje realizace projektů navržených v tomto dokumentu?

  Po volbách se situace změnila. V současné době vzniká nové ministerstvo, se kterým bude potřeba znovu tyto dokumenty prodiskutovat.

  Myslíte si vy, jako opoziční poslanec, že je Nemoforum produktivní orgán? Často kolem sebe ve společnosti vidíme, že projednávání některých otázek trvá zbytečně dlouho a tím závěry ztrácejí svoji dynamickou účinnost?

  Domnívám se, že v rámci možností, které Nemoforum pro svou existenci má, je produktivním orgánem. Za velice přínosné považuji pořádání seminářů k aktuálním tématům, např. katastr nemovitostí, národní geoinformační infrastruktura, prostorová identifikace v základních registrech veřejné správy, oceňování pozemků a další, které se osvědčily jako velmi užitečná a potřebná forma činnosti přispívající ke vzájemné informovanosti, poskytující prostor pro diskusi a podporující prezentaci Nemofora směrem k odborné veřejnosti. Je na diskusi, zda projednávání některých otázek trvá zbytečně dlouho. Jak jsem již uvedla, legislativní změny jsou velké a připočteme-li požadavky např. Evropské unie, musíme věnovat projednávání dostatečnou pozornost. Tímto vývojem procházejí všechny postkomunistické státy.

  Komu vlastně Nemoforum slouží?

  Záměrem Nemofora, tvořeného jak zástupci veřejných institucí, tak i profesních a odborných uskupení (zprostředkovaně reprezentujících soukromý sektor) a vysokých škol, je stát se též uznávanou platformou pro připomínko- vání odborných a legislativních dokumentů z oblastí zaměřených na geodata a geoinformace, vznikajících v působnosti členských institucí. V mezinárodním kontextu chce sdružení Nemofora přispívat k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy, zprostředkovaných zde prostřednictvím České asociace pro geoinformace i dalších členských institucí. Využití struktur sdružení Nemoforum ke zlepšení koordinace mezinárodních kontaktů v oblasti geoinformací a k podpoře systematické prezentace dosažených výsledků a úspěchů v zahraničí patří mezi opatření navržená Nemoforem v rámci programu vytváření funkční geoinformační infrastruktury v ČR.

  Jaké jsou konkrétní výsledky Nemofora? Jaké realizované projekty by bez Nemofora vůbec nevznikly a neměly šanci na řešení? Co má z Nemofora třeba veřejná správa a soukromý sektor?

  Mimo aktivit uvedených v předchozí odpovědi si Nemoforum stanovilo čtyři pracovní skupiny, složené z odborníků delegovaných členskými organizacemi (Národní geoinformační infrastruktura, Prostorová identifikace v základních registrech veřejné správy, Katastr nemovitostí, Podpora trhu s nemovitostmi). Jak již bylo řečeno, prvním významným výsledkem činnosti Nemofora je vytvoření komplexně pojatého dokumentu "Národní geoinformační infrastruktura v ČR - Program rozvoje v letech 2001 až 2005", který byl počátkem září 2001 předložen Radě vlády ČR pro státní informační politiku a ta jej přijala jako výchozí materiál pro aktualizaci Akčního plánu realizace státní informační politiky.

  Čemu konkrétnímu se hodlá Nemoforum v nebližším období věnovat?

  Uvědomujeme si, že je potřeba využít zkušeností Nemofora při některých aktuálních problémech. Na první polovinu příštího roku plánuje Nemoforum uspořádání odborného semináře o povodňové problematice.

  Má Nemoforum nějaké pravomoci, nebo je to jen "diskuzní" klub? Kdo platí činnost a jaký je rozpočet?

  Podstatu Nemofora jsem vysvětlila již na začátku našeho rozhovoru. V práci Nemofora využíváme zkušenosti z obdobných struktur v zemích EU (především nizozemské rady pro geoinformace Ravi). Založení bylo financováno jako odborná pomoc nizozemského KADASTERu (obdoba našeho ČÚZK). KADASTER se rozhodl finančně podporovat činnost Nemofora i po další tři roky. V současné době se jedná o finanční participaci jednotlivých členů Nemofora na konkrétních projektech. Administrativní a organizační podporu činnosti Nemofora zajišťuje sekretariát, který sídlí v budově Zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích.

  Je možné, aby se akcí Nemofora - například seminářů - zúčastnili i "externí" zájemci z okruhu mimo členské organizace? A jak se případně mohou o akcích Nemofora dozvědět?

  Nemoforum se snaží informovat veřejnost o svých akcích na www stránkách sdružení Nemofora, podrobnější informace lze získat v sekretariátu. Účast externích zájemců z okruhu mimo členské organizace je vítána.

  Dovolte mi ještě velmi blízký dotaz. Aktuální geografické informace ve vyspělých zemích mají velkou cenu zejména proto, že uživatelé mohou kvalifikovaně rozhodovat o území. Pořizování dat je však zajišťováno vzdělaným personálem, který k jejich pořizování využívá nákladné technické prostředky, a není tedy levné. Jak vystupujete vy, jako předsedkyně Nemofora a poslankyně za ODS v parlamentu při hlasování o zákonech, které zejména v posledním období zavazují resort ČÚZK poskytovat většinu dat zdarma? Myslíte, že stát bude schopen dlouhodobě financovat tento trend?

  Stát musí dbát na hospodárnost využívání dat, která se pořizují za vysokých nákladů. Je třeba velmi zvažovat, jaké informace a za jakou cenu bude stát data jednotlivým subjektům poskytovat. V tom může právě Nemoforum být velmi platným oponentem. Najít optimální řešení bude věc delší odborné diskuse. Proto nehlasuji pro některé návrhy, které jsou zjednodušené, bez hlubších úvah o finančních dopadech.

  Nemoforum - sekretariát
  Pod sídlištěm 9
  182 00 Praha 8 - Kobylisy
  tel.: 284 041 595
  tel./fax/zázn.: 284 041 428
  e-mail: nemoforum@cuzk.cz
  http://www.vugtk.cz/~nemoforum/

  Ptal se R. PETR

  vyvěšeno: 16.12.2002
  poslední aktualizace: 10.01.2003
  ID článku: 547              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS