[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Zhotovili jsme GP pro vyznačení budov, obnovení parcel ze ZE a rozdělení parcel (vše v jednom GP). Při zápisu tohoto GP však KÚ tvrdil, že jej lze zapsat pouze celý, nikoliv po částech, tj. že pokud bude objednatel chtít zapsat nejprve jednu z budov, musí zapsat všechny najednou. U rozdělení parcel však zástupce KÚ tvrdil, že stačí k zápisu přiložit listiny k jednomu rozdělení a budou zapsána všechna (na LV stávajícího vlastníka). Problém byl i v tom, že parcely obnovované ze ZE byly různých vlastníků. Postupuje KÚ správně, když odmítá provést zápis změn jen z toho důvodu, že vlastník nedodal listiny potřebné k zápisu všech změn vyznačených na GP?

  Jiří Huráb, Geodézie ČR

  K dotazu především uvádím, že GP se sám o sobě do KN vůbec nezapisuje. GP má být jen součástí nějaké listiny, která je vlastním podkladem pro zápis do KN.

  Vůbec neznám konkrétní případ, ale mohlo by se např. jednat o § 5 odst. 2 zák. č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon): "Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí vzniknout nový pozemek, je přípustné též označení převáděné části pozemku v listině písmenem malé abecedy s odkazem na geometrický plán, kterým je vymezena, pokud z listin předložených pro zápis do katastru vyplývá realizace všech nezbytných změn právních vztahů podle takového geometrického plánu."

  Zákon tady předpokládá použití označení z GP jedině tehdy, jsou-li realizovány (tj. listinami doloženy) všechny zamýšlené změny a není rozhodující, zda se jedná o listiny "vkladové" nebo "záznamové". V praxi existuje mnoho příkladů, kdy GP je technicky zcela bezvadný a přitom je pro skutečně realizovaný právní úkon zcela nepoužitelný (např.: slučuje části pozemků s rozdílným právním režimem, nebo vlastník nerealizuje všechny právní úkony nezbytné k realizaci plánu). Je proto žádoucí, aby zhotovitel GP vlastníka důkladně o jeho záměrech vyzpovídal a poskytl mu náležité poučení o potřebné posloupnosti dalších kroků.

  Ve fázi zápisu do KN již zhotovitel GP do vztahu s KÚ nevstupuje. Vlastník by se měl však dozvědět od KÚ zdůvodnění, proč zápis nelze vykonat (buď z rozhodnuti KÚ ve věci povolení vkladu, nebo z vyrozumění KÚ o nemožnosti vykonání záznamu).

  Určitou výjimku také stanoví § 34 odst. 3 vyhlášky 190/96 Sb. pro GP vyhotovené k uskutečnění rozsáhlých změn (byly míněny např. speciální liniové stavby - komunikace), předpokladem takového postupu pak je existence pravomocného rozhodnutí o využití území ve smyslu stavebního zákona (a samozřejmě nesmí být na překážku eventuální střet právních režimů). Obecná odpověď tedy může být, že postup KÚ může být zcela důvodný. Konkrétní zdůvodnění může však poskytnout ke konkrétnímu případu jen konkrétní katastrální úřad, a to navrhovateli změny.

  Rozsáhlé GP jsou pro objednatele vždy ošemetné, neboť si většinou neuvědomují, že pro jejich realizaci budou muset soustředit třeba i značný počet listin, nebo učinit několik právních úkonů.

  Zdroj: konference KATASTR, r. 2000
  www.zememeric.cz/konference

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 16.12.2002
  ID článku: 553              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí