[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Ivan Canev, CSc.Dne 6. listopadu 2002 se konala ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK) ve Zdibech konzultační schůzka bulharských odborníků, kteří pracují na koncepci moderního bulharského katastru, s našimi odborníky z VÚGTK. Dopoledního semináře se za bulharskou stranu zúčastnili: hlavní expert agentury Katastr Ministerstva regionálního rozvoje ing. Nikolaj Canev, ředitel úřadovny katastru v Plovdivu ing. Nikola Batev a soudní znalec a odhadce nemovitostí ing. Ivan Canev, CSc.

  Za VÚGTK přijal bulharskou delegaci jeho ředitel ing. Václav Slaboch, CSc., který hosty seznámil s hlavními činnostmi ve VÚGTK. Aktivity ústavu pak prezentovali zástupci jednotlivých útvarů ústavu.

  Návštěvníci se podrobně zajímali zejména o systémy vyvinuté ve VÚGTK: program MikroGEOS pro tvorbu, obnovu a vedení digitálních katastrálních map a o ukázku programu Informace KN. Dále se zajímali jmenovitě o organizaci katastrální služby v ČR a o náš informační systém katastru nemovitostí. Na závěr byli prostřednictvím on-line projekce informováni o možnostech podrobných aktuálních informací o resortu zeměměřictví a o katastru v ČR na webových stránkách v internetu, včetně možností dálkového přístupu k datům KN.

  Jeden z důvodů návštěvy a vyžádané konzultace bylo seznámení s možnostmi různých systémů evidence nemovitostí jako přípravy k vyhlášení mezinárodní soutěže pro bulharský systém katastru.

  Jaká je současná úroveň registrace nemovitostí v Bulharsku?

   ... vítá delegaci bulharských odborníků, kterou reprezentují: ing. Nikola Batev, ing. Nikolaj Canev V diskuzi poukázali bulharští experti na propastný rozdíl mezi úrovní evidence nemovitostí a katastru u nich a u nás. Je to dáno jednak tradicí, kdy území ČR bylo v minulosti, na rozdíl od Bulharska, součástí industriální Evropy, a v posledních letech je to otázka i velkých prostředků, které musí být do katastrálních systémů investovány a které Bulharsko nemělo.

  Přes nesrovnatelnou úroveň má ale Bulharsko všechny předpoklady a snahu, aby toto zpoždění během několika let dohnalo a s využitím i našich zkušeností zavedlo pro bulharské poměry a tradici ten nejvýhodnější moderní systém.

  V Bulharsku má připravovaná změna ústavy umožnit nákup půdy i cizím státním příslušníkům. Zpráva bulharské meziresortní skupiny, zabývající se důsledky realizace tohoto opatření však kategoricky konstatovala, že tento volný prodej půdy lze realizovat, až bude vytvořen trh s nemovitostmi, a to na základě fungujícího pozemkového katastru a jednotné evidence nemovitostí.

  V Bulharsku však nikdy neexistovala státní instituce, která by evidovala držbu půdy. Dokumentace pozemkové držby je nejednotná, roztroušená a neúplná. Registraci nemovitostí zde vykonávají různé instituce a úřady, například notáři, starostové obcí, oblastní správa. Neexistují ani jednotné mapy, ani jednotná souřadnicová soustava těchto map. A tato situace trvá dosud. Státní pozemkový katastr, ani jednotné pozemkové knihy, tak jak jsme je znali u nás, zde neexistují.

  Neuspokojivý stav v evidenci pozemkové držby v Bulharsku zatěžuje právní život státu, překáží oběhu nemovitostí, znemožňuje využít výhody hypotekárního úvěru, zdražuje převody a v právních poměrech působí zmatky.

  Vybudování úplně nového, jednotného katastru nemovitostí i s využitím stávajících registrů je úkol bulharské státní správy na nejbližší léta. Tento úkol stojí před Ministerstvem spravedlnosti, pod které v Bulharsku tradičně spadají právní instituce, které vedou evidenci a záznamy o pozemkové držbě.

  Redakce novin »Trud« uveřejnila některé skutečnosti týkající se reformy zákona o katastru a evidenci nemovitostí, které sdělila náměstkyně ministra spravedlnosti paní Miglena Tačevová.

  Nový Bulharský jednotný registr nemovitostí bude vybudován jako informační systém s možností dálkového přístupu k datům. Dlouhodobým cílem reformy pak je, aby byla vytvořena agentura, která bude sama financována z poplatků za využívání údajů registru nemovitostí a katastru.

  Při postupu podle platných zákonů a při použití rozpočtových prostředků státu by však reforma katastru trvala 15 let a stála by 200 milionů dolarů. Tento termín je politicky i ekonomicky neúnosný.

  Proto Bulharská republika uzavřela na tento projekt smlouvu se Světovou bankou o poskytnutí prostředků ve výši 30 milionů dolarů, holandská vláda poskytne 2 mil. dolarů a další prostředky půjdou z bulharského rozpočtu. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje dále změny zákonů, umožňující dokončení reformy a vybudování jednotného bulharského digitálního systému katastru a digitálního registru nemovitého majetku v co nejkratším termínu a tím i za reálnější cenu. Přitom se počítá i se standardním placeným dálkovým přístupem k datům katastru a do evidence vlastnictví.

  Systém jednotného digitálního bulharského katastru by měl být standardně připraven k provozu, po splnění všech předpokladů, za pět let.

  Co bylo v Bulharsku pro digitalizaci katastru dosud vykonáno?

  Jedna z odlišností našeho a bulharského katastru je, že technické mapy a registry parcel a vlastníků jsou vedeny v jiných institucích než právní vztahy k nemovitostem a v budoucnu se předpokládá, že toto rozdělení kompetencí bude podle tradice zachováno. Oba systémy budou sice propojeny do jednotného informačního systému. Podle vyjádření paní Tačevové z Ministerstva spravedlnosti bude tento kombinovaný systém odpovídat běžným evropským standardům, bude tím zvýšena jeho bezpečnost a zároveň bude využívat národní tradice v tomto směru (jako systém: katastr - soudy).

  Na 112 pracovištích úřadoven služby evidence je zaváděna výpočetní technika. Z nich je ale na 77 pracovištích po jednom počítači se schváleným softwarem a s tiskárnou. Do konce roku mají být úřadovny vybaveny novou počítačovou technikou a začne se s přepisem dat (záznamů o parcelách) z papíru do počítače. S digitalizací písemných informací bylo tedy započato teprve v roce 2002.

  Podle informací bulharské návštěvy je asi 90 % kresby map extravilánu (pole, louky, lesy) digitalizováno skenováním z map různých měřítek, různé přesnosti a náplně. Zastavěná část obcí není dosud digitalizována. Vzhledem k různým souřadnicovým soustavám bude však problém při transformacích map do jednotného systému.

  Bulharsko projektuje zavedení standardního provozu katastrálního systému tedy do roku 2008. Uvážíme-li, že Bulharská republika má o 40 % větší rozlohu než území ČR, byl by to, při uvážení jejího výchozího stavu evidence katastru, výkon pozoruhodný.

  Václav Nejedlý

  vyvěšeno: 23.12.2002
  poslední aktualizace: 18.02.2003
  ID článku: 565              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK