[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  Zahraniční služební cesty na Slovensko, kde se v Žilině 4. - 6. 7. t.r. konalo 19. zasedání zeměměřických správ zemí bývalého Rakouska-Uherska, se za ČÚZK zúčastnili ing. K. Večeře, ing. B. Janeček a dále ing T. Morávek z KÚ v Pardubicích. Z jejich cestovní zprávy, uložené ve VÚGTK pod označením CEST - Z 997, jsme si vypůjčili popis katastru v autonomním regionu Trentino - Südtirol.

  Uživatelé dat

  Data pozemkové knihy a katastru jsou dnes potřebná pro mnoho účelů. Proto patří uživatelé k mnoha kategoriím. Nejdůležitější jsou jiné veřejné správy, které jsou více než 50% uživateli katastrálních dat. Tyto přístupy k datům v poslední době podstatně přibyly, poněvadž vybudováním sítí mohou pracovníci správ sami nahlédnout do dat a kromě toho si veřejné úřady musejí samy obstarat potřebná data a nesmějí je vyžadovat od občanů.

  Katastrální data jsou užívána stále daňovými poradci a podobnými skupinami povolání, kteří je potřebují pro přípravu daňových prohlášení, pro žádosti o přidělení veřejných příspěvků, zvláště v zemědělství.

  Notáři, makléři, banky a podobně patří také ke stálým zákazníkům. Rovněž tak technici, soukromí zeměměřiči, kteří připravují geometrické plány, anebo vyvíjejí činnost v plánování a stavebnictví.

  Jednotlivému občanovi je naproti tomu každá změna dat, která se jej týká, doručena a on sám se kvůli tomu nemusí dostavit na úřad ať už katastrální nebo pozemkoknižní.

  Náhledy občanů do datových sad v poslední době silně ubyly. Státními ustanoveními k větší transparenci a ke zjednodušení správních procedur je totiž způsobeno, že veřejná správa nesmí podklady, které potřebuje, už vyžadovat od občana, nýbrž musí se bud' spokojit s prohlášením občana, anebo si podklady opatřit sama. To je, jak už bylo zmíněno, ulehčeno telematickými sítěmi.

  Neplatí to ovšem pro všechny obory, například ne pro soudní obor. Takto v omezené míře musejí být ještě vydávány úřední listiny.

  Přístup k datům

  Přístup k datům může být prováděn nejprve dosavadním způsobem: ve všech úřadech jsou k dispozici terminály, které mohou zákazníci používat. Hledání a náhled ve veřejných datech jsou bezplatné, stejně tak vyhledávání v pozemkových knihách a v dosavadním (na papíře vedeném operátu katastru, pokud se vyhledávání může dít bez pomoci personálu.

  Veřejná data uložená na datových nosičích mohou být prohlížena i přes internet.

  Přístup je možný po uzavření smlouvy a zmocnění regionem.

  Většina veřejných úřadů regionu, zvláště ale obce a zemské správy, jsou připojeny a mají přístup přes internet.

  Obce mají možnost "náhledy" vytisknout a obyvatelům proti zaplacení dát k dispozici.

  Pro uživatele, kteří potřebují větší datové objemy nebo potřebují data z celých oblastí, mohou být data předávána na disketě nebo CD-ROM.

  Data, která nejsou uložena na nosičích nebo neveřejná data mohou být poskytnuta k náhledu jen v úřadech samých a u posledních musí být také prokázán oprávněný zájem.Také úřední listiny vydávají jen úřady samé. Potřeba listin však silně poklesla.

  Náklady služby a cena za výkony

  V posledních letech bylo za nákupy, vývoj, údržbu a provoz vynaloženo v oboru informatiky ročně kolem 600 000 Euro.

  Můžeme vycházet z toho, že tyto náklady ani v budoucnosti po ukončení běžících investičních programů podstatně nepoklesnou, neboť zkušenost posledních let nás učí, že technický vývoj je tak razantní, že za málo let bude muset být SW, o HW ani nemluvíme, obnoven, protože bude zastaralý. O amortizaci HW a SW se alespoň v současné době nedá mluvit.

  Investice, provoz a změny jsou provázány a není možné v současné době spočítat, jaké jsou běžné náklady na službu.

  Služby pozemkové knihy a katastru jsou převážně služby, které potřebují jiné správy pro své institucionální úkoly (například kontroly daňových prohlášení, kontroly žádostí o příspěvky všeho druhu atd.). Veřejné úřady mají na základě zákonných ustanovení bezplatný přístup k datům. Náklady za tyto služby jsou tedy cele k tíži regionu.

  Příjmy z poplatků tam, kde ještě mohou být vybírány, nejsou proto výdaje pokryty ani z malé částky.

  Tarifní systém

  Poplatky, které se vybírají, mohou být v zásadě rozděleny do dvou skupin:

  • poplatky za podání žádostí,
  • poplatky za vyhotovení výtisků a listin.

  Většina datových souborů se jednou za rok stahuje, rozmnožuje a bezplatně se dává k dispozici zainteresovaným veřejným úřadům. Každá další dodávka musí být zaplacena i veřejnými organizacemi. Také komorám techniků se každý rok dává k dispozici bezplatná kopie dat katastrálních map. Komory se starají o předání svým členům. Data bodových polí katastru jsou naproti tomu dávána bezplatně všem zainteresovaným osobám nebo organizacím. Je důležité, aby byla co možná nejvíce využívána. Roční poplatek za síťové připojení na katastrální databanku je úmyslně udržován na nízké úrovni, aby dotazy dálkového přístupu byly podpořeny. Veřejné organizace, které potřebují data pro institucionální úkoly, dostávají toto připojení zadarmo a bezplatný je pro ně i přístup. Všichni ostatní zájemci musejí platit roční poplatek za připojení a rovněž platí za každý náhled, což je čtvrtletně účtováno. Poplatkům podléhají i výtisky, které si soukromí měřiči vyžádají od úřadů. Tou měrou, jak se menší požadavky státu na výpisy od občanů, se zmenšují i příjmy katastrálních úřadů.

  Z 19. zasedání zeměměřických správ v Žilině byly dovezeny texty vystoupení jednotlivých referujících, které zůstávají k využití u účastníků cesty.

  Cesta splnila plánovaný účel. Účast zástupců resortu ČÚZK na tradičním setkání přispěla k dobré presentaci české katastrální služby a byly získány důležité a zajímavé poznatky. Ve zprávě se dále píše, že poznatky z cesty budou využity při řešení koncepčních úkolů v katastru nemovitostí ČR.

  A jak dále? Je nutno připravit účast pracovníků resortu ČÚZK na setkání v roce 2003, které bude organizovat katastrální služba Chorvatska na začátku června 2003.

  Zdroj: CEST - Z 997, K. Večeře, 12. 6. 2002

  (zs)

  vyvěšeno: 05.02.2003
  ID článku: 584              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku