[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR

  Ve svém příspěvku o období příprav vzniku katastru nemovitostí a počátcích existence katastrálních úřadů jsem se musel rozhodnout na co zaměřím svoji pozornost. Rozhodl jsem se, že zejména na vývoj právních předpisů a na vybavení středisek geodezie. Naši mladší kolegové si ani neuvědomují, co obnovu katastru umožnilo. Musím se proto vrátit až k situaci evidence nemovitostí po změně režimu v roce 1989.

  Platil zákon č. 22/64 Sb., o evidenci nemovitostí, který v §3 vymezoval činnost bývalé Ústřední správy geodézie a kartografie v okresech, zákon č. 46/71 Sb. o geodézii a kartografii , který v §1 vymezoval úkoly ústředních a územních orgánů ČR a SR jako orgánů státní správy pro zabezpečení civilních potřeb geodézie a kartografie a zákon č. 36/73 Sb. o orgánech geodézie a kartografie, který vymezoval působnost ČÚGK a krajských správ geodézie a kartografie. V rozporu s těmito zákony vydal v období normalizace - v r. 1972 - tehdejší předseda opatření, kterým byla začleněna střediska geodézie do působnosti státních podniků Geodézie zřízených pro hospodářské činnosti. Za této situace se v republice připravovala privatizace podniků, a tak jako nejaktuálnější úkol bylo nutné vymezení státní správy na úseku geodézie. Při projednávání těchto otázek v parlamentu ČR bylo stále poukazováno na to, že naše pracoviště nestačí vykonávat činnosti spojené s evidencí nemovitostí, ačkoliv celkový počet pracovníků podniku Geodézie by to měl umožnit.

  Po vydání zákona č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů bylo vydáno Opatření předsedy ČÚGK ze dne 14. 5. 1990, kterým bylo upraveno provádění geodetických a kartografických prací občanů, což vzhledem k zákonu č. 46/71 Sb. jako zvláštnímu předpisu k výkonu činnosti, ke které je třeba zvláštní oprávnění, vůbec nebylo po právní stránce bez rizika napadení. Rozšíření činnosti podnikatelů o vyhotovování geometrických plánů (GP) a vytyčování hranic pozemků podle Opatření předsedy ČÚGK ze dne 20. prosince 1990 bylo podle shora uvedeného zákona již za hranicí zákonnosti.

  Koncem září 1990 bylo rozhodnuto o rozdělení státních podniků Geodézie podle druhu prováděných prací. K 1. lednu 1991 byla od výkonu státní správy oddělena řada činností, které mohly být předmětem soukromého podnikání. To se nesetkalo s pochopením větší části pracovníků resortu i mimoresortních organizací. Pracovníci resortu byli přesvědčeni, že mohl-li dosavadní model fungovat 20 let, není důvod ke změně. Část podnikatelů byla přesvědčena, že bylo možné převést do podnikatelské sféry další činnosti financované rozpočtem, a to ve formě zadávání státních zakázek. Tato vábivá iluze o tom, že finance na tyto činnosti zůstanou resortu automaticky k dispozici, trvá leckde dodnes. Po tomto rozhodnutí padl jeden ze závažných argumentů ministerstva spravedlnosti, které v souvislosti s připravovanou privatizací státních notářství hledalo řešení agendy řízení o registraci smluv, které bylo notářstvím svěřeno v roce 1964. Argumentem tehdy bylo, že orgány geodézie nejsou orgány státní správy, které by mohly zajistit objektivitu rozhodování o zápisech do evidence nemovitostí. S tím souviselo jedno z nejtěžších rozhodnutí týkající se geometrických plánů. Ukončit v krátké době jejich vyhotovování na střediscích geodézie a tím podstoupit riziko, že postupně bude ubývat pracovníků, kteří ovládají problematiku jejich vyhotovování. Byli jsme si vědomi, že značnou část nejzkušenějších pracovníků místo posílení evidence ztratíme, ale jiná cesta nebyla možná.

  Vzhledem ke znění ústavního zákona č. 556/90 Sb. o československé federaci (kompetenční zákon) bylo rozhodnuto, že Slovenský úrad geodezie a kartografie vypracuje spolu s ČÚGK návrh zákona FS o evidenci právních vztahů k nemovitostem. Proto jsem v březnu 1991 požádal místopředsedu federální vlády, aby při projednávání novely občanského zákoníku nebyl opomenut princip konstitutivnosti zápisu a institut intabulačního principu.

  Po celý rok 1991 a část roku 1992 byla vedena řada jednání o námi připravovaných zákonech a to za účasti místopředsedů federální i české vlády, ministrů a jejich náměstků, předsedů Nejvyšších soudů ČSFR a ČR, Generální prokuratury, právnických fakult Univerzit, Ústřední notářské komory sdružení notářů ČR, Komory advokátů a dalších. Zde stojí za zmínku, že v rámci nového zákona č. 36/73 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech bylo nutno překonat negativní stanovisko ministerstva vnitra, které chtělo zahrnout střediska geodézie do jednotné státní správy v okresech.

  Výsledkem těchto jednání, která byla ukončena v dubnu 1992 bylo po projednání ve výborech Federálního shromáždění a České národní rady přijetí vládních návrhů. Stalo se to ve FS dne 28. 4. 1992, kdy byly přijaty zákony č. 263/92 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, zákon č. 264/92 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a zákon č. 265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem. Na posledním zasedání ČNR dne 7. 5. 1992 byly přijaty zákony č. 344/92 Sb. o katastru nemovitostí ČR, zákon č. 358/92 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) a zákon č. 359/92 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. Všechny tyto zákony nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1993 - tj. současně s ústavním zákonem č. 542/92 Sb. o zániku České a Slovenské Federativní republiky.

  Legislativní základy katastru byly položeny a většina z nás, katastrálních úředníků, pokládala další kroky, totiž vydání prováděcích vyhlášek za bezproblémové. To platilo pouze pro vyhlášku č. 78 ze dne 7. ledna 1993, kterou se stanovila sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů.

  Po opakovaném připomínkovém řízení se podařilo druhou vyhlášku dokončit až po jednání s místopředsedou vlády a ministrem zemědělství Luxem koncem prvního čtvrtletí. Po projednání v legislativní radě vlády tak mohla být schválena vyhláška ČÚZK č. 126 ze dne 8. dubna 1993 o zápisech v katastru nemovitostí. V období mezi schválením zákonů a datem účinnosti probíhalo jednání s ministerstvy spravedlnosti a financí o převzetí agendy od státních notářství a převedení pozemkové knihy, o převodu pracovníků a delimitaci rozpočtu. Bylo delimitováno 501 pracovníků, z toho 153 notářů. Skutečně však nastoupilo 8 notářů a trvalo téměř 2 roky, než byl na každém KÚ alespoň 1 právník.

  Jaká byla v tomto období situace na pracovištích v okresech?

  Rok 1990 byl pro modernizaci vybavení úplně ztracen, jakékoliv jednání až po úroveň předsedy vlády Pitharta narážela na naprostý nezájem o evidenci nemovitostí. Teprve potom, co byla uvedena v život nová organizace resortu, se podařilo koncem roku 1991 získat několik osobních počítačů. Ty byly přiděleny na ověření výsledků výzkumu automatizace prací při vedení souboru písemných informací v katastru nemovitostí na SG v Písku a Mělníce. V druhém pololetí 1992 byly získány finanční prostředky na nákup moderní reprodukční techniky a dalších osobních počítačů, včetně budování pevných sítí pro další pracoviště resortu. Tento trend pokračoval v roce 1993, kdy bylo vybaveno 46 pracovišť, zbytek pak v letech dalších.

  Účast na jednáních výborů FS ČSFR, ČNR, na ministerstvech, na poradách přednostů okresních úřadů a dalších jednáních ukázaly, jak zkreslené představy má nejen veřejnost, ale zejména poslanci o tom, jaké informace lze ze současné evidence nemovitostí získat. Zmíním se jen o několika perličkách z jednání. "Nevím, proč se dělá z údajů evidence takový problém, mám zkušenost, že přijdu do JZD k počítači, zmáčknu knoflík a vím všechno o pozemcích, co potřebuji vědět". Na poznámku, že jednáme o vlastnictví a nikoliv o užívání, jen zavrtěl hlavou. Při projednávání otázky počítačů v resortu a naplnění údajů databáze nemohli počítačoví experti pochopit, že údaje musíme pracně vyhledat a uvěřili teprve tehdy, až jejich kolega - pracovník oddělení správy majetku prohlásil, že jejich podnik po dvouletém úsilí je teprve v začátcích získání přehledu o vlastnictví podniku při přípravě privatizace. Další poslanec prohlásil, žel na plénu, že nechápe požadavky na další vybavení resortu, když byl v Mělníce, kde bylo vybavení na slušné úrovni. Bylo to jedno ze dvou vybavených pracovišť.

  Tato nedorozumění, pramenící z přílišného sebevědomí jednotlivců o svých znalostech, se při projednávání ve výborech zpravidla podařilo vysvětlit, opravit, změnit. Ale při projednávání v plénu jen můžete trpět a zoufat si nad tvořivostí jednotlivců, na kterou nedokáže nikdo reagovat a změna je odhlasována navzdory sebepečlivější legislativní přípravě odborníky.

  Za stav evidence nemovitostí, její obsah a nedostatečné informace o vlastnictví, zejména v extravilánech byl vlastníky obviňován nejen resort, ale i jednotliví pracovníci. Ne bývalý společenský systém, který měl za cíl likvidaci soukromého vlastnictví a podle toho upravoval právní řád a deformoval tak právní vědomí občanů. Proto jsme zpracovávali podrobné a názorné informace o této problematice pro vládu, poslance, publikovali je v tisku i v televizi. Tak se do povědomí veřejnosti postupně dostávaly informace, které pohled na katastr stabilizovaly co se týče obsahu. Problém plnění zákonných lhůt pro vklady vyplývající z nedostatku pracovníků se dosud všude vyřešit nepodařilo. Zlepšovalo se také umístění pracovišť a vytvářely se tak podmínky pro snadnější život pracovníků při jejich nelehké práci.

  Jistě jsem nedokázal vzpomenout na vše. Doufám, že jsem vás přemírou čísel nezničil.

  Dovolte mi na závěr ještě několik vět. Jsem v resortu zaměstnán od skončení vysoké školy, pamatuji tedy dost. Chci vám připomenout, abyste nikdy nezapomněli na výhody samostatnosti resortu a jeho samostatné kapitoly ve státním rozpočtu. Letos uplyne padesát let od vládního nařízení ze dne 23. 12. 1953, kdy vznikla Ústřední správa geodézie a kartografie a její orgány. Nevěřte nikdy tomu, že třeba okamžité výhody jiné organizace nahradí výhody současné. Nemusíte být vždy spokojeni s vedením, ale vaši vedoucí jsou jako vy - lidé omylní, stále jsou to však vaše kolegyně a vaši kolegové téhož odborného zaměření a tedy s daleko větším pochopením pro problémy pracoviště. A věřte mi, že pokusů o likvidaci resortu jsem zažil několik, a to i za aktivní účasti některých jeho pracovníků.

  6. 2. 2003, Praha
  Ing. Ferdinand Radouch

  vyvěšeno: 04.03.2003
  ID článku: 694              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů