[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2003

Resort ČÚZK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Konference ČÚZK
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Katastr nemovitostí

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Geodézie

 • TOUR DE ProMark2 napříč republikou
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Kartografie

 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 10 let českého katastru nemovitostí

  GPS

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

  Software

 • Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města a systém KOKEŠ v praxi

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část

  Přečtěte si

 • Pražský katastr se dosud nezměnil ...
 • Konec starých časů korupčních cest
 • Natažené ruce
 • Češi jsou přesvědčeni, že korupce sílí ...
 • Křest cykloatlasu
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Zeměměřické výkony a díla

  Zajímavosti

 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)

  Z domova

 • 10 let českého katastru nemovitostí
 • Největší turistická mapa ČR v historii
 • Křest cykloatlasu
 • Konference ČÚZK
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

  Ze zahraničí

 • Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?

  ČSGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  KGK

 • Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
 • Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

  NZK

 • Ruční GPS a mobilní mapování

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
 • Zeměměřické výkony a díla
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
 • IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
 • Nová forma kolektivního členství ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy

  Stavba nové budovy zeměměřických a katastrálních úřadů byla zahájena 3. 12. 1996. Slavnostní otevření proběhlo 8. 10. 1999. Slavnostní otevření nové budovy v Praze proběhlo 8. října 1999. Sestěhováním do jedné budovy se ročně ušetří min. 30 mil. na nájemném, 10 mil. na platech správy mnoha budov a asi 3 mil. na neoperativní komunikaci mezi jednotlivými vzdálenými pracovišti. Vzpomínka ing. J. Šímy, CSc., na setkání vedoucích pracovníků resortu k 10. výročí zřízení katastru nemovitostí ČR dne 6. února 2003 v Praze byla trochu obsažnější, protože v tomto období ing. Šíma vykonával funkci předsedy ČÚZK plných osm let. Jeho vystoupení vhodně doplňuje seriál "Jak jsem viděl sametovou revoluci v geodezii a kartografii" v Zeměměřičském věstníku od ing. Slavoje Kádnera, CSc.

  Ing. Šíma ve svém vystoupení vzpomíná: "Do funkce předsedy jsem byl jmenován vládou ČR koncem října 1993 a do úřadu uveden místopředsedou vlády, Josefem Luxem, 1. listopadu téhož roku. Předtím jsem byl téměř tři roky ředitelem ZÚ v Praze a zejména z toho důvodu byly mé první osobní cíle v nové funkci zaměřeny na

  • začlenění Zeměměřického ústavu jako úřadu do soustavy státních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí,
  • dopracování a prosazení nově koncipovaného zeměměřického zákona,
  • nalezení nebo výstavbu budovy pro všechny orgány zeměměřictví a katastru v hlavním městě Praze.

  Další úkoly, související zejména s budováním katastru nemovitostí a rozvíjením infrastruktury katastrálních úřadů, jsem převzal po svém předchůdci. Z nich nejvýznamnější byla realizace Koncepce digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů, kterou jsem schválil 30. prosince 1993. Krátce po nástupu jsem změnil organizační strukturu odborů na ČÚZK (za nejvýznamnější považuji zřízení odboru řízení územních orgánů) a zavedl systém pravidelných celoresortních a regionálních porad vedoucích pracovníků a zpětnou informační vazbu cestou zeměměřických a katastrálních inspektorátů.

  rok 1994

  Rok 1994 byl ve znamení usilovné a úspěšné legislativní činnosti. Zákonem č.107/1994 Sb. byl Zeměměřický ústav začleněn jako úřad do soustavy státních orgánů zeměměřictví a katastru. Na podzim byl schválen zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, který v souladu s novým politickým a ekonomickým zřízením vymezil zeměměřické činnosti a upravil práva a povinnosti zeměměřičů při jejich výkonu a ověřování. V tehdejším ovzduší liberalizace přístupu k výkonu povolání se však nepodařilo ve vládě prosadit vykonání zkoušky k udělení úředního oprávnění, což se později ukázalo jako chybné stanovisko, které bylo napraveno až novelou zeměměřického zákona v roce 2001.

  Dosáhli jsme prvního velkého úspěchu získáním zahraniční finanční pomoci v rámci programu PHARE ve výši 2 mil. ECU (76 mil. Kč), za které jsme nakoupili osobní počítače pro 53 katastrálních úřadů. To nám umožnilo zahájit realizaci koncepce digitalizace katastru nemovitostí převodem souboru písemných informací do počítačového prostředí. Největším úspěchem však bylo komplexní personální a investiční zabezpečení resortu ČÚZK na základě usnesení vlády ČR č. 473 z 31. srpna 1994. Po dramatické bitce ve vládě byl nakonec vysloven souhlas s okamžitým zvýšením počtu zaměstnanců katastrálních úřadů o 218 a od roku 1995 o dalších 600 osob včetně odpovídajícího zvýšení neinvestičních prostředků na mzdy a pojištění, se zvýšením investičních dotací na rok 1995 o 61 mil. Kč a s přidělením dalších 120 mil. Kč na ostatní běžné výdaje. Tyto injekce podstatně a na delší dobu navýšily položky výdajů naší kapitoly státního rozpočtu a umožnily např. bez pohromy přežít drastické redukce balíčků opatření vlády v roce 1997. 1. listopadu 1994 byl schválen koncepční dokument zásadní důležitosti v oblasti zeměměřictví - Koncepce Základní báze geografických dat.

  rok 1995

  V letech 1994 - 1995 byla též realizována významná akce v oblasti geodetických polohových základů. Po předchozím připojení několika základních bodů do evropské základní sítě ETRF bylo technologií GPS zaměřeno a zdokonalenou ochranou a signalizací vybaveno 176 bodů sítě DOPNUL. Ta pak umožnila plošné nasazení technologie GPS při plnění zeměměřických úloh orgány státní správy i soukromé sféry. Díky zlepšenému personálnímu a technickému vybavení katastrálních úřadů a obětavosti jejich pracovníků bylo možno konstatovat, že v roce 1995 byly v podstatě zvládnuty náročné úkoly související s privatizačními a restitučními procesy.

  Nejdůležitější legislativní akcí roku 1995 bylo vydání nařízení vlády č.116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání. Toto nařízení zejména vymezilo užívání produktů a referenčních systémů vytvářených a používaných v Armádě české republiky ostatními uživateli s přechodným obdobím do roku 2005, zavedlo globální a evropský referenční systém (WGS84 a ETRS) a ukončilo výjimky v používání výškového systému jadranského v roce 2000.

  V rámci 1. etapy technické pomoci švýcarské vlády byly Zeměměřický úřad a katastrální úřady 1. typu vybaveny aparaturami GPS, totálními stanicemi a digitálními nivelačními přístroji v celkové hodnotě 1,6 mil. CHF (35 mil. Kč).

  Nejvýznamnější událostí roku 1995 bylo schválení usnesení vlády č. 584 o výstavbě nové budovy zeměměřických a katastrálních orgánů v hlavním městě Praze s přidělením částky 503 mil. Kč. Stalo se tak po devíti předchozích jednáních vlády v letech 1992 - 1995, kdy nám byla vždy přislíbena některá budova po zrušených federálních orgánech, ale nakonec byla poskytnuta jiným ministerstvům, soudům a pod.

  rok 1996

  Rok 1996 je spojen především s vydáním vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou byl podrobně definován předmět a obsah katastru, struktura katastrálního operátu, postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a činnosti při vedení katastru a obnově katastrálního operátu. V tomto roce dosáhl počet zaměstnanců katastrálních úřadů maxima - 5 363 osob. Zahraniční pomoc v rámci programu PHARE dosáhla hodnoty 3 mil. ECU (114 mil. Kč) a za tuto částku jsme opatřili 117 plotrů pro všechny katastrální úřady, první soubor grafických stanic a přesný fotogrammetrický skener, který nám otevřel cestu k rozvoji digitální fotogrammetrie.

  Užitečná byla i technická pomoc kanadské vlády, v jejímž rámci jsme vyslali do Kanady větší skupinu našich odborníků, kteří u firmy Teranet v Torontu studovali vývoj moderního informačního systému katastru nemovitostí s parametry obdobnými situaci v ČR. Jiná skupina studovala obdobné zkušenosti nizozemské organizace Kadaster, se kterou se v dalších letech rozvinula užitečná spolupráce. Získané zkušenosti byly promítnuty do Úvodní studie nového informačního systému katastru nemovitostí, která zhodnotila přínos ale zejména nedostatky stávajícího systému z první poloviny devadesátých let a stanovila náročné cíle nového systému, který by mj. zajistil větší bezpečnost dat, propojil soubor popisných a geodetických informací a umožnil dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí prostřednictvím internetu.

  rok 1997

  Rok 1997 nezačal pro náš resort nejlépe. Již zmíněné balíčky opatření vlády nás donutily snížit investiční, ale zejména ostatní běžné výdaje na minimální únosnou mez. Ještě nepříjemnější však byl robustní tlak Ministerstva financí na přiřazení bonitních půdněekologických jednotek k 13 mil. parcel a jejich dílů do konce roku 1998. Ministr Kočárník přes náš kvalifikovaný odpor a podporu místopředsedy vlády Luxe toto opatření ve vládě prosadil a donutil nás tím k podstatnému přesunu kapacit pracovníků katastrálních úřadů z oblasti mapování a zhušťování bodových polí na splnění této úlohy. Cílevědomě jsme však pokračovali v přípravě výstavby nového informačního systému katastru nemovitostí. Veřejnou obchodní soutěží jsme vybrali systémového integrátora a připravili návrh příslušného usnesení vlády. Vláda tento materiál akceptovala a usnesením č. 708 ze 12. listopadu 1997 mě pověřila výstavbou "zdokonaleného" informačního systému katastru nemovitostí, který byl ve skutečnosti systémem zcela novým. Tentokrát však bylo usnesením zajištěno financování jen v závěru roku 1997 a o další částky jsme museli každoročně tvrdě bojovat s Ministerstvem financí a v Parlamentu ČR.

  rok 1998

  Rok 1998 je významně zapsán v dosavadní desetileté historii resortu ČÚZK. V jeho závěru byly až na nepatrné výjimky splněny dva velké úkoly uložené vládou ČR, a to digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí a přiřazení bonitovaných půdněekologických jednotek k parcelám zemědělské půdy a jejich dílům. Intenzivně pokračovala výstavba nové budovy a rozvinula se řada činností souvisejících s budováním nového informačního systému katastru nemovitostí v objemu 73 mil. Kč, z čehož 43 % bylo financováno z vlastních prostředků rozpočtové kapitoly ČÚZK. V rámci 2. etapy technické pomoci švýcarské vlády jsme získali vybavení analytickými přístroji a digitálními fotogrammetrickými stanicemi pro 7 fotogrammetrických pracovišť na katastrálních úřadech 1. typu a v Zeměměřickém úřadě v celkové hodnotě 1,9 mil. CHF (42 mil. Kč). Tím se našemu resortu otevřela možnost fotogrammetrické údržby ZABAGED a tvorby digitálních ortofotomap jako nového a často žádaného produktu orgány státní správy. V témže roce byla široce rozvinuta spolupráce s nizozemskou organizací Kadaster.

  rok 1999

  Studium vyspělé funkce nizozemského katastru nás inspirovalo např. k založení účelového sdružení zainteresovaných orgánů veřejné správy, profesních sdružení, komor, asociací a vysokých škol se vztahem k nemovitostem s názvem NEMOFORUM v říjnu 1999. ČÚZK také významně přispěl ke koncepčnímu řešení problému nedokončeného přídělového a scelovacího řízení a odstranění jeho důsledků presentací závažné studie v zemědělském výboru Parlamentu ČR. V roce 1999 byla zaznamenána špička křivky grafu vyřizování vkladů do katastru nemovitostí počtem 437 633 vkladů, která byla překonána až v roce 2002 (480 tis.). Ještě před naplněním Základní báze geografických dat byla vypracována a schválena Koncepce 2. etapy vývoje ZABAGED, zahrnující její zdokonalení, budoucí údržbu a využití pro tvorbu státních mapových děl středních měřítek nově generace.

  Nejvýznamnější událostí roku bylo dokončení a slavnostní otevření nové budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v hlavním městě Praze, která dovršila dlouhý řetězec investičních akcí spojených s rekonstrukcemi nebo výstavbou více než 30 budov katastrálních úřadů v období od roku 1993.

  rok 2000

  Rok 2000 byl opět spojen s významnou legislativní činností. Novelou katastrálního zákona v podobě zákona č. 120/2000 Sb., bylo stanoveno, že katastr je veden jako informační systém o území ČR převážně počítačovými prostředky. Tato novela vyřešila i přejímání údajů z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků nebo evidencí veřejné správy a otevřela cestu k dálkovému přístupu k datům KN pomocí počítačové sítě za úplatu a podmínek stanovených prováděcím předpisem. Přes určité zpoždění, způsobené zejména průtahy s veřejnými obchodními soutěžemi, pokročila výstavba ISKN natolik, že v závěru roku mohl být zaveden zkušební provoz na vybraných 6 katastrálních úřadech.

  ZABAGED jako topologickovektorový topografický model území ČR s úrovní podrobnosti Základní mapy ČR 1 : 10 000 byla koncem roku 2000 vytvořena na většině území státu, což umožnilo zahájit tvorbu nové generace ZM 1 : 10 000 postupy počítačové kartografie. To znamenalo i ukončení dosavadní technologie údržby a obnovy základních map ČR a jejich klasického kartografického zpracování.

  Začal proces rekvalifikace kartografických kresliček na operátorky grafických stanic.

  Resort ČÚZK získal významné místo v Akčním plánu realizace státní informační politiky, když do něj byly zařazeny projekty Informační systém katastru nemovitostí, Národní geoinformační infrastruktura a Základní registr územní identifikace a nemovitostí. Do nové dekády i tisíciletí vstupoval ČÚZK s Výhledovou studií resortu zeměměřictví a katastru v ČR (do roku 2010) a s Koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje do roku 2004. Do evropského systému UELN byly připojeny vybrané pořady České státní nivelační sítě I. a II. řádu.

  rok 2001

  Legislativní práce v roce 2001 vedly zejména k významné novele zeměměřického zákona zákonem č. 186/2001 Sb., který předjímá vstup ČR do EU a zavedením zkoušek k udělení úředního oprávnění napravuje chybu zákonodárců v roce 1994. V dubnu byla zahájena postupná implementace ISKN na KÚ a 23. července 2001 mohl být zahájen provoz dálkového přístupu k údajům KN prostřednictvím internetu na více než 70 % státního území. Do konce roku se podařilo vyškolit téměř 5 000 zaměstnanců v užívání nového ISKN a postupném ovládnutí většiny jeho operací. Celkové výdaje na pořízení systému dosáhly asi 930 mil. Kč, na které v roce 2001 navázaly výdaje provozního charakteru.

  V roce 2001 jsem dovršil 65 let věku a 43 let nepřetržité činnosti v resortu ČÚZK a jeho předchůdcích (ÚSGK, ČÚGK). Při této příležitosti jsem požádal vládu ČR o uvolnění z náročné funkce a možnost odejít do důchodu. Kriticky jsem zhodnotil období svého působení a konstatoval, že úspěchy našeho resortu, které jsem shrnul ve svém příspěvku, byly kolektivním dílem velkého počtu kvalifikovaných a obětavých pracovníků na všech úrovních. Velkou práci odvedli ředitelé územních orgánů a členové vedení ČÚZK, které jsem se po celou dobu snažil stmelit do kompaktního výkonného orgánu působícího navenek jednotně, i když šlo vesměs o výrazné individuality s náročnými představami a osobními cíli.

  Některé úkoly, o jejichž realizaci jsem usiloval, se však nepodařilo zcela splnit. Nepodařilo se např. získat výraznou osobnost pro výhradní vedení odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí ani dostatek vysoce kvalifikovaných metodiků, kteří by zajistili dostatečný předstih ve vydávání technických předpisů před aktuálními potřebami praxe. Nejmarkantněji se to projevilo na včasném a kvalifikovaném rozhodnutí o postupu digitalizace sáhových map, což je velmi komplikovaný problém. Nepodařilo se mně též po celou dobu udržet harmonické vztahy s představiteli Komory geodetů a kartografů, kteří na veřejnosti i v zákonodárných orgánech často vystupovali jako představitelé celé soukromé sféry v zeměměřictví. Z pozice nejvyššího státního úředníka nebylo vždy možné hrát roli "otce zeměměřičů".

  Vcelku jsem však končil svou profesní kariéru s pocitem, že současní zaměstnanci resortu ČÚZK se nemají zač stydět a nezaujatý člověk s přehledem a nadhledem musí uznat, že za uplynulé desetiletí byl vykonán velký kus práce pro rozvoj naší vědní a technické disciplíny i pro rozvoj celé společnosti. Takový pocit mám i při mém současném působení v akademické sféře, kde se snažím předat nové poznatky i mnou získané zkušenosti mladé generaci." řekl bývalý předseda ČÚZK ing. Šíma na setkání vedoucích pracovníků resortu ČÚZK k 10. výročí zřízení KN ČR.

  Zdroj: Vystoupení "prostředního" předsedy ČÚZK, ing. J. Šímy, CSc. 6. 2. 2003 v Praze.

  (zs)

  vyvěšeno: 04.03.2003
  poslední aktualizace: 15.04.2003
  ID článku: 695              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů