[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Prof. PhDr. Bohumil Kladivo BRNO (4. 2. 2003): V rámci letošního semináře byla u příležitosti 60. výročí úmrtí významného profesora brněnské techniky Bohumila Kladivy slavnostně pojmenována geodeticko-astronomická observatoř Ústavu geodézie, jehož součástí je bod TUBO, jako "Kladivova observatoř".

  Prof. PhDr. Bohumil Kladivo (24. června 1888 - 8. února 1943) se narodil se ve Křtinách u Brna. Po absolvování gymnázia v Brně studoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě v Praze. Studia ukončil státními zkouškami v roce 1911. V roce 1912 byl promován na doktora filosofie. V tomto roce se stal asistentem na stolici nižší a vyšší geodézie na České vysoké škole technické v Brně. Kromě prací asistentských učil matematiku a fyziku na Ženském učitelském ústavu. O prázdninách v roce 1912 pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni. Ve školním roce 1913/1914 vykonal zahraniční studijní cestu. Pracoval na astronomické observatoři v Pulkově, v pruském geodetickém ústavu v Postupimi, ve státní observatoři v Paříži a v Ústavu pro míry a váhy v Severs u Paříže. V roce 1920 se habilitoval prací "O výpočtu tížnicových odchylek se zřetelem k isostazi" v oboru vyšší geodézie a sférické astronomie. Téhož roku byl ustanoven soukromým docentem pro výukové předměty vyšší geodézie a sférická astronomie. V roce 1921 byl jmenován prozatímním profesorem a byl pověřen vedením nově zřízené II. stolice nižší a vyšší geodézie. Od roku 1922 byl pověřen přednáškami a cvičeními z astronomie na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, kde se stal v r. 1924 zatímním správcem astronomického ústavu. V roce 1927 byl jmenován řádným profesorem. Přednášel vyšší geodezii, geodetické počtářství III., sférickou astronomii a matematickou kartografii. Cílevědomě vybavoval sbírky ústavu i astronomickou observatoř vědeckými přístroji. Kyvadlové hodiny umístil do 2. podzemního podlaží. Vybudoval moderní stanici časové služby, kterou později využíval při určování tíhových rozdílů. Zakoupil pro ústav kyvadlový přístroj, který později doplnil fotograficko-registračním koincidenčním přístrojem.

  Přes značné pracovní vytížení na škole publikoval v domácím a zahraničním tisku desítky vědeckých prací zabývajících se problémy v oboru astronomie, geofyziky a geodezie. Hlavním dílem celostátního významu se staly jeho tíhová měření. Tyto práce se zálibou rozvíjel. Nejdříve určil tíhový rozdíl mezi vybudovaným bodem v suterénu budovy a tíhovými body v Postupimi a ve Vídni. Tak vznikl první referenční tíhový bod na našem území, který použil pro určení tíže na osmi bodech. Z prací teoretického charakteru je třeba jmenovat studii "Měřičské chyby a jejich vyrovnání" a obsáhlou učebnici "Vyšší geodézie", která důsledkem okupace zůstala pouze v rukopise.

  Prof. Kladivo zastával také funkce akademické. Významná byla i jeho činnost veřejná a spolková. Od r. 1924 byl členem československého národního komitétu geodetického a geofyzikálního při národní radě badatelské. Zapojil se do prací na zřízení sekce geodetické, kde byl od r. 1934 jednatelem. Vedle vědecké práce nalezl prof. Kladivo radostné osvěžení v tělovýchově. Od r. 1925 byl starostou Sokolské župy Jana Máchala v Brně a v létech 1933 až 1937 členem předsednictva Československé obce sokolské.

  Krátce po okupaci byl zatčen gestapem a vězněn 3 měsíce na Špilberku. V r. 1941 byl znovu uvězněn. Z vězení byl propuštěn v r. 1943 a krátce nato zemřel. Prof. Kladivo byl výborným a oblíbeným pedagogem, poctivým vědcem, vlastencem a humanisticky založeným člověkem. Za protifašistický postoj a činnost v odboji mu byla in memoriam udělena ocenění "Československý válečný kříž 1939" a medaile "Za věrnost".

  Prof. ing. Jan Fixel, CSc., Ústav geodézie FAST VUT v Brně

  vyvěšeno: 24.04.2003
  ID článku: 740              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů