[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA

  (senátní tisk č. 88) - Návrh zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů přijala Poslanecká sněmovna dne 16.4.2003 a Senát schválil 21.5.2003 poměrem hlasů 60 pro, 1 proti. Nyní se čeká pouze na podpis prezidenta a publikování novelizovaného znění ve Sbírce zákonů.

  DŮVODOVÁ ZPRÁVA K VLÁDNÍMU NÁVRHU

  Obecná část

  Platná právní úprava obsažená v zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vychází z koncepce právních předpisů přijaté počátkem 90. let pro správu zeměměřictví a katastru nemovitostí a z potřeby vymezit věcnou a územní působnost orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí.

  Při legislativní přípravě zákona č. 359/1992 Sb. bylo rozhodnuto uplatnit u orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí princip dvoustupňového řízení. Zákonem č. 359/1992 Sb. byla vytvořena nová soustava orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí založená na uvedeném principu dvoustupňového řízení. Byl zřízen Český úřad zeměměřický a katastrální, právní nástupce Českého úřadu geodetického a kartografického, jako ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (zeměměřictví) a katastru nemovitostí, a dále byly zřízeny územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí, tj. zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady. Princip dvoustupňového řízení se v průběhu let osvědčil, i když řízení tak velkého počtu katastrálních úřadů přímo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním přineslo i řadu problémů.

  V průběhu dalších let byl tento zákon několikrát novelizován a to zákonem č. 107/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 62/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 186/2001 Sb. Zákonem č. 107/1994 Sb. byla završena existující soustava zeměměřických a katastrálních orgánů zřízením Zeměměřického úřadu jako orgánu státní správy zeměměřictví s celostátní působností.

  Zeměměřickými a katastrálními orgány podle části první zákona č. 359/1992 Sb. jsou v současné době: Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady.

  Na podkladě stanoviska Legislativní rady vlády ze dne 29. srpna 2001 č. j. 830/2001 schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. září 2001 č. 861 věcný záměr novely zákona č. 359/1992 Sb.


  Hlavní principy navrhované právní úpravy:

  1. Vytvoření nové soustavy 14 katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu krajů; nově vytvořené katastrální úřady budou vykonávat působnost dosavadních katastrálních úřadů.

  Územní působnost dosavadních katastrálních úřadů je shodná s územími okresů, vymezených zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Územní působnost a sídla katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 62/1997 Sb., tak, že v každém okresním městě je katastrální úřad s působností pro územní obvody obcí v daném okrese, tj. celkem 77 katastrálních úřadů. Některé katastrální úřady zajišťují výkon správy katastru nemovitostí mimo své pracoviště v sídle katastrálního úřadu svými detašovanými pracovišti katastrálního úřadu, zřízenými na základě vnitřních předpisů. Katastrální úřady tvoří 7 účetních jednotek.

  Právní postavení katastrálních úřadů z hlediska rozpočtového hospodaření bylo nevyjasněné po celou dobu od jejich vzniku v roce 1993. Ačkoli v předkládaném návrhu zákona bylo navrženo, aby katastrální úřady byly prohlášeny za rozpočtové organizace a právnické osoby, schválené znění zákona č. 359/1992 Sb. toto postavení katastrálních úřadů nezakotvilo. Teprve zákon č. 219/2000 Sb. vyjasnil právní postavení katastrálních úřadů. Ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že katastrální úřady nejsou podle cit. zákona právnickými osobami, ale jsou organizačními složkami státu, které mohou v právních vztazích samostatně vystupovat. Účetními jednotkami jsou ty katastrální úřady, které jimi fakticky byly ke dni 31. prosince 2000.

  Po přijetí zákona č. 359/1992 Sb. se ukázalo, že je pro Český úřad zeměměřický a katastrální neudržitelné a neefektivní přímé ekonomické řízení tak velkého počtu katastrálních úřadů. Praxe si vyžádala nouzové řešení, které nemělo plnou oporu v zákoně, což vyvolávalo nejasnosti ohledně právního postavení katastrálních úřadů. Český úřad zeměměřický a katastrální všechny katastrální úřady proto řídí metodicky a vnitřním předpisem bylo stanoveno pouze 7 účetních jednotek.
  Výše uvedené nedostatky při zabezpečení jednotného výkonu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řeší předkládaný návrh zákona vytvořením 14 katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu kraje, přičemž v místech, kde nebude zřízen katastrální úřad, ale nyní tam existuje, budou zřízena katastrální pracoviště jako vnitřní organizační složky příslušných katastrálních úřadů vykonávajících územní působnost v daném kraji. Nově zřízené katastrální úřady budou organizačními složkami státu a účetními jednotkami.


  2. Začlenění správy centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, kterou dosud vykonával Zeměměřický úřad, do působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

  Důsledné vymezení působnosti Zeměměřického úřadu, jako úřadu vykonávajícího výhradně státní správu zeměměřictví, a zavedení informačního systému katastru nemovitostí, vyžaduje vyčlenit centrální databázi katastru nemovitostí z působnosti Zeměměřického úřadu. Dosavadní stav vyhovoval v době, kdy centrální databázové soubory katastru nemovitostí měly jediný účel, kterým bylo poskytování základních informací z katastru nemovitostí v rozsahu přesahujícím jeden okres. Zavedením informačního systému katastru nemovitostí obsahujícího nástroje pro metodické řízení správy katastru nemovitostí v rozsahu celé České republiky je vyvolána nutnost přesunout vedení centrální databáze do působnosti orgánu, který zabezpečuje jednotné provádění státní správy katastru nemovitostí a je nadřízeným orgánem orgánů vykonávajících státní správu katastru nemovitostí. Takovým orgánem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Z tohoto důvodu je nutné vyjmout z působnosti Zeměměřického úřadu vedení centrální databáze katastru nemovitostí, které nesouvisí s výkonem státní správy zeměměřictví.


  3. Kompetenční úpravy ve správě státních mapových děl


  Důsledné vymezení působnosti Zeměměřického úřadu na úseku správy zeměměřictví a katastrálních úřadů na úseku správy katastru nemovitostí dále vyžaduje postupně vyčleňovat z působnosti katastrálních úřadů správu některých základních státních mapových děl s tím, že změnu správce bude Český úřad zeměměřický a katastrální řešit v souladu ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 359/1992 Sb. Základní a tématická státní mapová díla a jejich správa jsou podrobněji vymezeny nařízením vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  Předložená novela zákona č. 359/1992 Sb. je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.


  Právní akty Evropských společenství se na uvedenou oblast přímo nevztahují. Navrhovaná úprava není v rozporu s právem Evropských společenství.


  Navrhovaná novela zákona č. 359/1992 Sb. nebude mít dopad na státní rozpočet. Navrhované organizační změny budou vyžadovat přesuny v rozpočtové kapitole 346 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a to prvotně přesuny zaměstnanců mezi orgány zeměměřictví a katastru a v návaznosti na to různých položek běžných výdajů. Zvýšení počtu účetních jednotek ze 7 na 14 bude vyžadovat vnitřní přesuny zaměstnanců řídícího a ekonomickosprávního aparátu mezi příslušnými katastrální úřady, které neovlivní stanovené celkové počty zaměstnanců katastrálních úřadů. V souvislosti s převodem správy centrální databáze katastru nemovitostí přejde 102 zaměstnanců ze Zeměměřického úřadu na Český úřad zeměměřický a katastrální. V souvislosti s převodem správy základních státních mapových děl přejde 150 zaměstnanců z katastrálních úřadů na Zeměměřický úřad.


  http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cgi/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?cid=pssenat_tabulka.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=zobraz&forEach.value=2534

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 26.05.2003
  ID článku: 774              Používané zkratky
  další informace: www.senat.cz/ISO-8859-2.cgi/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?cid=pssen...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů