[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  NÁVRH  ZÁKONA, 
  KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (senátní tisk č. 88)

  Návrh zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 16.4.2003 a schváleném Senátem dne 21.5.2003


  NÁVRH


  NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
  (senátní tisk č. 88)

  Návrh zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 16.4.2003 a schváleném Senátem dne 21.5.2003


  Návrh
  Zákon

  ze dne ...... 2002,
  kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ
  Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
  Čl. I

  Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

  1. V § 1 odst. 1 se slova "orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen "zeměměřictví")" nahrazují slovy "správní úřad zeměměřictví" a na konci odstavce se doplňuje tato věta:

  "Úřad je účetní jednotkou1).".

  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

  "1) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb.".

  Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

  2. V § 2 odst. 1 se slova "orgán státní správy" nahrazují slovy "jiný správní úřad" a na konci odstavce se doplňuje tato věta:

  "Zeměměřický úřad je účetní jednotkou1)."

  3. V § 2 odst. 2 se slova "územní orgány státní správy" nahrazují slovy "jiné správní úřady pro", slovo "katastru" se nahrazuje slovem "katastr" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: 

  "Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami1).".

  4. V § 3 písm. a) bodu 2 se slovo "podrobných" zrušuje.

  5. V § 3 písmeno e) zní:

  "e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,".

  Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

  6. V § 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 5a a 5b zní:

  "m) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla5b)
  ---------------------------------
  5a) § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.,
  5b) § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.".


  Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

  7. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

  "(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.".

  8. V § 3a písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

  "b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole6a, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,".

  --------------------------------------
  6a) § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.".

  9. V § 3a písmeno c) zní: 

  "c) vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,".

  10. V § 3a se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

  "d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,".

  Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

  11. V § 3a písmenu e) se slova "spravuje základní bázi" nahrazují slovy "vykonává správu základní báze".

  12. V § 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

  "f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,". 

  Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

  13. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní: 

  "(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)
  --------------------------------------
  10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).
  10b) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv."
  .

  14. V § 6 se slova "§ 5 písm. a), b) a d)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. a), c) a e)".

  15. V příloze č. 1 se v první větě slovo "Brněnského" nahrazuje slovem "Jihomoravského" a slova "Jihlavského kraje" nahrazují slovem "Vysočiny".

  16. V příloze č. 1 se v druhé větě slovo "Budějovického" nahrazuje slovem "Jihočeského".

  17. V příloze č. 1 se ve čtvrté větě slovo "Ostravského" nahrazuje slovem "Moravskoslezského".  18. Příloha č. 2. zní:

  "Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

  1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
  2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
  3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
  4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
  5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
  6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
  7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
  8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
  9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
  10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
  11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
  12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
  13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
  14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.".

  Čl. II
  Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:

  Katastrální úřad v Benešově,
  Katastrální úřad v Berouně,
  Katastrální úřad v Blansku,
  Katastrální úřad Brno-město,
  Katastrální úřad Brno-venkov,
  Katastrální úřad v Bruntále,
  Katastrální úřad v Břeclavi,
  Katastrální úřad v České Lípě,
  Katastrální úřad v Českém Krumlově, 
  Katastrální úřad v Českých Budějovicích,
  Katastrální úřad v Děčíně,
  Katastrální úřad v Domažlicích,
  Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,
  Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,
  Katastrální úřad v Hodoníně,
  Katastrální úřad v Hradci Králové,
  Katastrální úřad v Chebu,
  Katastrální úřad v Chomutově,
  Katastrální úřad v Chrudimi,
  Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou,
  Katastrální úřad v Jeseníku,
  Katastrální úřad v Jičíně, 
  Katastrální úřad v Jihlavě,
  Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,
  Katastrální úřad v Karlových Varech,
  Katastrální úřad v Karviné,
  Katastrální úřad v Kladně,
  Katastrální úřad v Klatovech,
  Katastrální úřad v Kolíně,
  Katastrální úřad v Kroměříži,
  Katastrální úřad v Kutné Hoře,
  Katastrální úřad v Liberci,
  Katastrální úřad v Litoměřicích, 
  Katastrální úřad v Lounech,
  Katastrální úřad v Mělníce,
  Katastrální úřad v Mladé Boleslavi,
  Katastrální úřad v Mostě,
  Katastrální úřad v Náchodě,
  Katastrální úřad v Novém Jičíně,
  Katastrální úřad v Nymburku,
  Katastrální úřad v Olomouci,
  Katastrální úřad v Opavě,
  Katastrální úřad v Ostravě,
  Katastrální úřad v Pardubicích,
  Katastrální úřad v Pelhřimově,
  Katastrální úřad v Písku,
  Katastrální úřad Plzeň-město,
  Katastrální úřad Plzeň-jih,
  Katastrální úřad Plzeň-sever,
  Katastrální úřad Praha-město,
  Katastrální úřad Praha-východ,
  Katastrální úřad Praha-západ,
  Katastrální úřad v Prachaticích,
  Katastrální úřad v Prostějově,
  Katastrální úřad v Přerově,
  Katastrální úřad v Příbrami,
  Katastrální úřad v Rakovníku,
  Katastrální úřad v Rokycanech,
  Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou,
  Katastrální úřad v Semilech,
  Katastrální úřad v Sokolově,
  Katastrální úřad ve Strakonicích,
  Katastrální úřad ve Svitavách,
  Katastrální úřad v Šumperku,
  Katastrální úřad v Táboře,
  Katastrální úřad v Tachově,
  Katastrální úřad v Teplicích,
  Katastrální úřad v Trutnově,
  Katastrální úřad v Třebíči,
  Katastrální úřad v Uherském Hradišti,
  Katastrální úřad v Ústí nad Labem,
  Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí,
  Katastrální úřad ve Vsetíně,
  Katastrální úřad ve Vyškově,
  Katastrální úřad ve Zlíně,
  Katastrální úřad ve Znojmě,
  Katastrální úřad ve Žďáru nad Sázavou.

  2. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem vykonávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost dosavadních katastrálních úřadů.

  3. Na katastrální úřady zřízené tímto zákonem přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výkon práv a povinností ze služebního poměru, z pracovněprávních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů, vykonávajících svou působnost v okresech příslušného kraje.

  4. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit s veškerým majetkem České republiky, se kterým byly k tomuto dni příslušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů. Současně tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu související s tímto majetkem.

  ČÁST DRUHÁ
  Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona 
  Čl. III

  Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

  ČÁST TŘETÍ
  Účinnost
  Čl. IV

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


  DŮVODOVÁ ZPRÁVA K VLÁDNÍMU NÁVRHU


  Důvodová zpráva

  Obecná část

  Platná právní úprava obsažená v zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vychází z koncepce právních předpisů přijaté počátkem 90. let pro správu zeměměřictví a katastru nemovitostí a z potřeby vymezit věcnou a územní působnost orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí.

  Při legislativní přípravě zákona č. 359/1992 Sb. bylo rozhodnuto uplatnit u orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí princip dvoustupňového řízení. Zákonem č. 359/1992 Sb. byla vytvořena nová soustava orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí založená na uvedeném principu dvoustupňového řízení. Byl zřízen Český úřad zeměměřický a katastrální, právní nástupce Českého úřadu geodetického a kartografického, jako ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (zeměměřictví) a katastru nemovitostí, a dále byly zřízeny územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí, tj. zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady. Princip dvoustupňového řízení se v průběhu let osvědčil, i když řízení tak velkého počtu katastrálních úřadů přímo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním přineslo i řadu problémů.

  V průběhu dalších let byl tento zákon několikrát novelizován a to zákonem č. 107/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 62/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 186/2001 Sb. Zákonem č. 107/1994 Sb. byla završena existující soustava zeměměřických a katastrálních orgánů zřízením Zeměměřického úřadu jako orgánu státní správy zeměměřictví s celostátní působností.

  Zeměměřickými a katastrálními orgány podle části první zákona č. 359/1992 Sb. jsou v současné době: Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady.

  Na podkladě stanoviska Legislativní rady vlády ze dne 29. srpna 2001 č. j. 830/2001 schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. září 2001 č. 861 věcný záměr novely zákona č. 359/1992 Sb.


  Hlavní principy navrhované právní úpravy:

  1. Vytvoření nové soustavy 14 katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu krajů; nově vytvořené katastrální úřady budou vykonávat působnost dosavadních katastrálních úřadů
   
  Územní působnost dosavadních katastrálních úřadů je shodná s územími okresů, vymezených zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Územní působnost a sídla katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 62/1997 Sb., tak, že v každém okresním městě je katastrální úřad s působností pro územní obvody obcí v daném okrese, tj. celkem 77 katastrálních úřadů. Některé katastrální úřady zajišťují výkon správy katastru nemovitostí mimo své pracoviště v sídle katastrálního úřadu svými detašovanými pracovišti katastrálního úřadu, zřízenými na základě vnitřních předpisů. Katastrální úřady tvoří 7 účetních jednotek.

  Právní postavení katastrálních úřadů z hlediska rozpočtového hospodaření bylo nevyjasněné po celou dobu od jejich vzniku v roce 1993. Ačkoli v předkládaném návrhu zákona bylo navrženo, aby katastrální úřady byly prohlášeny za rozpočtové organizace a právnické osoby, schválené znění zákona č. 359/1992 Sb. toto postavení katastrálních úřadů nezakotvilo. Teprve zákon č. 219/2000 Sb. vyjasnil právní postavení katastrálních úřadů. Ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že katastrální úřady nejsou podle cit. zákona právnickými osobami, ale jsou organizačními složkami státu, které mohou v právních vztazích samostatně vystupovat. Účetními jednotkami jsou ty katastrální úřady, které jimi fakticky byly ke dni 31. prosince 2000.

  Po přijetí zákona č. 359/1992 Sb. se ukázalo, že je pro Český úřad zeměměřický a katastrální neudržitelné a neefektivní přímé ekonomické řízení tak velkého počtu katastrálních úřadů. Praxe si vyžádala nouzové řešení, které nemělo plnou oporu v zákoně, což vyvolávalo nejasnosti ohledně právního postavení katastrálních úřadů. Český úřad zeměměřický a katastrální všechny katastrální úřady proto řídí metodicky a vnitřním předpisem bylo stanoveno pouze 7 účetních jednotek.
  Výše uvedené nedostatky při zabezpečení jednotného výkonu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řeší předkládaný návrh zákona vytvořením 14 katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu kraje, přičemž v místech, kde nebude zřízen katastrální úřad, ale nyní tam existuje, budou zřízena katastrální pracoviště jako vnitřní organizační složky příslušných katastrálních úřadů vykonávajících územní působnost v daném kraji. Nově zřízené katastrální úřady budou organizačními složkami státu a účetními jednotkami.
   
  2. Začlenění správy centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, kterou dosud vykonával Zeměměřický úřad, do působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
   
  Důsledné vymezení působnosti Zeměměřického úřadu, jako úřadu vykonávajícího výhradně státní správu zeměměřictví, a zavedení informačního systému katastru nemovitostí, vyžaduje vyčlenit centrální databázi katastru nemovitostí z působnosti Zeměměřického úřadu. Dosavadní stav vyhovoval v době, kdy centrální databázové soubory katastru nemovitostí měly jediný účel, kterým bylo poskytování základních informací z katastru nemovitostí v rozsahu přesahujícím jeden okres. Zavedením informačního systému katastru nemovitostí obsahujícího nástroje pro metodické řízení správy katastru nemovitostí v rozsahu celé České republiky je vyvolána nutnost přesunout vedení centrální databáze do působnosti orgánu, který zabezpečuje jednotné provádění státní správy katastru nemovitostí a je nadřízeným orgánem orgánů vykonávajících státní správu katastru nemovitostí. Takovým orgánem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Z tohoto důvodu je nutné vyjmout z působnosti Zeměměřického úřadu vedení centrální databáze katastru nemovitostí, které nesouvisí s výkonem státní správy zeměměřictví.
   
  3. Kompetenční úpravy ve správě státních mapových děl
   
  Důsledné vymezení působnosti Zeměměřického úřadu na úseku správy zeměměřictví a katastrálních úřadů na úseku správy katastru nemovitostí dále vyžaduje postupně vyčleňovat z působnosti katastrálních úřadů správu některých základních státních mapových děl s tím, že změnu správce bude Český úřad zeměměřický a katastrální řešit v souladu ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 359/1992 Sb. Základní a tématická státní mapová díla a jejich správa jsou podrobněji vymezeny nařízením vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

  Předložená novela zákona č. 359/1992 Sb. je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

  Právní akty Evropských společenství se na uvedenou oblast přímo nevztahují. Navrhovaná úprava není v rozporu s právem Evropských společenství.

  Navrhovaná novela zákona č. 359/1992 Sb. nebude mít dopad na státní rozpočet. Navrhované organizační změny budou vyžadovat přesuny v rozpočtové kapitole 346 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a to prvotně přesuny zaměstnanců mezi orgány zeměměřictví a katastru a v návaznosti na to různých položek běžných výdajů. Zvýšení počtu účetních jednotek ze 7 na 14 bude vyžadovat vnitřní přesuny zaměstnanců řídícího a ekonomickosprávního aparátu mezi příslušnými katastrální úřady, které neovlivní stanovené celkové počty zaměstnanců katastrálních úřadů. V souvislosti s převodem správy centrální databáze katastru nemovitostí přejde 102 zaměstnanců ze Zeměměřického úřadu na Český úřad zeměměřický a katastrální. V souvislosti s převodem správy základních státních mapových děl přejde 150 zaměstnanců z katastrálních úřadů na Zeměměřický úřad.

  Zvláštní část

  ČÁST PRVNÍ

  K Čl. I

  K bodu 1 


  V souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky v návaznosti na § 2 odst. 1 bod 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") je ústředním správním úřadem. V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že Úřad je účetní jednotkou. Ve vztahu na toto ustanovení se zavádí nová poznámka pod čarou.

  K bodu 2 

  V souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky je Zeměměřický úřad správním úřadem a účetní jednotkou (viz bod 1).

  K bodu 3

  V souvislosti s úpravou uvedenou v bodě 1 a 2 je třeba upravit i toto ustanovení.

  K bodu 4

  Novela sleduje, aby Úřad zabezpečil jednotné provádění činností ve všech bodových polích.

  K bodu 5

  Dosavadní věcná působnost Úřadu se rozšiřuje o správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která na něj přechází z působnosti Zeměměřického úřadu. Správa katastru nemovitostí je prováděna v rámci ISKN pomocí centralizovaného počítačového systému, který obsahuje nástroje metodického řízení a jehož centrum by mělo být u ústředního správního úřadu, který zabezpečuje jednotné provádění správy katastru nemovitostí.

  K bodu 6

  Považuje se za vhodné, aby byla up

  ing. Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 26.05.2003
  poslední aktualizace: 12.08.2003
  ID článku: 775              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek1.php?zaznam=776...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí