[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech


  Stenografický záznam ze 6. schůze Senátu, 21.5.2003


  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Dovolte mi, abych znovu zahájil naše jednání. Dalším bodem, který budeme projednávat, je:

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

  Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 88. Vítám mezi námi pana ministra Palase a prosím ho, aby nás seznámil s návrhem zákona.

  Ministr vlády ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, hlavním cílem předložené novely zákona o zeměměřičských a katastrálních orgánech je odstranění některých problémů v organizační struktuře resortu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Od roku 1993 bylo zavedeno dvoustupňové řízení, kdy Český úřad zeměměřičský a katastrální řídí přímo 77 katastrálních úřadů. Některé zejména ekonomické vztahy jsou řešeny nestandardně, neboť by nebylo únosné, aby každý katastrální úřad byl samostatnou účetní jednotkou. Po přijetí zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích byla proto připravena novela zákona o zeměměřičských a katastrálních orgánech, která si klade za cíl upravit organizaci katastrálních úřadů tak, aby bylo zachováno dvoustupňové řízení, ale počet řízených katastrálních úřadů byl snížen na úroveň umožňující kvalitní řízení a všechny byly samostatnými účetními jednotkami. 
  Takové řešení umožňuje navržená změna na krajské uspořádání katastrálních úřadů. Čtrnáct katastrálních úřadů pro jednotlivé kraje by pak mělo svá katastrální pracoviště v okresních městech i v některých dalších větších městech, jak je tomu dnes. Z pohledu uživatelů služeb katastrálních úřadů, tak nedojde prakticky k žádné změně. Součástí navrhovaných změn je také důsledné organizační oddělení činností při správě katastru nemovitostí od zeměměřičských činností vykonávaných ve státním zájmu, který všechny přejdou na zeměměřičský úřad a také přesun centrální databáze katastru nemovitostí na Český úřad zeměměřičský a katastrální. Navrhovaná změna nebude mít dopady na státní rozpočet, bude znamenat pouze vnitřní přesuny v rámci rozpočtové kapitoly. Proto vás žádám, ctěné senátorky a senátoři, abyste tento návrh zákona přijali, schválili. Děkuji vám.

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji, pane ministře, a prosím,a byste zaujal místo u stolku zpravodajů. 
  Návrh zákona byl přikázán výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor určil jako svého zpravodaje pana senátora Jaroslava Mitlenera a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/2. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Ten přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jiří Rückl a já ho nyní prosím, aby nás seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane kolego.

  Senátor Jiří Rückl: Vážený pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh zákona, který předložil pan ministr o zeměměřičských a katastrálních orgánech, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., má svůj cíl, jak už bylo řečeno, změnit organizační strukturu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to především ve vazbě na zřízení 14 krajů tak, aby souběžně s těmito kraji byly zřízeny i v počtu 14 katastrální úřady v sídlech těchto krajů. Současných 77 katastrálních úřadů v současných okresních městech bude působit dále beze změny jako pracoviště. Čeho se hlavně právní úprava, o které mluvím, týká? Rozšiřuje věcnou působnost Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o vedení centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, stanoví, že Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřičských činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Český úřad zeměměřičský a katastrální, rozšiřuje působnost zeměměřičského úřadu o správu základních tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a o vedení databázových souborů bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách. Stanoví dále, že do působnosti katastrálních úřadů bude náležet výkon správy základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Umožňuje, aby katastrální úřady měly své vnitřní organizační jednotky, kterými mají být, jak už jsem se zmínil, právě současné katastrální úřady a budou to katastrální pracoviště. Vymezuje územní působnost, to je to nejdůležitější, a sídla nově vzniklých 14 katastrálních úřadů. Upravuje přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru pracovně právních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů na nové katastrální úřady a upravuje také příslušnost hospodaření s majetkem ČR, se kterým byly ke dni účinnosti navrhovaného zákona příslušné hospodařit dosavadní katastrální úřady. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila 16. dubna 2003 po předchozím projednání v zemědělském výboru. Z přítomných 180 poslanců se 162 vyslovilo pro a 2 byli proti. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako garanční projednal tento návrh zákona na své 14 schůzi dne 14. května 2003 a přijal po úvodním slově předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pana Ing. Večeře následující usnesení. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a určil zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Rückla. Děkuji vám za pozornost. 

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji, pane kolego. Posaďte se prosím ke stolku zpravodajů. Přeje si nyní vystoupit, přeje, zpravodaj výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pan kolega Jaroslav Mitlener? Prosím, máte slovo.

  Senátor Jaroslav Mitlener: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se zákonem zabýval na své 7. schůzi 14. května a přijal usnesení, kdy doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Technická data návrhu zde byla již vysvětlena panem ministrem i zástupcem garančního výboru a po této stránce si myslím, že se zákonem žádný problém není. Jedná se skutečně o technickou věc tak, jak zde byla popsána. Na našem výboru pro územní rozvoj jsme se ale ještě zabývali dále fungováním katastrálních úřadů a ukázalo se, že z hlediska obcí se vyskytuje jeden problém, kdy katastrální úřady požadují za předávání dat obcím úplatu. Je to různé v různých obcích, ale v principu se dá říci, že se jedná o statisícové částky, které obce platí katastrálním úřadům za všechna data, která jsou předávána nebo jenom za rozsáhlé soubory je placeno a jednotlivé případy jsou bezúplatně. Přitom zákonná úprava jak zákona o obcích, tak katastrálního zákona, tak i vyhláška o poskytování údajů z katastru výslovně uvádějí, že se jedná o předávání dat bezúplatně. Proto jsme na výboru zvažovali i novelu v tomto směru. 
  Ale protože by se jednalo o novelu jiného zákona – zákona 344 o katastrech – nakonec jsme od této novely upustili a přijali usnesení, kdy doporučujeme schválit tento zákon. To usnesení jsme přijali v tomto znění i proto, že pan ředitel ing. Večeře nás ujistil, že dohlédne na to, aby metodické vedení jednotlivých katastrálních úřadů bylo poučeno, že se skutečně musí jednat o bezúplatný převod dat na obce. S tou malou výhradou, že skutečně zůstává otázka předávání celých souborů a jakéhosi požadavku obcí na pravidelný upgrade všech katastrálních dat. Čili to by potom byla moje otázka na pana ministra, jak naložit s touto situací, kdy jsou buď úplně nebo alespoň částečně ta data zpoplatňována. Děkuji.

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji, pane senátore. Ptám se nyní, zda někdo navrhuje podle § 107 jednacího řádu, aby Senát projevil vůli – návrhem zákona se nezabývat. Není-li tomu tak, otevírám obecnou rozpravu. Písemně přihlášeného nemám nikoho. Z lavice se nyní hlásí kolega Kubera. Prosím, máte slovo, pane kolego.

  Senátor Jaroslav Kubera: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, k tomu projednávanému tisku řeknu jenom tolik, že nevěřím tomu, že nebude mít tento zákon vliv na čerpání peněz ze státního rozpočtu, protože téměř při každém projednávání – zejména to bylo při projednávání reformy veřejné správy – jsme byli ujišťováni, že nebude narůstat počet úředníků, že nebude zdražována státní či veřejná správa či samospráva; a opak je pravdou. I tady si dovedu představit, že v prvé fázi vznikne 14 krajských úřadů, a skutečně to nebude mít; ale poté třeba v krajském městě to určitě bude tak, že tam bude krajský katastrální úřad a tzv. detašované pracoviště, nebo nevím, jak se to bude nazývat, a to bude mít také svého vedoucího. A postupně začne narůstat počet úředníků z různých důvodů a samozřejmě čerpání peněz ze státního rozpočtu. 
  Ale já jsem chtěl mluvit o tom, co naznačil kolega Mitlener, ale velmi stručně. Ono je to složitější. Já tady mám několik dopisů, protože se na mě obracejí starostové z celé republiky, že tento stav už je nadále neúnosný. Někteří už jsou připraveni podat žaloby. Podle stávající právní úpravy je zcela jednoznačné – zákon neříká, jaké údaje. Katastrální úřady si to vykládají tak, že když chce obec výpis, tak ho má zdarma. Jakmile chce něco víc, tak si to musí zaplatit. Nejedná se vůbec o dálkový přistup, o tom sporu není. Jedná se o to, že u větších měst a obcí, které dělají i přenesenou působnost i pro další obce, jsou ty soubory samozřejmě mnohem větší. Jen pro zajímavost. Inkaso, které inkasuje katastrální úřad od obcí, tak má v letošním rozpočtu částku 40 mil. Kč. Je to v odpovědi na jednání náměstka ministra vnitra Postráneckého s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Takže já bych chtěl od pana ministra jasné ujištění. Je to jenom výkladový spor. Zákon hovoří jasně. Vy si vzpomínáte, když jsme tady dělali novelu zákona o obcích, že jsme jasně chtěli, aby to tam bylo napsáno. Napsali jsme to tam. A v odpovědi se uvádí, že to tak nemůžeme brát, že i když je to tam napsáno, tak katastrální zákon je zákon speciální, ačkoliv v jiných paragrafech se odvolává na jiné speciální nebo obecné zákony, podle kterých je nárok na ty údaje bezplatně. Ještě k tomu je to tak, že je to v různých krajích různé. Některé katastrální úřady poskytují informace bezúplatně, jiné ne. Čili bylo by do toho potřeba zavést pořádek. Peníze jsou statisícové a žádný příspěvek na výkon přenesené působnosti na to nedostáváme. Nehledě k tomu, že v zákoně o obcích to není myšleno na výkon přenesené nebo samostatné; ale na výkon působnosti. Stejně je tomu i u krajů. Já bych tedy prosil pana ministra, abychom předešli žalobám. Protože např. stanovisko ministerstva informatiky je jednoznačné, že obce mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů a že je v kompetenci ministerstva informatiky vydat vyhlášku, která upraví povinnost katastrálních úřadů předávat údaje z katastru nemovitostí podle § 22 odst. 4 obcím a krajům, zejména ve formě počítačových souborů pro katastrální území, které se týkají výkonu jejich působnosti. Já si myslím, že je to nadbytečné. Je to jenom metodický pokyn katastrálním úřadům, aby tak činily. Já chápu, jestli v rozpočtu jsou naplánované příjmy, tak to může být složité. Ale obdobně složité je to u obcí, které dostaly ten kouzelný příspěvek „333 stříbrných stříkaček“ a vždy jim je řečeno – máte to všechno v tom. Já tedy nebudu podávat, z legislativních důvodů, protože skutečně ten pozměňovací návrh by se netýkal tohoto zákona, ale zákona č. 344, tak mně postačí ujištění pana ministra, že nadále budou tyto údaje poskytovány obcím bezplatně.

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji kolegovi Kuberovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, rozpravu končím. Pan ministr Palas se může vyjádřit k rozpravě.

  Ministr vlády ČR Jaroslav Palas: Pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, myslím, že je korektní, abych odpověděl na dotazy a připomínky. K té připomínce nárůstu finančních prostředků bych chtěl pana senátora Kuberu ujistit, že je to zemědělský výbor PS, který schvaluje odděleně rozpočet katastrálních úřadů, kdy velmi bedlivě sledujeme, zda dochází k nárůstu nebo nikoliv. Chtěl bych ho ujistit, že nepřipustíme nárůst prostředků tohoto centrálního úřadu. Teď k tomu zpoplatnění ve vztahu k obcím. Skutečně je tomu tak, že zákon 128/2000 Sb., o obcích stanoví, a to v § 13, povinnost orgánů státu poskytovat obcím na požádání bezplatné údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti. V zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí je stanoveno v § 22, že stanoví-li právní předpis povinnost předávat údaje jiným orgánům, děje se tak bezplatně. Myslím si, že je to citace naprosto jasná. Katastrální úřady proto vyhoví všem jednotlivým žádostem obcí na bezplatné poskytování údajů, které jsou odůvodněny účelem, konkrétním požadavkem. V těchto případech ty údaje poskytujeme bezplatně. Jako příklady můžeme uvést výpisy vlastního majetku obce, podklady pro územní plán, podklady pro různé rozvojové záměry, výpisy potřebné pro konkrétní stavební nebo územní řízení. V těchto případech poskytujeme tyto údaje skutečně bezplatně, zadarmo. Někdy vznikají spory. To tehdy, pokud některé obce s odkazem na ustanovení mnou citovaných zákonů požadují kompletní kopie souborů všech dat o nemovitostech, a to včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných, popř. i kopie všech katastrálních map celého území obce, územního obvodu obce s rozšířenou působností a jejich pravidelnou aktualizaci, např. každý měsíc chtějí aktualizovat tyto údaje. Pak samozřejmě přistupujeme k tomu, že chceme zaplatit tyto informace. Myslím si, že pravda je někde uprostřed. Ale souhlasím s tím, aby bylo jasně nějakou podzákonnou normou řečeno, co poskytujeme bezplatně a co je nad rámec zákona. Děkuji.

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji. Táži se nyní zpravodaje pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pana kolegy Mitlenera, zda si přeje vystoupit k právě proběhlé rozpravě. (Ne.) Pan senátor Rückl jako zpravodaj garančního výboru. Prosím.

  Senátor Jiří Rückl: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych na závěr chtěl jenom potvrdit, že hospodářský výbor tuto problematiku rovněž projednával. Mohu potvrdit slova pana ministra, že pan ing. Večeře, který se k tomu problému vyjadřoval, se vyjádřil absolutně stejně. Myslím, že požadavek obcí na tato data bezplatně poskytovaná je legitimní, ale má samozřejmě své hranice, které budou písemně a předpisem vnitřním dále vymezeny. Čili já nemám k tomuto zákonu nic a doporučuji, aby bylo hlasováno o návrhu tak, jak jsem ho přednesl garančnímu výboru – zákon schválit. Děkuji.

  Místopředseda Senátu Mirek Topolánek: Děkuji vám, pane senátore. Z obou výborů jsme dostali doporučení předložený návrh zákona schválit a přistoupíme nyní k hlasování. (Znělka.)
  Byl podán návrh schválit návrh zákona ve znění postoupeném PS. V sále je přítomno 64 senátorek a senátorů, potřebný počet pro přijetí návrhu je 33.
  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.
  Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 se z 65 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 33 vyslovilo pro 60, proti byl jeden. Návrh byl přijat. Projednávání bodu končí. Děkuji panu ministru Palasovi a všem zpravodajům.

  LN

  vyvěšeno: 26.05.2003
  poslední aktualizace: 05.06.2003
  ID článku: 776              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek1.php?zaznam=775...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí