[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ve znamení vysokých teplot se odehrával úvodní den patnáctého ročníku mezinárodní konference GIS – Seč 2003 – GIS ve veřejné správě. Ani téměř nedýchatelné ovzduší však účastníky neodradilo, a tak přednášeným referátům přihlížel prakticky plný velký sál.

  Úvodního přivítání účastníků konference GIS Seč 2003 se ujal předseda České asociace pro geoinformace Josef Falt. Po něm promluvil děkan pořádající Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Čapek, který krátce představil svou fakultu. Vratislav Mansfeld z ústavu pro hospodářskou úpravu lesů podal stručný přehled informací o GISu ve své organi-zaci.

  Sérii vystoupení zástupců České asociace pro geoinformace zahájil Jiří Hiess, který účast-níky stručně seznámil s úvodní studií GIS pro krajské úřady. Úkolem studie je mj. definovat GIS na krajské úrovni a určit minimální nepodkročitelný standard GIS na krajích. Termín dokončení studie (konec letošního roku) není ohrožen, již koncem tohoto měsíce by měly být k dispozici první veřejné výstupy.
  Petr Kubíček informoval o aktivitách CAGI na projektu INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). V České republice se byly v rámci tohoto programu řešeny čtyři projekty – JANISOR, MIDAS, Atlas životního prostředí v Praze a Analýza trhu práce.
  Jiří Horák se věnoval projektu GINIE (Geographical Information Network in Europe), ale především systému Webcastle – metainformačnímu systému pro evidenci a vyhledávání přípa-dových studií z oblasti geoinformatiky. Systém je vytvořen na základě ISO normy pro metadata a jeho jádrem je metainformační systém MIDAS. Tématem příspěvku Josefa Hojdara byl aktuální problém dostupnosti geodat veřejné správy v evropském kontextu. O základních datových bázích geodat a možnostech jejich implementace v našich podmín-kách byl příspěvek Václava Čady. Posluchači se mohli dozvědět definici pojmu geodata, infor-mace o nutnosti existence infrastruktury geodat a jejich charakteristických vlastnostech, o základních datových fondech atd.
  Sekci zakončila Bronislava Horáková stručnou historií metainformačního systému MIDAS, který dnes existuje kromě své „klasické“ varianty také v podobě „plničky“ systému – MIDASLite. Tento týden byl ukončen projekt MIDASprax, tedy série školení odborných pracovníků GIS ve veřejné správě s cílem provést osvětu v oblasti metadat. Toto vystoupení bylo tečkou nejen za sekcí, ale i za současnou podobou MIDASu. Systém bude nutno přebudovat, nová koncepce říká, že systém musí k metadatům, která musejí být pořizována a spravována přímo u správce dat.

  Po přestávce popsal Tomáš Holenda z Ministerstva vnitra ČR problematiku převodu softwa-ru a dat z okresních úřadů a komplexní informatizaci krajů. Na něj navázal Jiří Bradáč ze spo-lečnosti T-Mapy referátem o úvodní studii GIS kraje. Tato studie byla započata v minulém roce pro Plzeňský kraj, poté následoval kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Vysočina. V letošním roce byly objednány studie pro zbytek krajů s výjimkou Prahy. Syntézou individuálních studií pro jednotlivé úřady vznikne typová studie GIS na krajských úřadech.
  Tomáš Duchosav z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ověřoval možnosti využití ArcIMS pro účely MIDASu, konkrétně pro práci s plošným rozsahem datových souborů.
  Bohumil Vlček prezentoval produkty Zeměměřického úřadu – ZABAGED, Státní mapu v měřítku 1:5000 včetně její rastrové podoby, která by měla nahradit Státní mapu odvozenou, a tištěné novinky – mapu správního členění ČR (1:500 000) a mapu nových krajů s jejich správ-ním členěním (1:200 000).

  Eva Pauknerová z České asociace pro geoinformace tradičně informovala o Geoaplikaci roku. Již čtvrtý ročník této soutěže o nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné správě byl letos aktuálně věnován praktickému uplatnění GI(T) při povodních. První ce-nu si odnesl GIS MČ Praha 4 při povodni (Úřad městské části Praha 4 a společnosti Sirion a Hydrosoft Praha), druhé místo patří Digitálnímu povodňovému plánu (Hydrosoft Veleslavín), třetí příčku obsadil GIS MISYS Povodeň (GEPRO). Zvláštní cenu získal Povodňový model Pra-hy (DHI Hydroinform).
  Poté se Eva Pauknerová věnovala projektu GINIE, v jehož rámci CAGI řešila dva podpro-jekty – výše zmiňovaný Webcastle a organizaci workshopu Vytváření podmínek pro užití geo-informací v kontextu rozšiřování Evropské unie, který se uskutečnil loni na podzim v Praze. Po-těšitelné je, že ČR ve srovnání se zahraničím rozhodně nezaostává, o čemž svědčí například pozitivní hodnocení prezentací českých příkladových studií.

  Na závěr sekce představil Aart van Wingerden z ESRI Europe technologii g.net. V úvodu svého více než půlhodinového referátu vyjmenoval současné trendy v oblasti GIS – používání otevřených standardů, využívání Internetu pro publikování prostorových dat, přesun od GI-systémů ke GI-službám. Již dnes vznikají, a v budoucnu budou v ještě mnohem větší míře vzni-kat služby, využívající a poskytující prostorové informace, aniž by uživatel tušil, že v jejich po-zadí stojí GIS. Samozřejmostí při tvorbě podobných aplikací je používání Internetu a nejnovějších informačních technologií. Velkou výhodou GISů je možnosti prezentace dat po-mocí map, které jsou srozumitelné všem uživatelům bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří. Orgánů veřejné správy by mohly být správci internetových protálů s nabídkou podobných slu-žeb, pomocí těchto portálů by mohly poskytovat svá data. Vizí do budoucna je každá domácnost připojená k g.net.
  Podvečerní program
  Díky delší diskuzi s ministrem Mlynářem odpadlo představení firem a hned se přešlo k sekci A – GIS jako součást IS VS, ve správě obcí a měst. V referátu o Územně identifikačním registru základních sídelních jednotek a jeho využití zaznělo, že distribuce ÚIR-ZSJ je od r. 2002 plně přes www.mmr.cz, kde jsou volně ke stažení datové pakety či datově-programovatelné pakety (s prohlížečkou). Volně navázal příspěvek Vývoj a využívání registru sčítacích obvodů ČR, zru-šila se přestávka a sekce rychle pokračovala referátem Nový výměnný formát ISKN a GIS, kde firma Arcdata představila import do ArcGIS se zachováním struktur a názvů tabulek, názvů polí a vztahů mezi tabulkami. Referenční datovou sadu lze zdarma stáhnout na www.arcdata.cz. Sekci zakončil příspěvek Multimediální geo-informace ve venkovských regionech s eko-turismem (systém ReGeo).
  Časový skluz, horko, kuřecí stehno, chladivá koupel ve sprše či v přehradě, ale především večerní soutěž u mnohých zvítězili nad autentickým seznámením se s referáty této sekce. Naštěstí většina z nich je ve sborníku.

  Marek Lesák

  vyvěšeno: 15.06.2003
  ID článku: 790              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformace.cz/clanek.php?id=789...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů