[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Začarovaný katastr na severu - II.

  Jak jsem minule slíbil, tak činím. Popíšu vám v tomto článku kauzu jednoho obyčejného návrhu na opravu výměry parcely. Každému z vás, kolegové, se určitě stalo, že jste zplanimetrovali parcelu a zjistili, že výměra neodpovídá údajům z KN. Určování výměr parcel v tzv. grafických mapách je často provázeno tímto zjištěním. Normální postup v tomto případě je asi udělat GP a dle § 68 odst. 10 Vyhl. zjištěnou chybu poznamenat na ZPMZ i GP. Ano, zní to logicky. Normální KÚ takový GP potvrdí a sám zajistí opravu v katastrálním operátu. Ovšem na našem KÚ v Děčíně je všechno jinak. Jde přece o začarovaný katastr. GP s poznámkou dle zmíněného paragrafu je předmětem několikaměsíčního šetření a poté je vrácen s tím, že námi navrhovaná výměra parcely není např. 198 m2, ale 201 m2. Pro naše zaměstnance to znamená celý GP předělat, vlastně udělat ho celý znovu. Je samozřejmé, že jako spolumajitel firmy musím dbát na to, aby naši zaměstnanci využívali pracovní dobu efektivně. Proto se mi tento způsob práce nezdá správný. V mnoha případech (99 % chyb v KÚ pochází z dob GEODÉZIE n.p.) proto říkáme vlastníkům pozemků, aby při zjištění chyby žádali o opravu sami, přesně tak, jak jim to umožňuje znění zákona 344/1992 Sb v § 8 odst. 1, písmeno »a« popř. »b«, potažmo § 46, odst. 2, písm. »a«, Vyhl.190/1996 Sb. Dikce obou těchto paragrafů v citovaných odstavcích hovoří zcela jasně a nedvojsmyslně o tom, že KÚ na základě žádosti vlastníka, či jiného oprávněného opraví chybu. Nic víc, nic míň. A nyní již ke zmíněné kauze...

  Na začátku byla žádost p. Vencla, chalupáře z Kytlic, adresovaná OÚ v Kytlicích. Požaduje od obce zřízení věcného břemene na části pozemku v majetku obce, aby mohl ke své chalupě. OÚ odpovídá, že nic nenamítá a že když si zaplatí pan Vencl GP a dodá jej na OÚ, bude o tom jednáno. Pan Vencl mě požádal, abych mu GP na věcné břemeno vyhotovil. Při kontrole výměry dotčené p. č. 1086/11 jsem zjistil překročenou mezní odchylku. Z výše popsaných důvodů jsem tedy starostovi doporučil, ať se obrátí se žádostí o opravu dle § 46, odst. 2, písmeno »b« Vyhlášky na odborníky na KÚ. Učinil tak dopisem ze 16. 12. 2002. Vedoucí oddělení vedení a údržby katastru nemovitostí děčínského KÚ ing. Božena Dubnová, údajně jeden z největších odborníků na KÚ, mu 13. 1. 2003 odpovídá dopisem, že jeho žádosti nelze vyhovět protože:
  "...podle tohoto ustanovení (rozuměj - § 46 odst. 2, písm. »a«, Vyhl. 190/1996) KÚ opraví chybu v KN pokud tato vznikla při vedení a obnově katastru a v GP vyhotoveném na KÚ nebo jeho právním předchůdcem a jedná-li se o chybu geometrického a polohového určení hranice pozemku. Nedoložil jste, že se o takovou chybu jedná."
  Navíc se tam prý chystám dělat GP, tak ať chybu vyřeším já. Znovu zdůrazňuji, že vlastník není dle zákona povinen cokoliv dokládat. Je na KÚ, aby rozhodl, zda chyba v KN je, či není. Pro skutečného odborníka by to neměl být problém. Proč nechci řešit chyby KÚ já, jsem vysvětlil výše. Tady jsem udělal trochu výjimku a na tiskopisu »VÝPOČET VÝMĚR PARCEL (DÍLŮ)« jsem starostovi předal kontrolní planimetr, aby bylo jasné, že p. č. 1086/11 má chybnou výměru. O vyhotovení tohoto tiskopisu mě telefonicky požádala i pracovnice KÚ, která se zpočátku opravou zabývala. 20. 1. 2003 posílá starosta Kytlic stížnost řediteli KÚ ing. Divišovi, kde jasně píše, že s postupem KÚ nesouhlasí a na provedení opravy trvá. K tomuto dopisu jsem připojil i já své vyjádření, proč nechci zmíněnou opravu řešit dle § 68, odst. 10. Místo toho, aby ředitel Diviš vydal rozhodnutí, jak mu to ukládá zákon (při nesouhlasu navrhovatele s opravou), napsal 20. 2. 2003 starostovi dopis, který je typickým příkladem arogance státního úředníka.

  Cituji: "...Po prošetření této záležitosti sděluji: Na základě Vaší žádosti ze dne 16. 12. 2002, která byla doručena KÚ dne 17. 12. 2002 nemohlo být zahájeno řízení o opravě chyby. Žádost nesplňovala podmínky uvedené v § 8 zák. 344/92 Sb. v platném znění a § 46 Vyhl. 190/96 Sb. v platném znění a když byla později doplněna o přílohu »Kontrolní planimetr« (doručeno dne 18. 12. 2002) tak se potvrdilo, že podmínky nejsou splněny. Příloha byla vyhotovena polovičatě a bez základních údajů (název katastrálního území, číslo mapového listu, srážka mapového listu) a nebyla podle § 12 zák. 200/94 Sb. v platném znění ověřena. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ze strany KÚ nedošlo k pochybení a proto považuji Vaši stížnost za neoprávněnou.
  Další šetření: KÚ při šetření Vaší stížnosti provedl i kontrolu oprávněnosti Vašeho upozornění na domnělou chybu ve výměře pozemku p. č. 1086/11 v k.ú. Falknov, obec Kytlice a dospěl k závažnému zjištění: Vámi uváděná výměra p. č. 1086/11 není v katastru nemovitostí (KN) chybně evidována, ale jednatel fy Geoplán-DC, s.r.o. p. Jahoda, kromě závad výše uvedených, vyhotovil (zřejmě za úplatu) »Kontrolní planimetr« nikoliv z platného operátu KN založeného na KÚ, ale zřejmě z neudržované evidenční mapy založené na obecním úřadě. Touto neodborně provedenou prací se dopustil neomluvitelného porušení etiky na úseku zeměměřických činností a ještě se ve svém vyjádření ze dne 20. 1. 2003 snaží zpochybnit činnost KÚ. Pane starosto, pokud budete mít v budoucnu pochybnosti o stavu operátu KN, obraťte se na zaměstnance KÚ, kteří Vám poskytnou odborné informace týkající se KN." Konec citace z dopisu ředitele KÚ v Děčíně panu starostovi obce Kytlice. A právě tímto dopisem se láme chleba. V této chvíli neznámý pachatel, říkejme mu třeba bohorovný diblík (BD) neumělou rukou vyškrábal na platné mapě KN podlomení u dvou parcel spolu sousedících. U dotčené p. č. 1086/11 se objevilo v mapě podlomení /13 a naopak. Tímto trikem se nejen změnilo umístění parcely v terénu, ale i vlastník parcel. Obec pozbyla parcelu, přes kterou vede cesta k Venclům a nabyla pozemek, na kterém stojí garáže, který doposud spravoval PF ČR. A chyba neexistuje. A je to. Žádná položka výkazu změn, žádné oznámení vlastníkům. Prostě nic, co nařizují zákony. Jen ta arogance zůstala. Ale náš BD je neposeda a škrtá a maže jako na běžícím pásu. Změnu doznala i chudák mapa EN. Původně tam bylo podlomení správné, nyní po »úpravě« odpovídá platné (též »upravené«) mapě KN. Tím padá hlavní argument, že jsem takový trouba, že nepoznám mapu KN od mapy EN. Dopis Ing. Diviše obsahuje více lží. Například tvrzení, že ze strany KÚ nedošlo k pochybení. To je největší a vědomá lež podepsaná ing. Divišem. Protože jsem se cítil ing. Divišem neoprávněně napaden a proč to neříci - i ponížen, stěžoval jsem si na jeho chování dopisem z 26. 2. 2003 na ZKI v Liberci ing. Bartákovi. To jsem tomu dal... Ředitel ing. Barták pravděpodobně vůbec nepochopil, o co jde. Vyčítá mi, »neetické jednání, naprostou ignoranci předpisů a základních geodetických pravidel« a hrozí: »... jen skutečnost, že tento dokument (již zmíněný tiskopis) není ověřen, způsobuje, že s Vámi nebude ze strany ZKI vedeno řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, což je možné jen s ověřovatelem«. Na tento dopis jsem reagoval v tom smyslu, že vím, že se špatně dělá objektivní šetření tam, kde jsou silné vazby z dob minulých. Pan ředitel Barták mi odepsal, že:
  "...co se týče této poslední záležitosti, tak vám zasílám podklady, z kterých ZKI (mimo jiné) vycházel. Nepotřebovali jsme k tomu nijaké osobní vazby. Jen se vyznat v operátu katastru. Další podrobnosti lze dohledat v parcelním protokolu. Parcela 1086/11 byla odjakživa správně vlevo při pohledu na mapový list zdola a 1086/13 vpravo. To také stačilo k vyřízení stížnosti, ve které nebylo uvedeno, co stěžovatel chce. Oprava provedená v tzv. »bílé mapě« EN je divná a nelze prokázat, jak vznikla. V každém případě platí to, že oprava této mapy nemá nijaký vliv na planimetráž aktuální mapy KN."

  Chtěl bych se zeptat ing. Bartáka, jak dlouho to »odjakživa« trvá?! Jiné »odjakživa« platilo minimálně do června 2002, upravené odjakživa platí dnes. Oba snímky platné mapy KN s datem a razítkem KÚ jsem mu poslal. Mezi oběma snímky uplynulo šest měsíců, na každém má parcela 1086/11 jiné podlomení i jiné místo na mapě. Mezitím žádná položka výkazu změn, žádný neměřický náčrt, žádné vyrozumění vlastníků pozemků. To je jádro věci. Katastr porušil několik zákonů. Místo objektivního prošetření a vyvození důsledků jen snůška lží a arogance.. Tak vypadá náš resort (alespoň zde na začarovaném severu). A nyní perlička: 23. 3. 1978 zaměřil ing. Diviš (ředitel KÚ) GP č. 71, kde čerpá z parcely 1086/13, která má dnes podlomení 11. Jak to, že mu vyšla výměra, jak to, že jako vlastníka v GP neuvádí obec, když to byla odjakživa parcela obce??? To jsou věci... A stejný stav jako v GP trval minimálně až do června 2002. Kopii tohoto GP jsem si nechal udělat 27. 2. 2003 a udělal jsem dobře, protože originál se z operátu jaksi »vypařil«. Asi byl »vypařen« též »odjakživa«. Ptám se tedy závěrem, jak je možné, že zákon tak slabě pamatuje na úmyslné a zlovolné poškozování operátů KN některými pracovníky KN, proč zákonodárci tak slabě ošetřili kontrolu a hlavně postihy za zjištěné nedostatky jde-li o pracovníka KÚ? Zde došlo prokazatelně v několika případech k porušení zákonů a předpisů. Je to zajímavé, ve všech paragrafech hovořících o porušení pořádku na úseku zeměměřictví a sankcích za ně se hovoří o provinění se fyzickou nebo právnickou osobou. Celá kauza měla pro děčínský KÚ typické vyvrcholení. To spočívalo v tom, že ředitel Diviš sezval pracovníky KÚ a ti podepsali jakousi »petici«, že oni to nebyli, že oni nic nepřekreslili. Neváhal a dojel i za kytlickým starostou a vše mu »objasnil«. Tuto iniciativu vůbec nechápu, vždyť se jeho slovy nic nestalo, katastr nepochybil, tak proč ta péče? Něco prošvihnout, zkazit, přehlédnout může každý, není slabostí pachatele přiznat pravdu a omluvit se. Chlap by to udělal, ale protože teď už vím, koho mám před sebou a také nad sebou, tak omluvu neočekávám.

  Byl bych nerad, kdyby si někdo z vás myslel, že si chci prostřednictvím našeho časopisu s někým vyřizovat účty. Dobře si uvědomuji, že při sporu s úřady, potažmo se státem, většinou občan tahá za kratší konec lana. Hledal jsem cestu jak vás, kolegové, seznámit s tím, co všechno si může dovolit úředník, je-li si vědom své nepostižitelnosti. Z celého tohoto příběhu je vidět, jakým způsobem řeší ing. Dubnová a ing. Diviš na KÚ v Děčíně problémy. Arogance, ješitnost a lži, místo konstruktivní snahy vyřešit vzniklý problém, úmyslné vkládání chybných údajů do KN, zaštiťované navenek obavou o »čistotu katastru«. To je současný obraz KÚ v Děčíně.

  Jan Jahoda, Geoplán-DC, s.r.o., Děčín

  vyvěšeno: 25.06.2003
  ID článku: 796              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí