[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  Průvodní dopis
  Všem katastrálním úřadům - k rukám ředitele
  NAŠE ZNAČKA 4492/2003-22 VYŘIZUJE / LINKA Ing. Janeček / 1232 DATUM 3.10.2003

  Věc: Zaslání Zásad postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
  Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
  v příloze Vám zasíláme k zajištění realizace "Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK", které nabývají účinnosti 15.10.2003. Zásady plně respektují dnes platné předpisy a jejich cílem je rozšíření prostorů, ve kterých je stanoveno určování podrobných bodů v S-JTSK a to ve všech případech, ve kterých tomu nebrání objektivní důvody. Jedná se o jeden z kroků na podporu dalšího postupu digitalizace SGI.
  S pozdravem
  Ing.Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů


  Zásady (č.j.: 4492/2003-22 ze dne 3.10.2003) postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
  Účinnosti nabyly dne 15.10.2003

  Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
  Pro zlepšení podmínek dalšího postupu obnovy katastrálního operátu budou ředitelé katastrálních úřadů postupovat při stanovení prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK, podle dále uvedených zásad:
  Podle § 66 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") se prostory, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK povinně, oznamují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Zpravodaj"). Pokud nelze v těchto prostorech připojit podrobné měření na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 identické body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek podle bodu 12.2 přílohy k vyhlášce.
  Prostory, ve kterých je vedeno číselné vyjádření obsahu katastrální mapy a ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK při činnostech souvisejících s vyhotovováním geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků stanovuje katastrální úřad. Vychází přitom z ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) Statutu katastrálních úřadů ze dne 20.7.1993 č.j. 2761/1993-22, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení také předkládá Úřadu jejich seznam k vyhlášení ve Zpravodaji.
  Předpokladem pro možnost stanovit konkrétní prostor, ve kterém se bude poloha podrobných bodů určovat povinně v S-JTSK, je dokončení výběrové údržby základního bodového pole polohového (ZBPP) a jeho zhuštění souborem zhušťovacích bodů (ZhB). V Technologickém postupu pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů je přitom uvažována hustota 1 bod/km2 v extravilánu a 2 body/km2 v intravilánu. V připojeném Přehledu stavu zhuštění bodového pole je vyznačen rozsah území, ve kterých byl k 30.6.2003 uvedený předpoklad splněn a lze z něj sestavit seznam katastrálních území, ve kterých by měla být povinnost určování podrobných bodů v S-JTSK příslušným katastrálním úřadem již stanovena. Pokud tomu tak není, stanoví tuto povinnost ředitel katastrálního úřadu do třiceti dnů od účinnosti zásad a splnění podmínek hustoty bodů polohového pole. V území, ve kterých údržba a zhuštění dosud nebyly dokončeny, stanoví ředitel katastrálního úřadu povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-JTSK bezodkladně po jejich dokončení, ke kterému dojde v rámci území celé České republiky již v průběhu roku 2004.
  S ohledem na budoucí potřeby obnovy katastrálního operátu lze v lokalitách s dosud platnou mapou v sáhovém měřítku výjimečně, v rámci kapacit katastrálních úřadů, provést zhuštění sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP), a to zejména v intravilánech s městským charakterem zástavby.
  Katastrální úřady dbají na zajištění optimálních podmínek součinnosti při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemku (§ 65 vyhlášky) s tím, že přitom podporují předávání výsledků měření v digitální formě.
  Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 15. října 2003.
  Ing.Oldřich Pašek, místopředseda

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.10.2003
  ID článku: 949              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=948...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  GIS