[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výsledky připomínkového řízení

  Výsledky připomínkového řízení k Návrhu systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ...

  Ministerstvo obrany
  Navrhuje doplnit protikorupční program o úkol vyhodnocovat dodržování pořadí při vyřizování žádostí.
  ČÚZK
  Je prováděno v rámci řídící kontroly vedením každého katastrálního úřadu a namátkově kontrolováno inspektoráty v rámci kontroly výkonu státní správy katastru nemovitostí.

  Ministerstvo vnitra
  Domnívá se, že ke snížení korupčního jednání by přispělo i označení každého podání časovým okamžikem přijetí podání, přičemž podání by pak byla v tomto pořadí vyřizována – podání přijatá později a vyřízená dříve by ihned upozornila na možnost korupčního jednání a na konkrétního zaměstnance, který by dřívější vyřízení podání musel odůvodnit. Pokud by přijatelné odůvodnění chybělo, mohla by být přijata vůči němu další opatření.
  ČÚZK
  Návrhy na vklad práv k nemovitostem jsou označována dnem, hodinou i minutou doručení do podatelny katastrálního úřadu a po zápisu údajů do protokolu o řízení v informačním systému přidělována ke zpracování, odchylky od pořadí doručení návrhu jsou výjimečné a mohou o nich rozhodnout jedině vedoucí zaměstnanci. Praxe na KÚ Praha-město je v tomto směru po změně vedení úřadu k 1.10. 2002 velmi přísná a přednostní vyřízení podléhá rozhodnutí ředitele nebo jeho zástupce a je vždy písemně dokumentováno.

  Ministerstvo vnitra
  Doporučuje doplnit návrh Protikorupčního programu o konkrétní protikorupční opatření.
  ČÚZK
  V části A jsou obsažena konkrétní opatření v personální a vzdělávací oblasti, jejichž cílem je interně velmi zdůraznit problém korupce, ovlivnit výběr zaměstnanců na ohrožená pracovní místa a zajišťovat si i nezávislou zpětnou vazbu v podobě sledování názorů klientů KÚ. V části B lze očekávat pokrok v řešení problému korupce zejména od dohody s Policií ČR, v části C jsou uvedena naprosto konkrétní opatření zajišťující veřejnou kontrolu postupu vyřizování návrhů na vklad práv (opatření C1 a C2), dále opatření cílené na odstranění hlavního korupčního rizika spojeného s délkou lhůt vyřizování návrhů na vklad práv (C3) a opatření zajišťující vnitroresortní kontrolu plnění tohoto cíle (C4). Zpracovatel proto považuje návrh Protikorupčního programu za adekvátní zjištěním uvedeným v důvodové zprávě. Míra konkrétnosti navrženého protikorupčního programu je srovnatelná s protikorupčními programy jiných resortů.

  Ministerstvo vnitra
  Požaduje vypustit větu: „Žádnou zvláštní zmínku o korupci v souvislosti s činností KÚ neobsahuje ani Zpráva o korupci v ČR v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením č. 473 ze dne 19. května 2003 ani obdobné zprávy předchozí a ani žádné jiné oficiální zdroje z ostatních orgánů státní správy.“.
  ČÚZK
  Vyhověno.

  Ministerstvo vnitra - Zásadní připomínka.
  Doporučuje zkonkretizovat a zdůvodnit informace o kontrolní činnosti ve vztahu k podezření ze spáchání trestného činu nesoucího znaky korupčního jednání.
  ČÚZK
  Poznatky z kontrolní činnosti zajišťované především zeměměřickými a katastrálními inspektoráty předávané čtvrtletně ČÚZK obsahují informace o kvalitě rozhodovací činnosti KÚ i případném porušování některých procesních pravidel (např. zjištěná překračování lhůt stanovených právními předpisy) a slouží pro rozhodování o přijetí opatření na úseku řízení KÚ včetně metodického. Ze zjištění, že v konkrétním případě nebyla dodržena lhůta pro vyřízení podání nebo bylo později doručené podání vyřízeno dříve, nelze ještě dovodit podezření ze spáchání trestného činu. Do budoucna je však možné z vlastní kontrolní činnosti připravit podklady využitelné Policií ČR v rámci dohody, jejíž příprava je navržena v Protikorupčním programu.

  Ministerstvo vnitra
  Neztotožňuje se se závěrem, že četnost případů rušení rozhodnutí katastrálního úřadu soudem není zneklidňující.
  ČÚZK
  Soudy řešily do 31.12. 2002 opravné prostředky proti rozhodnutí KÚ, kterými byl zamítnut návrh na vklad práva. Z celkového počtu zamítnutých návrhů ročně (cca 10 000) bylo podáváno takových opravných prostředků 200 až 300 a rozhodnutí KÚ rušeno v méně než 100 případech. Přitom je třeba zdůraznit, že šlo o případy, kdy katastrální úřad navrhovateli nevyhověl a vklad práva nepovolil. Zpracovatel neshledává žádnou souvislost těchto případů s korupcí a údaje považuje spíše za potvrzující přijatelnou úroveň kvality rozhodovací činnosti KÚ.

  Ministerstvo vnitra
  Doporučuje věnovat pozornost výsledkům průzkumu u uživatelů služeb KÚ, konkrétně údaji, že 5,6 % respondentů odpovědělo, že dávají občas úplatky.
  ČÚZK
  Zpracovatel zařadil do důvodové zprávy text shrnující výsledky průzkumu zpracovaný agenturou TAKT včetně závěrů. Závěry zpracovatele jsou obsaženy pouze v posledních 2 odstavcích kapitoly 4. Zpracovatel nepřikládá zjištěním ve skupině klientů navštěvujících KÚ výjimečně takový význam jako Ministerstvo vnitra, neboť podle závěrů agentury klienti v této skupině mohou zaměňovat úplatek a správní poplatek. Zpracovatel považuje za nejzávažnější výsledek průzkumu u skupiny klientů tvořené především pracovníky realitních a právních kanceláří, kde k takové záměně rozhodně nedochází a úplatek je v této skupině klientů spojován s urychlením vyřízení podání, což koresponduje s vlastními interními poznatky.

  Další účastníci připomínkového řízení neměli k materiálu připomínky.

  redakce

  vyvěšeno: 24.10.2003
  poslední aktualizace: 19.11.2003
  ID článku: 955              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=954...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí