[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy

  V řadě publikací Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech se v roce 2003, roce 50. výročí založení ústavu, objevilo dílo nanejvýš potřebné a cenné. Ing. Jiří Šíma, CSc. sepsal terminologický slovník 200 základních pojmů z oblasti geoinformatiky a doplnil jej anglickými, německými a ruskými ekvivalenty. Recenzí a úvodním slovem titul obohatil Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. z Technické univerzity – VŠB Ostrava. Jak autor sám v předmluvě píše, poslední dvacetiletí hromadného nasazení počítačů do praxe geodeta a kartografa znamenalo totální převrat v náplni jejich práce. Technologický pokrok přinesl nové možnosti v pořizování a zpracování dat vedoucích k odvozování prostorových geoinformací (nebo též geoprostorových informací). V řadě zemí se konstituovala geoinformatika nebo geomatika jako samostatný vědní obor disponující vlastní metodologií a terminologií. Věcně správná komunikace mezi tvůrci a uživateli geoinformačních technologií je alfou a omegou dalšího pokroku, a proto právě pojmoslovné nejasnosti musí být předem minimalizovány. Ačkoliv autor se nepovažuje za průkopníka terminologické katalogizace v české geoinformatice a odvolává se na své předchůdce, přece jen relativně nová otevřenost domácí praxe vůči světu znamenala rychlé obohacení odborného slovníku, často k i malé radosti jazykovědců. Práce vlastní se člení do 1. Úvodu (s. 9-10) a kapitol: 2. Teoretického a metodického aparátu využitého při sestavení návrhu odborného slovníku – části Geografická informace (s. 11-14), 3. Základního slovníku termínů z oboru geografické informace určených k výkladu a stanovení jinojazyčných ekvivalentů, (s. 15-24), 4. Výkladu a jinojazyčných ekvivalentů termínů z oboru geografické informace (s. 25–67), 5. Rejstříku anglických termínů (s. 69-74), 6. Rejstříku německých termínů (s. 75-80) a 7. Rejstříku ruských termínů (s. 81-87). Publikaci vhodně doplňuje přehled českých a zahraničních norem z dané oblasti. V druhé kapitole autor vybírá nejdůležitější pojmy slovní zásoby z oblasti terminologické tvorby. Zde se čtenář dozví, co to je „individuální“ či „obecný pojem“, co to je „extenze“ a „intenze“, „složený“ a „jednoduchý termín“, „polysémie“, „glosář“ a mnoho dalšího. Ačkoliv řada slov se může zdát povědomá, teprve zde nabývá konkrétního odborného významu. Třetí kapitola je přehledem literárních zdrojů a inspirace pro právě publikovaný výkladový slovník. Autor měl k ruce základní domácí a především zahraniční odborná lexikologická díla, která postihují to podstatné v terminologii současné geoinformatiky. Katalogizace pramenů umožňuje čtenáři zjistit, o kterou z předchozích prací se autor při formulování českého výkladu opíral. Zde se také čtenář může dozvědět, která kompendia ten který pojem již pojednávala, a ze závěrečné statistiky si také vytvořit obrázek o tom, jakou šíří terminologického záběru disponují. Těžiště práce spočívá ve výkladové (a překladové) části (kap. 4), kde je koncentrováno odborné pojmosloví soudobé geoinformatiky. Je zde proveden výklad i takových zdánlivě prostých pojmů, jako je „křivka“ či „rozlišení“. Řada pojmů působí docela neotřele, jako např. „špageti“ jako formát digitálního uchovávání linií a bodů bez vzájemných relací. Na některých definicích se autor „zapotil“, třeba při výkladu pojmu „plocha“, kde odborný výklad docela „zamlžuje“ realitu. Výklad „geografického jména“ jako vlastního jména neživého přírodního nebo člověkem vytvořeného objektu a jevu na Zemi poněkud zapomíná na vlastní názvy lesů, které ještě živé jsou. Za zvláštní ocenění stojí správné zařazení digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu terénu mezi synonyma, neboť v jejich neúčelném odlišování dochází k mnohým nedorozuměním. Tím odlišným objektem (a pojmem) je právě digitální model povrchu. Správně je jako „digitální topografický model“ označen i německý „digitales Landschaftsmodel“, který má ke skutečné krajině, resp. jejímu modelu více než daleko. V navazujících cizojazyčných rejstřících si čtenář může najít stránkový odkaz k vlastnímu výkladu těchto pojmů v češtině a k jejich překladu do ostatních zohledňovaných jazyků. Jiřímu Šímovi se podařilo shromáždit, utřídit a vyhodnotit obrovské množství (často protichůdných) definic jednotlivých pojmů – celkem 677 k popsaným 200 pojmům. Jejich zpracováním do českého prostředí na sebe vzal velkou odpovědnost, avšak přinesl tím také podstatný vklad do kodexu moderní české geoinformační terminologie.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 21.11.2003
  ID článku: 969              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů