[Home Page]

ČÚZK s kolky vytvořil další problém

Dnem 16.1.2005 nabyl účinnosti nový Pokyn č.33 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 13. ledna 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků. Pro podnikatele vyhotovující geometrické plány dochází k významné změně, jejíž důsledkem může být postih ze strany finančního úřadu.
Znění dle zrušeného pokynu č.12: čl.3 odst.4 :
Jednotlivé díly kolkových známek se vylepují na veřejné listiny následujícím způsobem: písm. B. : Potvrzení geometrického plánu (Řízení PGP)
a. spodní díl kolkové známky na záznam podrobného měření změn do horního pravého rohu nad údaj "Rok",
b. horní díl kolkové známky na jeden prvopis geometrického plánu, který je předán jeho vyhotoviteli a který si ponechá vyhotovitel pro vlastní evidenci i jako doklad o provedené úhradě správního poplatku.


Nové znění: čl.3 odst.4 písm.B) :
v případě žádosti dle položky 119 písm. d) a e) sazebníku (Řízení PGP v APV ISKN) se celá kolková známka vylepí na tiskopis ČÚZK č. 6.85-1998 „Žádost o potvrzení geometrického plánu“. Žádný z dílů kolkové známky se nelepí ani na záznam podrobného měření změn (ZPMZ), ani na geometrický plán. Pokud katastrální pracoviště zjistí v geometrickém plánu závažné vady a plán nepotvrdí, vrátí jej žadateli se všemi přílohami. V řízení PGP se zaznamená operace „Nepotvrzení GP“. Další žádost o potvrzení GP se považuje za novou žádost a žadatel musí přiložit novou kolkovou známku.
Kolková známka musí být v každém z uvedených případů znehodnocena podle zvláštního předpisu.


Dle nového předpisu je tedy na libovůli pracovníků katastrálních úřadů, zda vám vystaví potvrzení o provedené úhradě správního poplatku. Zatím jsme se setkali s odmítavým postojem na třech katastrálních pracovištích - je to práce navíc a nikdo to nenařídil.
Názor finančního úřadu je celkem jednoznačný – důkazní řízení je na vás. Nemáte-li čím doložit použití kolku, může to končit až postihem podnikatele a také dle §10 Zákona o správních poplatcích (č.634/2004 Sb.) kontrolou nakládání s kolky na všech katastrálních pracovištích, kde dotyčná firma působí – tedy nepříjemnosti pro obě zúčastněné strany.
Rádi bychom věděli, jak tento nový problém řešíte vy.

Petr Pištora - Geo Most, s.r.o.

vyvěšeno: 27.01.2005
poslední aktualizace: 07.02.2005
ID článku: 1539
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1540
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1552
webold.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2005/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]