[Home Page]

Otázky zatím bez odpovědí

Na webu časopisu Zeměměřič jsem si přečetl dva zajímavé příspěvky. Jeden je k podbízivým cenám a související nekvalitě zeměměřických činností, autorem příspěvku je Ing. Vilém Bojda z Opavy, a jeden je o Scifi v zeměměřictví (a nejen zeměměřictví) od Ing. Františka Janovského z Litoměřic.
Doporučuji každému, komu nejsou zájem o naši profesi případně její budoucnost úplně lhostejné, aby si je přečetl. Menší cvičení v etice a filozofii nám technokratům snad nezaškodí. Ale pozor: Lhostejnost chápu za zcela legitimní odpověď na poslední níže uvedenou šestou otázku a jsem přesvědčen, že jsou mezi zeměměřiči stovky jedinců, kteří chtějí dělat a dělají svou práci s hrdostí a dobře, nepotřebují jakoukoliv podporu profesní organizace, sami nepotřebují takovou organizaci podporovat, nad budoucností oboru nekoumají a jsou připraveni profesi zeměměřiče přirozeně změnit, bude-li to v jejich schopnostech a jejich osobním a sociálním zájmu. Nevím, zda se dokáži zeměměřičů dobře ptát, ale podstoupím riziko kritiky a pokusím se o to. A budu vděčen za odpovědi, i když si nejsem jist, zda tato anketa není zcela „mimo mísu“, což se zajisté v odpovědích nebo ve většinovém mlčení pozná. Předem ale prosím v odpovědích vyloučit nebo omezit na minimum obraty ve smyslu „mělo by se“, „měl by ....“ a zamezit tak úkolování někoho anonymního, koho nejsem ochoten podporovat, nejlépe na úrovni v místě svého působení.
O pohrdlivém mlčení producentů zeměměřických zmetků (včetně těch, co jim tuto „činnost“ umožňují), kteří bez hrdosti na své jméno a svou práci, a za směšnou cenu (nebo se „zavřenýma očima“ kontrolorů), ničí sami sebe i vážnost zeměměřictví a katastru nemovitostí, se mi teď psát nechce. Ostatně to umí František Janovský vylíčit mnohem působivěji. Odhaduji však, abych podnítil na toto tema případnou diskusi, že takových je nejméně jedna pětina z nás. Pokud se mýlím je to dobře.
Mé otázky zní takto:
1) Existuje opravdu nějaký společný zájem zeměměřičů, mající současně vlastnost veřejností ocenitelné prospěšnosti, který chceme a také pravděpodobně alespoň částečně dokážeme (to zdůrazňuji) převážně samostatně bez rozhodující pomoci státní správy prosazovat ?
2) Je-li odpověď na první otázku kladná, proč jsme zatím svůj zájem nedokázali nalézt a alespoň částečně prosazovat ? Kdo a kde udělal chybu ?
3) Před kým (osobou, osobami) nebo čím (profesí, profesemi) máme svůj zájem hájit, vůči komu nebo čemu se mají zeměměřiči vymezit ? A je ten „někdo“ nebo „něco“ v nás nebo mimo nás ?
4) Kdo (které osoby a kde je najít) by měl náš zájem hájit a prosazovat ?
5) Jak by měli představitelé naší profese postupovat, kdo a jak by měl jejich práci časově, finančně a jinak podporovat a na základě principů zastupitelské demokracie kontrolovat ?
6) A na závěr velmi podstatný dotaz: Mají uvedené otázky vůbec smysl, nebo je zeměměřictví profese a služba jako jiné (mnohé ?) a organizovat cokoliv v náš a veřejný prospěch je jen slepou vírou, že jsme stejně výlučnými jako například právníci notáři a advokáti, lékaři, veterináři, stavaři, auditoři, daňoví poradci, atd., nebo jsme výlučnějšími než například zemědělci, lesní a vodní hospodáři, úředníci samosprávy krajů a obcí atd. ?
Členům ČSGK bych chtěl touto cestou vzkázat, že zvolna končí tříleté volební období Rady a Revizní komise ČSGK, v prvním čtvrtletí roku 2006 se musí podle stanov uskutečnit 8. sjezd ČSGK, který zhodnotí uplynulou činnost ČSGK a zadá úkoly novým funkcionářům. Chcete-li být mezi nimi, pak kandidovat můžete již nyní na známé adrese sekretariátu ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax. 221 082 374, elektronická adresa geodeti@csvts.cz. I to, kolik se nás na sjezdu sejde, a z jak široké kandidátky budeme funkcionáře volit, bude příspěvkem k výše uvedeným otázkám.

Petr Polák

vyvěšeno: 18.09.2005
ID článku: 1812

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]