[Home Page]

Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

Třebíč (3.4.2008): Z vystoupení zástupce ČÚZK na odborném semináři Pozemkové úpravy XIV., kde se sešli pracovníci pozemkových a katastrálních úřadů se soukromou sférou.

Dámy a pánové,
úvodem chci říci, že jsem rád přijal Vaše pozvání hovořit zde na této tradiční akci. Chci ocenit tradičně dobré vztahy mezi ÚPÚ a ČÚZK. Jejich ovocem je operativní řešení problémů, které se vyskytují, jejich ovocem je i Společný metodický pokyn z loňského roku i jeho letos uveřejněný Dodatek č.1.
Vím, že neméně dobré vztahy panují na mnoha místech také na okresní úrovni. Jejich výsledkem je řada zapsaných a realizovaných KPÚ. Věřím, že dobrou spolupráci neohrozí ani každoroční plánované snižování počtu pracovníků, se kterým se také potýkáte.

Ve svém příspěvku bych se rád zmínil o třech aktuálních tématech, kterými jsou:
1. zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb.,
2. pomístní názvosloví v obvodu pozemkové úpravy
3. a drobné opravy BPEJ.1. Zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb.
Podle § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. je předsedou komise pro zjišťování hranic pracovník určený ředitelem pozemkového úřadu. Členem této komise je zástupce katastrálního úřadu. Při zjišťování hranic neřešených pozemků je podle kap.5.2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod jeho přítomnost nutná. Je to z toho důvodu, že – podle téže kapitoly návodu – určí postup pro odstranění zjištěných nesouladů. Celý operát týkající se neřešených pozemků bude na po vyhotovení předán na KP k případným námitkám.
Chci na tomto místě říci, že je velmi vhodné, aby se předseda komise, který není pracovníkem KP, předem seznámil s náležitostmi operátu zjišťování hranic, který bude na KP předávat. Tímto okamžikem totiž vstupuje do oblasti, která je dosud doménou katastrálních úřadů a která je pro ně upravena resortními předpisy, zejména Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod.
Součástí tohoto operátu jsou mimo jiné:
- soupisy nemovitostí (případně na ně navazující seznamy nesouladů),
- náčrty zjišťování hranic.
Pokud předseda komise není v této problematice zcela zběhlý, nebude jistě na závadu, když se na KP předem seznámí s odpovídajícími elaboráty z mapovaných lokalit. Tak lze předejít řadě problémů, které by se v budoucnu mohly objevit.
Závěrem tohoto tématu chci zmínit jednu dobrou zkušenost při zjišťování hranic, kterou mají naše mapovací oddíly a která je použitelná zejména v extravilánech: Zjistilo se, že rastry katastrálních map, které slouží jako podklad pro mapování, jsou již v té kvalitě, že je po transformaci do WGS 84 možno vyhledat hraniční znaky pomocí „turistického“ přístroje GPS.


2. Pomístní názvosloví
Dalším tématem, které bych rád zmínil, je problematika pomístního názvosloví. Nechť mi odpustí ti, kterým je tato problematika jasná a vždy ji dodržují. Naše zkušenost ukazuje, že často právě toto téma bývá opomíjeno a někdy při finálních pracích na projektu zcela zapomenuto. Podle § 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. jsou jedním z výsledků pozemkové úpravy podklady nebo listiny pro jednání o změnách pomístních názvů.
Vzhledem k tomu, že obsahem dalšího předávaného výsledku – digitální mapy – je mj. též místní a pomístní názvosloví (§ 15 vyhlášky č. 26/2007 Sb.), je třeba postupovat takto:
a) vyhotoví se seznam stávajících pomístních názvů, a to jednak z mapy 1 : 10 000, jednak z dosavadní katastrální mapy,
b) tento seznam se spolu s přehledkou předloží obci k vyjádření,
c) seznam potvrzený obcí (s případnými úpravami) je třeba předložit ČÚZK k posouzení a schválení změn týkajících se mapy 1 : 10 000,
d) odtud tento seznam bude zaslán na příslušný KÚ, který schválí ostatní pomístní názvy (tj. z katastrální mapy),
e) podle tohoto seznamu se doplní pomístní názvy do nové DKM.

Tento postup je podrobně popsán ve zmiňovaném Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod v kapitole 4.2.4. V budoucnu se počítá s tím, že výchozí stav názvosloví by byl k dispozici v digitální formě.


3. Drobné opravy izolinií BPEJ
Nakonec bych chtěl přidat jednu aktuální věc, která nás trápí. Týká se izolinií BPEJ. Obecný mechanizmus je takový, že před začátkem prací na KPÚ provede VÚMOP v daném katastrálním území rebonitaci – aktualizaci izolinií BPEJ. Tento výsledek své práce předá pozemkovému úřadu jako podklad pro projekční práce. Zároveň tentýž podklad předá na KP k zapsání do katastru nemovitostí. V průběhu projektu se potom někdy vyskytne potřeba tyto izolinie modifikovat, provést v souladu s terénem drobné opravy. To je možné, ale je nutno tento změněný stav podat jako návrh na opravu zpět na VÚMOP, aby se tak dostal „oficiální cestou“ do katastru nemovitostí. V opačném případě totiž dochází při zápisu hotové pozemkové úpravy k rozporu v průběhu izočar BPEJ mezi stavem zapisovaným a stavem podle VÚMOP.

Co říci závěrem?
Závěrem vám chci popřát, aby vám nové organizační uspořádání přineslo očekávanou akceschopnost, tak abyste v příštích letech vtiskli novou tvář tisícům hektarů naší krásné krajiny, abyste postavili desítky kilometrů potřebných cest. Také přeji vám – ale zároveň také nám v rezortu ČÚZK – abyste v řadě obcí nahradili 170 let staré mapy tím nejmodernějším mapovým dílem, které je k dispozici!
Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jiří Košťál
Český úřad zeměměřický a katastrální
odbor řízení územních orgánů
vedoucí oddělení katastru nemovitostí
Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy
e-mail: jiri.kostal(@)cuzk.cz
tel.: +420 284 041 236

Ing. Jiří Košťál, ČÚZK

vyvěšeno: 08.04.2008
ID článku: 2853
další informace: www.zememeric.cz/pu


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
Z domova
[Pošta]