[Home Page]

PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

Přesné určování poloh jediným přijímačem GNSS za použití přesných efemerid družic, označované jako metoda PPP (Precise Point Positioning), je lákavá technologie pro různé geodetické účely, třeba pro sledování stability určitých objektů, nebo pro práce v oblastech bez možnosti připojení na geodetické základy [1]. Kanadský server CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference System – Precise Point Positioning) nabízí bezplatné výpočty takových poloh po zaslání cestou internetu datových souborů ve formátu RINEX. Je k tomu potřebné jen se zaregistrovat na adrese http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php (cestou „New User: Apply“), odsouhlasit podmínky použití služby a vyplnit (alespoň) povinné položky „dotazníku“. Poté již můžeme službu využívat jako „Already a member: Login“. Podrobněji o službě CSRS-PPP, která pracuje téměř v reálném čase, o jejích vlastnostech, přesnosti (na úrovni centimetrů), některých problémech a omezeních, je např. v [2, 3]. Zde jen poznamenejme, že všechny www stránky serveru (a některé automatické komunikace) mají kromě anglických i francouzské verze (které zde vypouštím). Použití služby v původní podobě, hlavně zasílání dat (viz [2, 3] a podrobný návod k použití na http://www.geod.nrcan.gc.ca/userguide/pdf/howtouse.pdf) je poněkud nepohodlné. A tak 10. června 2010 dostali v té době zaregistrovaní uživatelé e-mail tohoto znění:

Le français suit
To all CSRS-PPP users, Geodetic Survey Division now has a new PC desktop utility called PPP Direct http://www.geod.nrcan.gc.ca/products-produits/ppp_dir_e.php that will let you submit your GPS data for PPP processing without logging on to the GSD website.
You can download the application from the CSRS Online database at http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php If you have any questions please contact us at information@geod.nrcan.gc.ca ------

Podepsaný Pierre Sauvé, pracovník Geodetic Survey Division / Natural Resources Canada, kam služba PPP spadá, v něm upozorňoval, že je připravena nová utilita pro pracovní plochu, nazvaná PPP Direct.
Druhá z uvedených www adres (je totožná s citovanou v úvodu) odkazuje na vstupní stránku pro přihlášení registrovaných, nebo registraci nových uživatelů, kterou je třeba použít, aby bylo možné ziskat instalační soubor aplikace PPP Direct. Po přihlášení („LOGIN“) se dostaneme na „CSRS Online Database“, zde zvolíme „GSD Software Request“ a tlačítko „Go!“, načež se otevře stránka „GSD Software“. Zde vybereme „PPP Direct“ a tlačítko „Download“ nám nabídne spuštění nebo uložení instalačního souboru PPPdirect_20100518.msi (číslo je zde očividně jeho verze). Ten zařídí realizaci PPP Direct na našich počítačích.
Je zřejmé, proč byla cesta k získání utility v e-mailu uvedena jako druhá: nejprve bylo třeba uživatelům ukázat možnosti PPP Direct. A tak první z uvedených www adres obsahuje charakteristiku aplikace, určené pro Windows XP a Windows 7. Ta umožňuje zasílat data pro PPP zpracování bez nutnosti připojovat se na server CSRS, postačí jen „přetáhnout“ jeden nebo více souborů RINEX na ikonu na ploše, aby byly ihned odeslány do CSRS-PPP k zpracování. Výklad praví, že:
• PPP Direct bude užívat naše standardní uživatelské jméno (tj. e-mailovou adresu ze standardního zaregistrování, které musí předcházet).
• Automaticky zkomprimuje (zip) naše soubory RINEX před odesláním.
• Výsledky PPP budou jako obvykle zaslány e-mailem.
• Můžeme si vytvořit více ikon, podporujících často používané scénáře zpracování.

Instalační soubor PPPdirect.msi vytvoří na ploše ikonu, podobnou obr. 1. Poklepání na ikonu otevře okno implicitní (defaultní) konfigurace, obr. 2, pro volbu varianty výpočtu. Vložíme své uživatelské jméno („CSRS User“ – heslo se nevkládá) a adresu („Email“) pro zasílání výsledků (přesněji informací o jejich uložení na serveru CSRS – adresa nemusí být totožná s uživatelským jménem), zvolíme variantu výpočtu a jméno, které bude ikoně přiřazeno (řádek „Configuration“).

V našich končinách patrně nebudeme používat severoamerický referenční rámec NAD83 jako CSRS, a zvolíme systém ITRF. Pak bude volba varianty výpočtu jednodušší, jak ukazuje obr. 3, vlastně jen rozlišení statického a kinematického výpočtu.

Na ploše máme nyní ikonu, podobnou obr. 4, nazvanou podle konfigurace např. PPP Direct (STATIC – ITRF). Soubor ve formátu RINEX, určený k výpočtu, a to i nekomprimovaný, můžeme nyní zkopírovat na tuto ikonu (kopírovat – vložit). V oznamovací oblasti se objeví ikona, naznačující činnost utility, načež se tam v krátké době mihne sdělení, že data byla přijata a výsledky budou zaslány na udanou adresu (z okna konfigurace). Zbývá čekat na zprávu o výsledných souborech, stáhnout si je (do 24 hodin) a použít. Systém pracuje velmi rychle, prakticky po zaslání druhého či třetího souboru RINEX dochází zpráva o dokončení prvního výpočtu.
Poklepáním na ikonu se otevře okno konfigurace (obr. 3, s volbou NAD83 obr. 2), kde můžeme změnit variantu (kromě uživatele) a novou konfiguraci uložit pod jiným názvem a s další PPP Direct ikonou. Tak si to užijme! Ale nezapomeňme na nezbytné transformace z ITRF do ETRF, a pak podle potřeby z ETRF do S-JTSK. O vhodných programech se lze poradit např. ve VÚGTK, přehled úředně schválených programů pro transformaci z ETRF (rámce 89 nebo 2000) do S-JTSK najdeme na webu ČÚZK http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-GPS_TRANS , a koho by podrobněji zajímala teorie, může nahlédnout třeba do diplomové práce [4], kde je pěkný přehled první části naznačené transformace. Pokud jde o poslední verzi transformace ETRF → S-JTSK, nalezneme ji popsánu ve studii [5], se všemi definicemi systémů, modifikcí Křovákova zobrazení, kvazigeoidu pro převody výšek a popisu softwarové realizace.
Text s obrázky byl zveřejněn v časopise Zeměměřič 1+2/2011.

Literatura:
[1] (rp) PPP vyzkoušeno v Prachaticích. Minirozhovor s ing. Pavlem Tarabou a ing. Janem Koubou, DrSc. Zeměměřič, č. 3+4/2009, s. 21.
[2] Karský, G.: On-line přesné polohy z GPS. Zeměměřič, č. 3+4/2009, s. 20-22.
[3] Karský, G.: Přesné polohy z GPS počítané kanadským serverem CSRS-PPP. Geod. a kart. obzor, č. 2/2010, s. 25-31.
[4] Šloufová, A.: Vyhodnocení stability vybraných GNSS stanic na území ČR z časových řad v ETRS89. Diplomová práce. ZČU, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, Plzeň 2010. (Text v pdf je na https://stag-ws.zcu.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContent?adipIdno=31063.)
[5] Kostelecký Jan, Kostelecký Jakub, Pešek Ivan: Metodika převodu mezi ETRF2000 a S-JTSK varianta 2. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Stavební fakulta ČVUT v Praze, GO Pecný, červen 2010. (Text v pdf najdeme na http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcuzk.cz%2FGenerujSoubor.ashx%3FNAZEV%3D10-METODIKA_PREVODU&ei=ATXxTJqGK4iuvgPnz4SFDg&usg=AFQjCNFf0TMCIT4kdOXQYJ69pZdHvhFDcA.)

Ing. Georgij Karský, CSc.

vyvěšeno: 25.01.2011
ID článku: 3941


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] GPSSoftware [Pošta]