[Home Page]

Vzdělání nebo jen zkouška?

Katastr potěšil i vyděsil

Koncem září do redakce Zeměměřiče doputovala Informace o jednotlivé zkoušce z geodézie, která pochází z porady ředitelů rezortu ČÚZK 19. září t.r. a dává naději, jak získat v krátké době potřebné odborné vzdělání pro práci na katastrálních úřadech (KÚ) a pracovištích (KP). Posuďte sami, citujeme:

“Jednotlivá zkouška z geodézie je zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování zaměstnanec, který již má minimálně středoškolské vzdělání, získá způsobilost k výkonu zeměměřických činností (po absolvování zkoušky zaměstnanec splňuje podmínku středoškolského vzdělání zeměměřického směru dle § 3 zeměměřického zákona). Jedná se o obdobu maturitní zkoušky. Zaměstnanec tak k získání způsobilosti k výkonu zeměměřických činností nemusí dálkově studovat střední školu (jako je tomu např. v Praze na zeměměřické průmyslovce), ale absolvuje pouze tuto jednotlivou zkoušku a tím získá způsobilost k výkonu zeměměřických činností.

Složit jednotlivou zkoušku je možné na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích, a to v období maturitních zkoušek, tj. koncem května, začátkem června 2013. Zkouška se skládá ze dvou dílčích zkoušek, a to vypracování a obhajoba maturitní práce a ústní zkouška z geodézie. Ke zkoušce je třeba se přihlásit do 15. listopadu 2012. Průběžné informace k jednotlivé zkoušce, včetně přihlášky, budou od začátku října zveřejňovány na webu školy na adrese http://www.spsstavcb.cz/skola/jednotliva-zkouska.html. Zadání maturitních prací proběhne buď emailovou cestou, nebo na schůzce nejpozději do 21. prosince 2012. Konzultační schůzku je možno v případě většího počtu zájemců z jednoho místa zorganizovat i na konkrétním úřadu. Cena za vykonání zkoušky byla v roce 2012 1500 Kč.“

Nevzdělanci začali jásat

Čtenáři Zeměměřiče vědí, že časopis – inspirovaný závěry Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012-16 – vyhlásil na jaře 2012 boj proti nevzdělancům působícím v našem oboru. Upozornili jste nás na známou skutečnost, že kromě tohoto jevu v soukromém sektoru vykonávají odborné zeměměřické práce takoví zaměstnanci i v rezortu ČÚZK při správě katastru nemovitostí (KN). K problémům dochází zejména při přebírání geometrických plánů a dalším využití výsledků digitalizace katastrálních map původně vyhotovených v sáhovém měřítku.

Již v Chomutovských událostech dal ČÚZK zřetelně najevo, že personální otázky jsou vysloveně vnitřní záležitostí rezortu a každý KÚ si personální věci řeší sám. Nechtělo se nám však věřit, že by si rezort ČÚZK výše citovanou informací chtěl snadno a rychle opatřit odborné vzdělání pro některé své zaměstnance, kteří geodézii nikdy nestudovali, i když na katastru již pracují dlouho. Redakce se tedy dotázala ředitele personálního odboru Mgr. Oty Kalaše, který v odpovědi uvedl, že se jednalo pouze o informaci, kterou „prezentoval na resortní poradě ředitelů jako interní informaci týkající se vzdělávání zaměstnanců resortu. Tato informace by měla být ještě upřesněna v tom smyslu, že se musí jednat o zaměstnance se středoškolským vzděláním s maturitou a dále o nutnost vykonat současně i jednotlivou zkoušku z mapování. Protože výše uvedená informace vyvolala poměrně velký zájem o další informace ze strany KÚ a vzhledem k tomu, že se současně objevily i hlasy zpochybňující náš výklad k jednotlivé zkoušce upravené ve školském zákoně, rozhodl jsem se obrátit se na Ministerstvo školství, aby nám dalo odpověď na otázku, zda složením jednotlivých zkoušek z geodézie a mapování může být středoškolsky vzdělaný zaměstnanec s maturitou považován za absolventa středoškolského vzdělání zeměměřického směru ve smyslu zeměměřického zákona. Budete-li mít zájem, oficiální odpověď z MŠMT bych po jejím obdržení zaslal na vědomí také vám“, napsal redakci mgr. Kalaš.

Samozřejmě jsme zájem o výklad MŠMT měli. Zásadní otázka na personalistu a vlastně celý ČÚZK je však ta, zda rezort tato osvědčení o jednotlivé zkoušce hodlá uznávat jako potřebné vzdělání pro výkon zeměměřických činností. Domníváme se proto, že dotaz na MŠMT je pouze zastíracím manévrem, protože ministerstvo obvyklým postupem požádá o odborné vyjádření právě ČÚZK. S napětím jsme také sledovali stránky Průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích, která slibovala v říjnu bližší pokyny ke zkoušce. 15. listopadu je totiž termín k podání přihlášky a lidé potřebují na přihlášení nějaký čas...

Reakce rozporuplné

Originálnímu nápadu, jak vyrobit další zeměměřiče – odborně způsobilé osoby dle zákona č.200/1994 Sb., někteří ředitelé KP či KÚ zatleskali, neboť by mohli „rozprostřít zodpovědnost a ne podepisovat všechno sami“. Jiní pracovníci rezortu uznávali, že by to třeba naoko splnilo literu zeměměřického zákona, ale mnohem čistší je doplnění vzdělání například dálkovým studiem, kde jde opravdu o vzdělávání a ne pouze o zkoušku. Někteří pracovníci byli totálně rozladěni a rozčarováni, čeho se ještě nedožijí od nadřízeného orgánu, který by měl dohlížet mj. na vysokou odbornou úroveň zeměměřictví a katastru.

V soukromé sféře, kde jsme záležitost konzultovali, byl názor jednoznačně záporný – „to je poslední hřebík do rakve oboru“. Z okruhu odborného školství jsme zaznamenali vlastně jen jediný názor – „že by si na ČÚZK měli pořádně přečíst, co napsali v zeměměřickém zákoně, a neblbnout své lidi“.

Čekání a čekání

Z MŠMT ani z ČÚZK žádná odpověď nepřicházela a v redakci jsme nevěděli zda to celé je pouze planý poplach nebo se schyluje k bouři. ZKI v Brně, který ve svém nálezu (viz Hříšní lidé oboru zeměměřického v tomto čísle Zeměměřiče) jasně celou problematiku na podobném případě uvádí na pravou míru, když cituje správně § 113 školského zákona, uvedeného ve shrnutí.

Aby byl dosažen stupeň vzdělání bez předchozího studia, definuje §113d nutnost složit zkoušky ze všech předmětů podle studijního plánu oboru, takže chápeme-li to v redakci správně, jedná se o ještě obšírnější zkoušení, než je maturita.

Po měsíci čekání k nám „zabloudil“ email Mgr. Kalaše, který však nebyl určen naší redakci:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové, na poradě ředitelů 19. 9. 2012 jsem vám poskytl informaci o jednotlivé zkoušce z geodézie. Tato informace vyvolala zájem ze strany zaměstnanců resortu, zároveň se však objevily i hlasy zpochybňující náš výklad školského zákona k jednotlivé zkoušce. Informace se dokonce dostala i mimo resort, když mě v této záležitosti kontaktoval Radek Petr, redaktor Zeměměřiče.

S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli obrátit se dodatečně na MŠMT, oddělení středního vzdělávání, aby nám dalo stanovisko k otázce, zda je možné považovat osobu, která má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a která následně složí jednotlivou zkoušku z geodézie a z mapování, za osobu s ukončeným středoškolským vzděláním zeměměřického směru.

Než nám přijde odpověď z MŠMT, doporučuji nepřihlašovat zaměstnance na jednotlivé zkoušky z geodézie a mapování. Vedoucího oddělení středního vzdělávání jsem požádal, zda by nám mohl zaslat odpověď co nejdříve, vzhledem k termínu 15. listopadu 2012 pro podávání přihlášek na zkoušky. Hned, jak se dozvím další informace, budu Vás obratem informovat.“

Zajímavá je poznámka „informace se dokonce dostala i mimo rezort“ – v takovém případě by ale měla být označena stupněm důvěrnosti. Další věc, která nás pobavila, nebo spíš zarazila, ale posuďte sami – na stránkách budějovické školy se v polovině října objevil dodatek:

„Podle platné legislativy je termín pro podání přihlášky 15. listopad. Bohužel se však u nás zákony neustále na poslední chvíli mění, předpokládá se, že bude vydána novela, která by měla termín přihlášky na 15. prosinec (ale raději bych se na tento termín nespoléhal)“. Viz web www.spsstavcb.cz/skola/jednotliva-zkouska.html

Rozsah jednotlivé zkoušky a další informace

Nové informace ke zkouškám se objevily na www.psstavcb.cz 8. listopadu. Stále je ale nejdůležitější zjistit, jak se k  právnímu názoru ČÚZK postavilo MŠMT a jak se následně rozhodne ČÚZK. Odpovědi ale nepřicházejí. 15. listopad je už za dveřmi a lidé v rezortu by měli vědět, na čem jsou. Na Webu Zeměměřiče se k tomu nevyjadřujeme, abychom se nestali „účastníky řízení“.

Konečně k nám zabloudila další informace:

„Vzhledem k nejasnosti nastavení kritérií pro vykonání zkoušky nelze zatím o uznávání rozhodnout a proto zájemci přihlášení v tomto roce podstupují riziko, že jim zkouška nebude k ničemu.“

Je to vítězství „pravdy a lásky“ nebo se rezort jen nadechne, aby našel jinou skulinku a „nasekal“ odborně způsobilé zeměměřiče „jako Baťa cvičky“ v příštím kole? Uvidíme. Do uzávěrky tohoto čísla se nám nepodařilo sehnat vyjádření ČÚZK ani MŠMT, ale přesto jsme považovali za nutné, aby pracovníci v re­zortu bez odborného vzdělání a jejich vedoucí pracovníci získali pro své rozhodování oporu v příslušných zákonech a rozhodnutích zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI). Existují totiž rozhodnutí ZKI, kdy středoškoláci dálkově studovali obor geodézie, zaplatili 7 tisíc za školu, dojížděli do školy každý týden jeden den a brali si na to dovolenou, zdárně studium zakončili maturitní zkouškou na střední průmyslové škole stavební, ale ZKI brilantně zdůvodnil, že nejde o odborné vzdělání zeměměřického směru. …a měl pravdu! Předplatné Zeměměřiče se prostě vyplácí.

Shrnutí pro všechny

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. (zeměměřický zákon) jsou zeměměřické činnosti oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby . Podle následujícího odstavce 4 se za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

Podle § 58 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) lze dosáhnout středního vzdělání úspěšným ukončením vzdělávacího programu buď ve stupni střední vzdělání (1 až 2 roky trvání denní formy studia), nebo střední vzdělání s výučním listem (2 nebo 3 roky denní formy studia) a konečně střední vzdělání s maturitní zkouškou (gymnázia – 8, 6, 4 roky, vzdělávací programy v délce 4 let denního studia, nástavbová studia v délce 2 let, vše zakončené maturitní zkouškou), přičemž je vládou stanoveno, ve kterém oboru lze středního vzdělání dosáhnout kterým stupněm. Podle § 72 má každý z vyjmenovaných stupňů středního vzdělání předepsánu formu závěrečné zkoušky, od které se odvíjí úspěšnost absolvování studia, která je vyjádřena na vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce, případně spojeném s výučním listem. Součástí vysvědčení je údaj o dosaženém stupni vzdělání.

Podle § 113 odst. 1 školského zákona může každý v rámci dalšího vzdělávání vykonat jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky. Podle odst. 8 však úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská stupeň vzdělání a v případě jednotlivé zkoušky zdravotnického oboru vzdělání ani způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Podle § 113d Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria podle tohoto zákona.

Pozn. red.: současná pravidla českého pravopisu připouštějí používání tvaru slova resort i rezort (tomu dává Zeměměřič přednost).

Radek Petr, Pavel Žofka, 15. listopadu 2012

vyvěšeno: 27.09.2012
poslední aktualizace: 29.11.2012
ID článku: 4199
další informace: www.spsstavcb.cz/skola/jednotliva-zkouska.html


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Školství
[Pošta]