[Home Page]

Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

Milo Ofoukaný na portálu Geoinformatika.sk dne 28.3.2014 informoval, že byla podána Hromadná připomínka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastru nemovitostí a k tematu dále napsal:
Zástupci Společnosti pro otevřené informační technologie, Institutu zaměstnanosti, komunity GEOINFORMATIKA.sk a sdružení Freemap Slovakia dnes po tiskové konferenci zveřejnili společnou hromadnou připomínku k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastru nemovitostí. Cílem jejich připomínek je zejména dosažení otevřeného přístupu k údajům (open data) a zabránění předepisování podmínek jejich použití, snížení poplatků na polovinu pokud jsou úkony dělány elektronicky a odborné výhrady k výkonu geodetických a kartografických činností.

Přes 600 podpisů k 1. dubnu podpořilo tuto aktivitu (aby byla projednána stačilo by 500 podpisů) a další podpora může přibývat až do čtvrtka 3. dubna. Aktivisté vidí v předmětných právních předpisech tyto kritická místa:

* neúměrná centralizace a monopolizace procesu výkonu geodetických a kartografických činností včetně tvorby dat a mapových děl,
* bezdůvodné omezení uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím,
* zásah do kompetencí jednotlivých orgánů státní správy a rozpory s platnými právními předpisy v předmětné oblasti s rizikem tvorby značné finanční zátěže na státní rozpočet,
* absence konzistence obou návrhů právních předpisů v oblasti propojení katastrálních údajů a mechanismů pro jejich využívání s informačním systémem geodézie a kartografie,
* omezená reálná podpora principů reformy ESO (Efektivní, Spolehlivá a Otevřená veřejná správa) především v oblasti eliminace neopodstatněného výkaznictví (například daň z nemovitostí) a zpřístupnění strojově zpracovatelných dat (open data) pro tvorbu nových služeb a aplikací s přidanou hodnotou,
* neodůvodněné omezení přístupu a možnosti opětovného využívání dat a služeb prostorových dat z informačního systému geodézie a kartografie,
* zrušení vnášení zákres věcných břemen do katastrální mapy bez zákresu věcných břemen do katastrální mapy není možná ochrana práv z nich vyplývajících,
* aktualizace právních předpisů by neměla odrážet výsledky provádění POPIS projektů, ale naopak, úpravy právních předpisů by měly usměrňovat způsoby provádění a výstupy POPIS projektů,
* ukládání pokut právnickým osobám katastrální inspekcí a okresním úřadem bez upozornění, co považujeme za bezdůvodné zpřísnění s negativním dopadem na právnické osoby, a tím na zaměstnanost,
* v rámci mapování znemožnění obnovy parcely rejstříku "E", jejichž lomové body hranic jsou v terénu trvale stabilizované,
* vypuštění nutnosti uznávání průběhu vlastnické hranice vlastníky a zánik definice sporné hranice,
* absence uložení povinnosti občanovi účastnit se katastrálního řízení a nejednoznačnost definice, kdo je účastníkem katastrálního řízení.

Podrobněji viz odkaz na Geoinformatika.sk

Pozn. redakce: Výhodou Slovenska je, že tam existují odborné organizace, které jsou schopny formulovat odborné připomínky a podávat věcné návrhy ke změnám...

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 01.04.2014
ID článku: 4455
další informace: www.geoinformatika.sk/obcianski-aktivisti-publikovali-hromadnu-pripomienku-k-zakonom-o-katastri-geod%C3%A9zii-a-kartografii


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Přečtěte si Ze zahraničí
[Pošta]