[Home Page]

Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

Olomouc, 24. 6. 2015 - v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, řešeného Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i., Zdiby, byla dokončena digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci včetně zpřístupnění jejich digitálních modelů na webovém portále.

Projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví s podtitulem Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů, si klade za cíl vytvoření expertního systému v podobě webového portálu, jehož hlavní komponentou je sada on-line nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů. Další důležitou součástí je on-line dostupná otevřená databáze starých kartografických děl. Vytvoření uvedeného expertního systému poskytuje odborné i laické veřejnosti služby nové generace. Systém umožňuje uživateli efektivně porovnávat a analyzovat změny v mapě (v osídlení a krajině) v závislosti na čase na mapách z různého období a z jejich různých vydání. Cílem projektu je ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v paměťových institucích, knihovnách, archivech a muzeích včetně movitého kulturního dědictví, historických knihovních fondů a dokumentů.

Na projektu spolupracují dvě výzkumné instituce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. a Historický ústav AV ČR, v. v. i. Podrobné informace o projektu s výsledky jsou na portále naki.vugtk.cz. V rámci projektu VÚGTK spolupracuje s více jak 30 paměťovými institucemi, především s archivy, muzei a knihovnami, které mají ve svých sbírkách mapy, plány, mapové atlasy, glóby či jiná stará kartografická díla. Na základě oboustranných smluv je možné digitalizovat celou nebo vybranou část jejich mapové sbírky, a to zdarma. Mapové podklady budou využity k ověření vyvíjených technologií v rámci projektu tak, aby mohly být zpřístupněny uživatelům, badatelům i vědeckým pracovníkům pomocí sofistikovaných webových aplikací.

Digitalizované staré mapy jsou postupně zpřístupňovány na webu ve Virtuální mapové sbírce na portále chartae-antiquae.cz, kde je nyní cca 40 000 map. Součástí sbírky je i virtuální sbírka 50 modelů starých glóbů. Ty svou čitelností patří na první místo ve světovém srovnání. Mezi modely jsou kromě jiných i velmi cenné barokní glóby ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Z nich je například i párová dvojice zemského a hvězdného glóbu, kterou vytvořil po roce 1690 benátský kartograf Vincenzo M. Coronelli (1650-1718), patřící vůbec mezi nejcennější dochované glóby.

Zdroj: tisková zpráva

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. a Vlastivědné muzeum v Olomouci

vyvěšeno: 24.06.2015
ID článku: 4741
další informace:naki.vugtk.cz
chartae-antiquae.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Kartografie
Fotogrammetrie Internet
Historie Zajímavosti
[Pošta]