[Home Page]

Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

- monografie z oboru teorie chyb a vyrovnávacího počtu
- 2. upravené a doplněné vydání, ČVUT, 2015

Aktuálně jediná živá monografie na téma teorie chyb a vyrovnávacího počtu; obsahuje kromě běžných základů i části moderní a na světové úrovni. Autory jsou doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. a doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Kromě nezbytného úvodu do problematiky obsahuje monografie druhou kapitolu Základy teorie chyb měření, kde jsou popsány chyby měření, jejich statistický charakter a jednotlivá rozdělení náhodných veličin používaná v geodézii včetně rozdělení normálního jedno- i vícerozměrného. Jsou zde také popsány konstrukce intervalových odhadů, charakteristiky přesnosti a v geodézii hojně používaný zákon hromadění směrodatných odchylek.

Třetí kapitola se věnuje vyrovnání měření obecně, ve čtvrté kapitole je podrobně popsána metoda nejmenších čtverců, a to postupně od vyrovnání měření přímých přes zprostředkující, podmínkové až po vrovnání kombinované. V páté kapitole jsou popsány robustní metody vyrovnání, jejich odvození počínaje Huberovým m-odhadem, jednotlivé varianty výpočtu a využití v geodézii a to včetně moderních počítačových metod jako je RANSAC.

V kapitole šesté jsou podrobně popsány metody řešení normálních rovnic jakožto specifického matematického problému se zaměřením na aktuálně využívané metody. Popsány jsou jak metody jednoduché – využitelné pro malé soustavy, různých typů rozkladů až po metody sofistikované včetně singulárnícho rozkladu, které jsou vhodné pro řešení velkých nestabilních soustav.

V sedmé kapitole jsou popsány základy optimalizace geodetických sítí, v osmé kapitole aproximace funkčních vztahů a regresní a korelační analýza a v kapitole deváté testování statistických hypotéz, obojí s důrazem ny využití v geodézii.

Rozbory přesnosti v inženýrské geodézii jsou tématem obsáhlé kapitoly desáté. Ze stěžejních odstavců jmenujme Volba koeficientu spolehlivosti, Apriorní rozbor modelováním nebo Rozbory před, při a po měření.

Kapitola jedenáctá obsahuje zevrubný popis vyrovnání a analýzy přesnosti geodetických sítí, popsána je analýza přesnosti měření před vyrovnáním, různé postupy vyrovnání co do umístění do prostoru, vázaná síť s chybami podkladu pro vyrovnání i vyrovnání prostorové sítě s redukcí délek. Je zde také pojednáno o hodnocení aposteriorní přesnosti vyrovnání a popsán postup výpočtu parametrů elips a elipsoidů chyb z kovarianční matice.

Další kapitola je věnována lineární transformaci souřadnic v rovině i prostoru s vyrovnáním včetně výpočtu při­bližných hodnot.

Závěrečná kapitola popisuje Globální optimalizační algoritmy, které slouží k nalezení vhodného (optimálního) řešení problému zejména v případech, kdy není znám matematický popis řešení problému. Tyto metody jsou v principu velmi jednoduché, jsou založeny na různých způsobech prohledávání prostoru řešení a prakticky je nelze využít bez počítače.
Kniha je doplněna rejsříkem.


Změny a doplňky oproti vydání prvnímu

V kapitole 5 Metody robustního odhadu přibyly dva důležité odstavce a to „Metoda detekce odlehlých měření založená na M-odhadech“„Využití robustních M-odhadů pro závislé (korelované) veličiny“, které významně rozšiřují využitelnost robustních metod v geodézii.
V kapitole 11 byly doplněny odstavce „Exaktní vyrovnání s využitím konceptu pseudobodu pro uvážení vlivu centrace a určení výšky přístroje a cíle“ a „Vyrovnání prostorové sítě s redukcí délek“. Zejména druhé téma je velmi zajímavé a umožňuje významně zvětšit oblast 3D sítě bez rozdělování na polohu a výšku pro vyrovnání.

Kapitola 12 Transformace souřadnic je celá nová, obsahuje odvození a postup výpočtu 2D i 3D transformace včetně výpočtu transformace kovarianční matice, transformují-li se souřadnice získané vyrovnáním.


Monografii vydalo České vysoké učení technické v Praze v roce 2015. Vytiskla ji Česká technika – nakladatelství ČVUT (CTN), Zikova 4, Praha 6.
Počet stran 336, počet obrázků 63, počet tabulek 42.
Vydání druhé, upravené a doplněné, náklad 150 výtisků.
ISBN 978-80-01-05843-5

Dostupnost

Kniha stojí 450 Kč, při zaslání poštou se platí poštovné a balné.

Distribuce přes časopis Zeměměřič

a) Knihu lze zakoupit osobně v redakci po předchozí domluvě pouze do data zavedení registračních pokladen. Pak bude tento maloobchodní prodej zrušen.
b) Knihu lze zaplatit na fakturu a po zaplacení vyzvednout po předchozí domluvě v redakci. Zatím časově neomezeno.
c) Knihu získáte také poštou z redakce. Objednávky na redakce@zememeric.cz nebo www.zememeric.cz/objednávky
d) Zakoupení u distribuční společnosti SEND Předplatné – viz www.zememeric.cz/objednávky (objednáte – obdržíte zálohovou fakturu, zaplatíte, obdržíte knihu, pod svým objednávkovým profilem si vytisknete svůj daňový doklad. Je to totožný způsob jako u předplatného časopisu Zeměměřič).

Distribuce přes autory

Knihu prodává fakulta na fakturu. Lze ji objednat na adrese:
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra speciální geodézie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
nebo na emailu martin.stroner@fsv.cvut.cz

Cena je stejná u všech možností objednání a dodání knihy. Pro vystavení daňového dokladu je třeba uvést IČO.

redakce

vyvěšeno: 06.10.2016
poslední aktualizace: 05.10.2016
ID článku: 4925
další informace:www.send.cz/casopis/769
www.zememeric.cz/objednávky


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server]
Geodézie
Školství Přečtěte si
[Pošta]