[Home Page]

Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi

<p>Česká kartografická společnost (ČKS) měla 7. září 2017 během 22. Kartografické konference v Liberci <strong>členskou schůzi</strong>, kde se zvolil také nový výbor a revizní komise.<br />&nbsp;<br />Ze <strong>114 členů </strong>ČKS je 99 individuálních, 9 čestných a 6 kolektivních. Na výroční schůzi bylo přítomno 62 členů, což je nadpoloviční většina. Usnášeníschopnost schůze je již od 1/3 členské základny.<br /><strong>Kolektivními členy</strong> jsou: VÚGTK Zdiby, v.v.i, Kartografie PRAHA, a. s., SHOCart, s.r.o., T-Mapy, s.r.o., Katedra geografie PedF MU v Brně, Katedra geoinformatiky PřF UPOL.</p><p>&nbsp;</p><h3><strong>Volby</strong></h3><strong>Do výboru České kartografické společnosti byli zvoleni:<br /></strong>57 hlasů <strong>Růžena Zimová</strong> – ČVUT Praha&nbsp;<em>(znovu zvolena pokladníken)</em><br />55 hlasů <strong>Jiří Cajthaml</strong> – ČVUT Praha,<br />54 hlasů <strong>Vít Voženílek</strong> – UPOL Olomouc&nbsp;<em>(znovu zvolen místopředsedou)</em><br />52 hlasů <strong>Zdeněk Stachoň</strong> – MU Brno<br />49 hlasů <strong>Václav Talhofer</strong> – UO Brno <em>(znovu zvolen předsedou)</em><br />46 hlasů <strong>Alena Vondráková</strong> – UPOL Olomouc<br />44 hlasů <strong>Milada Svobodová</strong> – Kartografie Praha&nbsp;(znovu zvolena tajemnicí)<br />43 hlasů <strong>Přemysl Jindrák</strong> – ZÚ Praha<br />40 hlasů <strong>Václav Čada</strong> – ZČU Plzeň<p>&nbsp;</p><p><strong>Náhradníci:</strong><br />39 hlasů <strong>Jiří Šmída</strong> – TUL Liberec<br />27 hlasů <strong>Jan Ptáček</strong> – Kartografie Praha<br />19 hlasů <strong>Josef Rančák</strong> - Geodézie On Line<br />Z 62 rozdaných hlasovacích lístků, bylo 61 odevzdaných a z nich 60 platných.<br /><br /><br /><strong>Do kontrolní komise ČKS byli zvoleni:<br />Jiří Drozda</strong> – VÚGTK Zdiby<br /><strong>Jakub Lysák</strong> – UK Praha<br /><strong>Jana Pressová</strong> – ZÚ Praha<br />Z 62 rozdaných hlasovacích lístků, bylo odevzdaných a platných všech 62 lístků.</p><p><br />V roce 2015 na členské schůzi v Lednici byly přijaty nové stanovy Společnosti, v nichž<br />byly zapracovány změny související s novým občanským zákoníkem. Byl přijat nový název<br /><strong>Česká kartografická společnost, z.s.</strong> (zapsaný spolek) a Společnost rovněž změnila své sídlo.<br />Nové stanovy jsou dostupné na webových stránkách Společnosti. Změny byly v prosinci 2015<br />zapsány do spolkového rejstříku. V souvislosti se změnou názvu bylo v roce 2016 na základě<br />vypsané soutěže vybráno nové logo Společnosti, které je používáno v české i anglické mutaci.</p><p><br /></p><h3><strong>Hospodaření Společnosti</strong></h3>ČKS hospodaří jako veřejně prospěšná společnost, není plátcem DPH. Příjmy Společnosti<br />v uplynulém období sestávaly z členských příspěvků individuálních členů ve výši 200,- Kč ročně, dále z příspěvků&nbsp;kolektivních členů Společnosti, stanovených v uzavřených dohodách, a z bankovních úroků.<br />Hlavními položkami výdajů byly příspěvky za členství v ICA ve výši 250,- EUR (do roku 2015) a 500,- EUR (od roku 2016) a náklady na pořádání celonárodní odborné soutěže Mapa roku a další akce, osobní náklady na základě DPP (práce pro Mapu roku, finanční přehled apod.) aj.<br />K výdajům patřila též podpora účasti mladých kartografů na kartografických konferencích ČKS&nbsp;formou studentského a juniorského grantu. Vítězům vypsané grantové soutěže byla hrazena&nbsp;účast na 21. i 22. kartografické konferenci. Z prostředků ČKS je rovněž hrazena účast čestných&nbsp;členů Společnosti na kartografických konferencích. V roce 2015 byla výše příjmů i výdajů&nbsp;Společnosti ovlivněna pořadatelstvím 21. kartografické konference v Lednici, jejíž financování&nbsp;probíhalo v režii ČKS. Česká kartografická společnost neeviduje žádné zásoby ani ostatní&nbsp;majetek, celkový majetek Společnosti tvoří peněžní prostředky v hotovosti a na účtu u ČSOB.<br />Hospodaření Společnosti je kontrolováno revizní komisí, působící podle nových stanov pod<br />názvem kontrolní komise.<br /><strong>Přehled financí ČKS</strong> od 30. 6. 2015 (dle ročních/půlročních vyúčtování):<br />stav ke dni / celkový majetek<br />30. 06. 2015 - 270 969,55 Kč<br />31. 12. 2015 - 246 729,42 Kč<br />31. 12. 2016 - 243 054,86 Kč<br />30. 06. 2017 - 255 908,58 Kč<p>&nbsp;</p><p><br /></p><h3><strong>Mezinárodní zapojení členú ČKS</strong></h3>Členové společnosti se zapojují do akcí zastřešovaných Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) – ať již účastí na mezinárodních kartografických konferencích (ICC) a dalších odborných akcích ICA, či prací v odborných komisích a řídících orgánech ICA.<br />Od roku 2015 má česká kartografie opět zastoupení v nejvyšším orgánu<strong> ICA – funkci<br />viceprezidenta</strong> zastává prof. Voženílek, který má na starosti <strong>komise pro atlasy a mapový styl</strong> a&nbsp;<strong>pracovní skupinu pro Mezinárodní rok mapy (IMY)</strong>. Současně řeší všechny záležitosti týkající&nbsp;se <strong>organizace mezinárodních kartografických a regionálních konferencí</strong>.<br />ČKS byla velice aktivní v propagaci kartografie v rámci Mezinárodního roku mapy. Její<br />aktivita se projevovala jak na vlastním řízením aktivity (prof. Voženílek), tak při organizování<br />národních aktivit (vydávání map s logy IMY, výstavy, akce pod záštitou IMY apod.).<p>&nbsp;</p><p><strong>Odborné komise ICA<br /></strong>Vzhledem k tomu, že 16. valné shromáždění ICA zredukovalo počet a skladbu odborných<br />komisí ICA, ČKS zastupovali pro období 2015–2017 následující národní delegáti:<br />- komise pro umění a kartografii – Ing. Irena Košková;<br />-&nbsp;komise pro kartografii pro včasné varování a krizové řízení – prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. <em>(předseda)</em>;<br />-&nbsp;komise pro atlasy – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. <em>(předseda)</em>;<br />-&nbsp;komise pro Open source technologie – Ing. Jan Ježek, Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro kognitivní vizualizaci – Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro digitální technologie v kartografickém dědictví – doc. Ing. Jiří Cajthaml,<br />Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro výchovu kartografů – prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.;<br />-&nbsp;komise pro geoinformační infrastrukturu a standardy - doc. Ing. Petr Rapant, CSc.;<br />-&nbsp;komise pro historii kartografie – Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro kartografická zobrazení – doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro mapování z dat DPZ – prof. Dr. Ing. Karel Pavelka;<br />-&nbsp;komise pro mapy na internetu – Mgr. Ing. Otakar Čerba, Ph.D.;<br />-&nbsp;komise pro užití map a jejich uživatelské aspekty – RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. <em>(místopředsedkyně)</em></p><p><br /></p><h3><strong>Výhled další činnosti</strong></h3>Dosavadní výbor ČKS doporučuje pokračovat v aktivní práci celé Společnosti a usilovat o její rozšíření.&nbsp;Doporučuje zachovat pořádání každoroční soutěže „Mapa roku“ a roce 2018 Soutěže dětské&nbsp;kresby s kartografickou tematikou pro výstavy ICA konané v době mezinárodních&nbsp;kartografických konferencí. Dále doporučuje i nadále pořádat tradiční akce typu odborného&nbsp;semináře Kartografický den Olomouc a studentských vědeckých konferencí.<br />Po úspěšném zapojení ČKS do Zeměpisné olympiády doporučuje výbor prohlubovat tuto<br />aktivitu i v dalších letech.<br />Měla by být nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje ČKS a udržováním webové stránky společnosti http:www.czechmaps.cz<br />Výbor dále doporučuje věnovat pozornost dvěma významným výročím v roce 2018. Je<br />navázána spolupráce s hlavními organizátory slavnostního zasedání a konference <strong>Mikuláš<br />Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech</strong>, konkrétně s doc. Hrubou a&nbsp;prof. Semotanovou. Konference proběhne na zámku v Litoměřicích a ČKS je jedním z partnerů,&nbsp;kteří poskytli této akci záštitu. Jako kontaktní osoby jsou delegováni doc. Cajthaml a Mgr.&nbsp;Stachoň. Dalším důležitým výročím je <strong>100 let české kartografie</strong>.<br />Výbor doporučuje věnovat stálou pozornost i rozvoji členské základny, zejména podpořit mladé&nbsp;pracovníky a studenty v jejich zájmu o kartografii a geoinformatiku. Bylo by vhodné<br />pokračovat nejen v soutěži o národní studentské a juniorské granty, ale případně tyto granty<br />rozšířit i na akce v zahraničí.<p>&nbsp;</p><p><em>Zdroj: Zpráva o činnosti České kartografické společnosti za období září 2015 až srpen 2017, členská schůze dne 7. září 2017&nbsp;</em></p>

redakce

vyvěšeno: 08.09.2017
ID článku: 4996


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]