[Home Page]

Novela Stavebního zákona

Novela stavebního zákona byla rozeslána 31. 7. 2017 v částce č. 82 Sbírky zákonů. Rozsáhlá novela stavebního zákona vychází jako nový <strong>ZÁKON č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony</strong>. <br /><br /> Částka č. 82 Sbírky zákonů lze stáhnout ze serveru Ministerstva vnitra:<br /> http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&amp;id=38268 <br /><br /> Rozsáhlá novela stavebního zákona obsahuje (mimo jiné) ve své části čtyřicáté třetí i velmi krátkou novelu katastrálního zákona. <br /><br /> Novela KatZ spočívá ve změně definice pozemku obsažené v § 2 písm. a) KatZ, a v diferenční úpravě vypadá takto: <br /> <em>(§ 2) Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím <del>nebo územním souhlasem</del>, <u>společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem</u>, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků</em>. <br /><br /> Novelizační zákon č. 225/2017 Sb., nabývá účinnosti až dnem 1. 1. 2018. <br /><br /> Samotným novelizačním zákonem č. 225/2017 Sb., (tj. společně s novelou stavebního zákona) se však mění i mnoho jiných dosavadních zákonů. Například lze třeba uvést: v části sedmé je <strong>novela zákona o ochraně ZPF</strong> (č. 334/1192 Sb.), v části dvanácté je <strong>novela lesního zákona</strong> (č. 289/1995 Sb.), v části třicáté první je <strong>novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech</strong> (č. 139/2002 Sb.), v části třicáté čtvrté je <strong>novela správního řádu</strong> nebo v části čtyřicáté druhé je <strong>novela zákona o Státním pozemkovém úřadu</strong> (č. 503/2012 Sb.) a spousta dalších novel dalších předpisů. <br /><br /> MMR na svých stránkách zveřejňuje také jejich pracovní soubory se zapracovanými změnami v PDF (diferenční znění), pro tento zákon viz: <br /> http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novela-stavebniho-zakona-(1) <br /><br /> Na stránkách MMR lze v sekci právo nastavit odběr novinek a tak Vám také budou chodit emailem.<br /> http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1) <br /><br /> <strong>Novelou Stavebního zákona se zabývá také článek v časopisu Zeměměřič č.9+10/2017, který vychází počátkem října 2017.</strong>

Zdroj: konference Katastr

vyvěšeno: 26.09.2017
ID článku: 5005
další informace:www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novela-stavebniho-zakona-(1)
www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
Různé Přečtěte si
[Pošta]