[Home Page]

ČÚZK ke spolehlivosti KN

Vážená redakce,
přečetl jsem si příspěvek "Spolehlivost katastru nemovitostí", ve kterém se autor zabývá otázkou, do jaké míry se lze spolehnout na zápisy práv v katastru nemovitostí. Nechci ve své krátké reakci rozebírat všechny okolnosti, které vedly k současné podobě právní úpravy zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastru nemovitostí. Chci však upozornit, že v průběhu uplynulého desetiletí byl již dvakrát zpracován návrh právní úpravy, která otázku vyšší míry ochrany toho, kdo vychází ze zápisů práv v katastru nemovitostí, řešila.

V roce 1996 byly zpracovány zásady nového zákona, do kterých byla začleněna ochrana srovnatelná se zápisy v pozemkových knihách. Projednávání skončilo na úrovni předběžného projednání zásad v meziresortním připomínkovém řízení, ve kterém resorty vyjádřily značně rezervované postoje. Namísto návrhu nového zákona pak byly pouze novelizovány stávající zákony a takové stěžejní otázky, na jaké příspěvek upozorňuje, vyřešeny nebyly. Jde tu t! aké o zřejmou souvislost s přípravou nového občanského zákoníku, které již v té době probíhala.

V roce 2001 byl projednán a vládou schválen věcný záměr nového katastrálního zákona, který tuto citlivou otázku řeší. Zpracování do podoby paragrafového znění proběhlo v roce 2002, na internetových stránkách ČÚZK byl zvěřejněn jak návrh v podobě pro meziresortní připomínkové řízení, tak pro jednání Legislatvivní rady vlády (nyní lze oba návrhy nalézt v rubrice "BÝVALO AKTUÁLNÍ"). Návrh byl v závěru roku 2002 předložen vládě. Při projednání v komisích Legislativní rady vlády sice zněly podpůrné hlasy, ale výsledné stanovisko Legislativní rady ze dne 27.2. 2003 bylo návrh dále ve vládě neprojednávat a vyčkat dokončení návrhů nového občanského zákoníku a nového stavebního zákona, potom návrh dopracovat a předložit vládě. Připomínám, že v tomto návrhu jsou řešeny takové změny stávajích postupů, aby bylo možno v § 43 a 44 tohoto návrhu přiznat skutečnou ochranu dobré víry v pravdivost a úplnost zápisů práv v katastru nemovitostí. Takovou změnou je i podřízení dnešních zápisů záznamem, která se týkají věcných práv, režimu vkladového řízení.

Zbývá snad už jen dodat, že jde o změny značně citlivé a uváděné důvody nemusí být zcela totožné s důvody skutečnými. To však nic nemění na tom, že návrh bude znovu předložen po uplynutí prodloužených lhůt pro projednání nového občanského zákoníku a stavebního zákona, nebot není vůbec jisté, že tyto návrhy budou v blízké době dokončeny, když se na nich pracuje již dlouhé roky.

ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK

vyvěšeno: 08.09.2003
ID článku: 858
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=848


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]