[Home Page]

Časopis Zeměměřič na stáncích

...sice pořád ještě neseženete - na to je přeci jen příliš úzce zaměřen a distribuce formou předplatného je proto vhodnější - nicméně se s ním můžete už celých deset let potkávat i v různých knihovnách. Děje se tak díky fenoménu zvanému "povinné výtisky", jehož kořeny sahají do hluboké historie.

První, kdo jej zavedl, byl francouzský král František I. v roce 1537 a od druhé poloviny 18. století se s ním díky K. R. Ungárovi, řediteli klementinské knihovny, setkáváme i v českých zemích. V roce 1807 byla tato povinnost rozšířena na všechny tiskaře z Čech a v roce 1811 vznikla povinnost odevzdávat také noviny a mapy.
V současné době problematiku povinného výtisku upravují dva platné zákony: zákon č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon), který upravuje oblast periodik, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Mezi oběma zákony jsou však rozdíly - například zatímco v případě neperiodického tisku je vydavatel povinen odevzdávat pouhých pět kusů, u periodického tisku se tento počet vyhoupl na devatenáct.
Příjemci povinných výtisků jsou v převážné většině knihovny - z nich však jediná Národní knihovna ČR v pražském Klementinu má nárok na dva výtisky a má povinnost uchovat je v podstatě navždy. Jeden z výtisků zde setrvá pět let, je k dispozici čtenářům studovny a poté putuje ke svázání, zatímco druhý výtisk je vázán dříve - noviny po měsících, časopisy po ročnících. První svázaný ročník putuje do národního konzervačního fondu, ze kterého se půjčuje jen ve výjimečných případech, druhý je uložen ve skladišti knihovny, odkud si jej mohou čtenáři půjčit do studovny (po předchozím objednání).
S vázáním však má knihovna problémy - vzhledem k celkovému objemu povinných výtisků (jen v loňském roce docházelo 3636 titulů novin a časopisů = dva plné poštovní pytle denně) náklady na vazbu stoupají a při svazování dochází ke značnému skluzu. A to se ještě řada periodik do knihovny nedostane, protože jejich vydavatelé buď povinné výtisky nezasílají nebo o této povinnosti ani nevědí. Seznam knihoven majících nárok na povinné výtisky se navíc čas od času mění a zjistí-li to vydavatel se zpožděním, očekává se od něj, že dopošle zdarma všechny chybějící výtisky všem nově zařazeným knihovnám. Naopak knihovny, které ze seznamu vypadly (a nárok na povinné výtisky de facto ztratily) nezřídka zájem neztratily a buď si další zasílání výtisku zaplatí z vlastních zdrojů, nebo vděčně využijí nabídky prodloužení zasílání »gratis«.
Neperiodické povinné výtisky se v Klementinu ukládají v oddělení doplňování domácí literatury - a nejedná se pouze o knihy - je nutné odevzdávat povinné výtisky i od materiálů, u kterých by to ne každý čekal - například plakáty. Podle zákona č. 37/1995 jsou neperiodickými publikacemi rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření vydávané nejvýše jednou ročně nebo po částech i častěji. Z účinnosti zákona jsou však vyňaty například rozmnoženiny audiovizuálních děl, firemní manuály, bankovky, poštovní známky, mince, platební a kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry, rozmnoženiny programů počítačů, propagační materiály politických stran a hnutí, či plastické a nástěnné mapy, globy apod.
Jestlipak si toto uvědomují vydavatelé kartografických děl a zákony spojené s povinnými výtisky vždy a bez výhrad dodržují, aby byl náš národní konzervační fond úplný?

Na povinné výtisky mají ze zákona nárok: Národní knihovna ČR, oddělení periodik, Praha 1 (2 ks); Moravská zemská knihovna, Brno; Knihovna Národního muzea, Praha 7; Ministerstvo kultury - Archiv povinných výtisků, Praha 6; Parlamentní knihovna Poslanecké sněmovny, Praha 1; Městská knihovna, Praha 1; Středočeská vědecká knihovna, Kladno; Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice; Studijní a vědecká knihovna, Plzeň; Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem; Krajská vědecká knihovna, Liberec; Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové; Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava; Vědecká knihovna, Olomouc; Krajská knihovna, Pardubice; Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod; Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín; Krajská knihovna, Karlovy Vary.
Naše redakce dále posílá gratis výtisk na tyto adresy (většinou dřívější povinné výtisky): Knihovna Kanceláře prezidenta republiky, Praha 1; Státní technická knihovna - akvizice časopisů, Praha 1; Knihovna Akademie věd ČR, Praha 1; Státní pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha 1; Ústřední zemědělská a lesnická knihovna, Praha 2; Knihovna VŠ ekonomické - centrum informačních a knihovnických služeb, Praha 3; ČVUT v Praze, Fakulta stavební - Ústřední knihovna, Praha 6.
Následující knihovny a instituce si svůj výtisk platí: ČÚZK, Praha 8; ZÚ - technická knihovna, Praha 8; VÚGTK - ODIS - knihovna, Zdiby; VTOPÚ - odborná knihovna, Dobruška; Právnická fakulta Masarykovy univerzity - Ústřední knihovna, Brno; Univerzita Palackého - knihovna, Olomouc; Fakulta životního prostředí - knihovna, Ústí nad Labem; VUT v Brně - fakulta stavební - knihovnické informační centrum, Brno; Západočeská univerzita - oddělení periodik, Plzeň; Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem; Česká zemědělská univerzita - oddělení časopisů, Praha 6.

(man)

vyvěšeno: 09.12.2003
ID článku: 989


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
Různé
Školství Historie
Zajímavosti
[Pošta]