[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Reklama GEFOS

Reklama GEFOS

Sborník rozhodnutí

Sborník rozhodnutí je naše osobní a firemní kultivace oboru svépomocí. Je totiž dobré znát praxi orgánů zeměměřictví a katastru a poučit se z ní. Z dobrých rozhodnutí i z těch druhých můžeme odhadnout případné rozhodnutí úředníka v "naší věci" nebo na "našem úřadě". Jen tak lze usilovat o větší předvídatelnost práva. Jen tak lze slaďovat geodézii od Aše až po Lanžhot. Jen tak lze dokumentovat a potírat katastrální folklór. Zveřejněním získá rozhodnutí úředníka mnohem větší kontrolu (a tím i naději na správnost...).

Jednotlivá rozhodnutí, oznámení, sdělení... jsou důsledně anonymizována. Snažíme se zachovat pouze náznak, z kterého roku příslušný dokument je. Vše se totiž vyvíjí a čtení starého dokumentu nemusí být jasné bez znalosti jeho vročení.

Přispějte i vy do naší společné sbírky - je to iniciativa firem, ÚOZI, redakce a dalších, která nepotřebuje podporu nebo souhlas zeměměřických a katastrálních úřadů, ale potřebuje spolupráci nás všech...

Zeměměřič 09a10-17
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Českých Budějovicích
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Opavě
Zeměměřič 07a08-17
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
Zeměměřič 05a06-16
INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91
Zeměměřič 09a10-15
Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
Zeměměřič 05a06-14
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
Zeměměřič 11a12-13
Nedostatečné vzdělání I.
Nedostatečné vzdělání II.
Nedostatečné vzdělání III.
Zeměměřič 07a08-11
Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
Zeměměřič 03a04-11
Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
Zeměměřič 12-07
»Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
Zeměměřič 11-07
Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
Chomutovské události - výsledek policejního šetření
Zeměměřič 10-07
Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM
Zeměměřič 06a07-07
Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
Zeměměřič 03-07
Zeměměřič v PDF
Zeměměřič 10-06
ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK
Zeměměřič 08a09-06
Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Zeměměřič 06a07-06
Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků
Zeměměřič 05-06
Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
Označování katastrálních úřadů
Ověřování kopie GP
Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP
Zeměměřič 04-06
Pozměněný GP přiložený k listině
Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
Protokol ZKI v Q. z r.1999
Trestní oznámení na geodeta
Zeměměřič 05-04
ÚOZI u Ústavního soudu