[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Celoživotní vzdělávání v zeměměřictví

Účastníci 6. sjezdu ČSGK dne 25. listopadu 2000 uložili Radě ČSGK vytvořit během let 2001 až 2002 podmínky pro založení odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví s cílem přispět k řešení koncepcí vzdělávání v oboru. K účasti v této odborné skupině jsem vyzval zájemce prostřednictvím časopisů Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor, odezva byla bohužel zatím velmi malá (přihlásilo se pouze 5 zájemců). Cílem toho článku je pokus vyprovokovat veřejnou diskusi na téma vzdělávání v našem oboru a podnítit k odezvě další zájemce o činnost v příslušné odborné skupině ČSGK. Uvidím, jak se to publikováním otázek a mých názorů a odpovědí podaří. Mnou položené otázky nemusí být ty správné a tím odpovědi mohou být zcela zcestné a vyžadující nápravu.

Před otázkami a pokusy o odpovědi je však třeba poznamenat to, že povinnost celoživotního vzdělávání nestanoví přímo žádný resortní právní předpis a neexistuje žádný právní subjekt profesní samosprávy našeho oboru, který by povinnost vzdělávání mohl svým členům uložit. Možnost upravit povinnost systematického vzdělávání v novele zákona o zeměměřictví byla diskutována i ve společné pracovní skupině odborníků ČÚZK, KGK a ČSGK, příslušné ustanovení v zákoně o zeměměřictví není.

To, že u nás dosud neexistuje žádná forma profesní samosprávy je v rozvinuté části Evropy, do které se počítáme nejen v našem oboru, výjimkou, která rozhodně zatím nesvědčí o potřebném přesvědčení, vůli a organizační vyspělosti profesního společenstva zeměměřičů. To je však předmětem zcela jiné diskuse a ta trvá k naší škodě bez výsledků již deset let. Účastníků této neúspěšné diskuse nebylo zatím příliš mnoho a "mlčící většina" i nadále mlčí a mlčí. A ptám se: vadí, nevadí?

A teď tedy základní otázky, které mohou naznačit systém celoživotního vzdělávání zeměměřičů středoškoláků a vysokoškoláků:

 1. Kdo se má vzdělávat?
 2. Jak se má vzdělávat?
 3. Kdo má vzdělávat?

Otázku "proč vzdělávat" nepokládám, protože si myslím, že na tu si má odpovědět každý z nás sám a samozřejmě pokud odpovědět nechce, pak nemusí, ale potom platí pravidlo, že "když se nechce, je to horší než když to nejde".

Mé pokusy o odpovědi na první tři otázky jsou:

 1. Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři - povinně a úplatně (z osobních zdrojů) - určené akreditované pracoviště
 2. Členové zkušební komise pro udělení úředního oprávnění - povinně a zdarma (z rozpočtových zdrojů resortu) - určené akreditované pracoviště
 3. Řídící pracovníci orgánů státní správy - povinně a zdarma (z rozpočtových zdrojů resortu) - určené akreditované pracoviště
 4. Učitelé na odborných školách - povinně a zdarma (z rozpočtových zdrojů školy) - určené akreditované pracoviště
 5. Řídící pracovníci soukromých společností - nepovinně a úplatně (z firemních zdrojů rozvoje) - vybrané vzdělávací pracoviště působící na trhu
 6. Ostatní zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru - nepovinně úplatně i neúplatně podle rozhodnutí managementu - vnitřní nebo vnější vzdělávací pracoviště nebo jednotlivci

Zdánlivě jednoduché, že? Zbývá jen dořešit "maličkosti" typu:

 1. Kdo budou pro písm. a) až d) akreditovaná pracoviště?
 2. Kdo a na podkladě jaké zákonné působnosti je určí?
 3. Kdo stanoví obsah, formy, případně časové cykly povinného vzdělávání?

Na otázky 4., 5. a 6. se již odpovědět neodvážím, protože by to byl až nekriticky smělý pokus nahradit výsledky velmi potřebné diskuse odborníků nad vzdělávacím menu v nadcházejícím období předkládaných odbornými školami, odbornými sdruženími a na vzdělávání specializovanými subjekty, které všechny mohou doložit minimálně to, že vzdělávací programy dokáží organizovat a zabezpečit pro ně kvalifikované lektory a odborné texty a publikace.

Takže zbývá poslední, 7. otázka: Kdo budou ti odborníci, kteří se diskuse o zavedení systému celoživotního vzdělávání v zeměměřictví (a samozřejmě i v KN) zúčastní?

Děkuji za brzkou odpověď a za vaše názory - nejlépe na adresu sekretariátu ČSGK.

V Praze 7. ledna 2002
Ing. Petr Polák,
předseda ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/02         [Na úvodní stránku]