[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Životní výročí

Ing. Jindřich MACHÁČEK - 90 let

Dne 21. dubna 2002 se dožívá životního jubilea 90 let významný železniční geodet - ing. Jindřich Macháček.

Začátkem 30. let vystudoval na ČVUT obor geodezie a po krátkém působení jako asistent u prof. Fialy nastoupil v r. 1936 u Železniční stavební správy v Žilině. Za války pracoval na stavbě tratě »Tišnovka«. Po válce nastoupil u Nejvyššího kontrolního úřadu a začátkem 50. let se vrátil na železnici - na Suželprojekt (později přejmenovaný na SUDOP).

Byl první, kdo prosazoval již před více než 50 lety důsledné uplatňování metod analytické geometrie v souřadnicích státní sítě při řešení a vytyčování kolejových tras a zařízení dráhy - metodu, která je dnes samozřejmostí.

Vedl geodetické práce na význačných železničních stavbách (např. železniční uzel Česká Třebová, Zkušební okruh Velim, Širokorozchodná trať a zejména na rozsáhlé přestavbě železničního uzlu Praha - soubor více než sta samostatných a technicky velmi náročných staveb).

Do dalších let zdraví a osobní pohodu přejí bývalí

kolegové - geodeti.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 3/02         [Na úvodní stránku]